I. Abdülhamit Dönemi Yapılan Antlaşmalar, Savaşlar ve Sonuçları

0

Osmanlı padişahlarından I. Abdülhamit dönemi siyasal olayları, savaşları ve antlaşmaları hakkında maddeler halinde bilgiler.

I. Abdülhamit

Advertisement

1. ABDÜLHAMİT DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1774-1789)

I. Abdülhamit başa geçtiğinde Rus Savaşı sürüyordu. Bütün çabalara rağmen üstünlük sağlanamayınca, Rusların antlaşma koşulları kabul edildi.

Küçük Kaynarca Antlaşması (1774)

 1. Kırım’a bağımsızlık verilecekti. Kırım hanları, yalnız din bakımından Osmanlı halifesine bağlı kalacaklardı.
 2. Azak Kalesi ve Kabartay bölgesi Rusya’ya verilecekti.
 3. Ruslar, Karadeniz ve Akdeniz’de ve diğer Türk sularında ve limanlarında serbestçe ticaret yapacaklar, Fransa ve İngiltere’ye verilmiş olan kapitülasyonlardan faydalanacaklardı.
 4. Ruslar, gerekli gördükleri her yerde konsolosluk açabilecekler ve İstanbul’da devamlı oturan bir elçi bulunduracaklardı. Rus konsoloslarına da Fransa ve İngiltere konsoloslarının hakları tanınacaktı.
 5. Ruslar, Osmanlı uyruğunda olan Ortodokslarla, Eflak ve Boğdan beylerinin haklarını koruyacaklardı.
 6. Osmanlı Devleti, Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecekti.
 7. Rusya bu savaşta işgal etmiş olduğu Eflak, Boğdan, Besarabya ile Ege’de işgal ettiği adaları ile Gürcistan’daki bazı yerleri Osmanlı Devleti’ne geri verecekti.

Buna karşılık Osmanlı Devleti şu koşulları kabul etti:

 • • Bu yerlerde bir genel af ilan edilecekti. Belli bir süre içinde buradaki halktan vergi alınmayacaktı.
 • • Arzu eden halk istediği yere göç edecek, buralarda halka din ve mezhep özgürlüğü verilecekti.
 • • Ruslar kutsal yerleri serbestçe ziyaret edebileceklerdi.
Antlaşmanın Önemi
 1. Bu antlaşma, Osmanlı Devleti’ni temelden sarsmış ve Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmasına ortam hazırlamıştır.
 2. Bu antlaşmadan sonra Karadeniz’de Türk egemenliği sona ermiştir.
 3. Kırım, Osmanlı ülkesinden ayrılmış,
 4. Balkanlar Rus etkisine açılmıştır.
 5. Ruslar’a Osmanlı uyruğundaki Ortodoksları koruma hakkının verilmesi yoluyla Osmanlı Devleti’nin egemenlik hakkı zedelenmiştir.
 6. Osmanlılar ilk kez savaş tazminatı ödemek zorunda kalmışlardır.
 7. Ruslara, serbest ticaret hakkının verilmesiyle, Akdeniz’e inmelerine yol açılmıştır.

KIRIM SORUNU

Bu antlaşmadan sonra da Rusya, yayılma siyasetine devam etti. ilk hedef olarak Kırım seçilmişti. Kırım’da çıkan bazı isyanları bahane eden II. Katerina, buraya bir ordu göndererek Kırım’ı Rusya’ya bağladığını ilan etti.

Osmanlıların bunu kabul etmemesi üzerine savaş tehlikesi yeniden belirdi.

Advertisement

Fransa’nın araya girmesiyle bir antlaşma imzalandı.

Aynalıkavak Tenkihnamesi (Düzeltmesi) (1779)

Bu düzeltme ile Küçük Kaynarca Antlaşmasının bazı maddelerine açıklık getirildi.

Buna göre;

 1. Kırım bağımsız kalacak,
 2. Ruslar Kırım’dan askerlerini çıkaracaklar,
 3. Osmanlı Hükümeti, Şahin Giray’ın hanlığını onaylayacaktı.

Osmanlı – Rus ve Avusturya Savaşları (1787-1792)

Nedenleri

 • a. Rusya, Avusturya ile gizli antlaşmalar yaparak Osmanlı Devleti’ni bölme konusundaki tasarılarını açığa vurmuştu.
 • b. Bu durum ingiltere’nin çıkarlarına uygun düşmediğinden, ingilizler Osmanlıları savaşa kışkırttılar.
 • c. Prusya da Osmanlıları destekliyordu. Çünkü Rusya ve Avusturya’nın güçlenmesi Prusya’nın da işine gelmiyordu.
 • d. Osmanlılar Kırım’ı Ruslardan geri almak ve Rusya’nın yayılmacı emellerine engel olmak istiyorlardı.

Savaş, Osmanlı ordularının Rusya’ya saldırısı ile başladı. Bir süre sonra Avusturya da savaşa girince Osmanlı orduları ikiye ayrılmak zorunda kaldı.

Savaş devam ederken Padişah I. Abdülhamit öldü. Yerine III. Selim geçti.

Advertisement


Leave A Reply