İbn Kesir Kimdir?

0
Advertisement

İbn Kesir kimdir ve ne yapmıştır? İbn Kesir hayatı, biyografisi, eserleri, tefsiri hakkında bilgi.

İbn Kesir

İbn Kesir; tam adı İmadeddin İsmail bin ömer bin kesir (d. 1300, Busra [Eski Şam] – ö. 1373, Şam), Arap tarihçi, hadis ve tefsir bilginidir.

Şam’da önce Burhaneddin Fezari Şafii’den ders aldı. Daha sonra asıl hocası İbn Teymiye tarafından yetiştirildi. Şam’ın önde gelen hadisçilerinden Cemaleddin Mizzi’nin kızıyla evlendi. 1345’te Mizze Mescidi hatipliğine, 1348’de de Turbetü’l-Ummi’s-Salih Medresesi hadis hocalığına getirildi. 1366’da Emeviye Camisi tefsir kürsüsüne atanan İbn Kesir 1368/69’da Şam valisi oldu.

Suriye ve Lübnan kıyılarındaki istihkâmların yenilenmesi çalışmalarına başlayan Emir Mencek’in isteğiyle el-İctihad fi Talebü’l-Cihad (1928) adlı yapıtını kaleme aldı. On dört ciltlik el-Bidaye ve’n-Nihaye (1932-39) adlı genel tarih kitabının halifeler tarihi bölümünü Taberî, İbn Asakir, İbnü’l-Esir gibi tarihçilerin, Şam tarihi bölümünü de Mirzalî’nin tarihinden yararlanarak yazmıştır. Yapıt, özellikle Memlûkler dönemindeki Şam üzerine verdiği bilgiler bakımından değer taşır. Öbür yapıtları arasında Kitabü’l-Cami, Kitabü’l-Fezaili’l-Kuran (1929; Kur’an’ın Faziletleri, 1978) ve Tefsiru’l-Kur’anu’l-Azim (Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri, 1985) sayılabilir.


Leave A Reply