İcra ve İflas Hukuku Nedir?

0
Advertisement

İcra ve iflas hukuku nedir, çalışma alanları nelerdir? İcra ve iflas hukuku genel özellikleri, hakkında bilgi.

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

Hukuk, toplumdaki bireylerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerinin, yine devletin koyduğu kurallar aracılığıyla düzenlenmesini konu alan kurallar ve bu kuralların uygulanmasını da kapsayan sisteme verilen genel addır. Toplumsal yaşamın karmaşıklığı dikkate alındığında hukukun da bu karmaşıklık nispetinde uzmanlaşmış alt dallara ayrılması kaçınılmazdır. İşte hukukun, borçların devlet kuvveti yardımı ile zorla yerine getirilmesini (cebr-i icra) konu alan alt dalı icra ve iflas hukuku olarak adlandırılmaktadır. Bu açıdan “alacaklıların devlet gücü yardımı ile alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına, icra-iflas hukuku veya cebr-i icra hukuku (veya takip hukuku) denir.”

***”İcra ve iflas hukukunda borç, borçlu ve alacaklı terimlerinin anlamı, borçlar hukukunda olduğundan daha geniştir.” Bu açıdan borç kavramı içerisine ayni haklar alanındaki mükellefiyetler, aile hukukundaki yükümlülükler de girmektedir. Mesela; boşanma ilamına dayanarak eşlerden birinin çocukla görüşmesi, icra iflas hukukunda bir alacak hakiki oluştururken bu ilişkide; çocukla görüşme hakkı olan ebeveyn “alacaklı”, çocukla şahsi münasebet kurulması da “alacak hakkı” olarak tarif edilebilmektedir. Bu ilişkide borçlunun borcun gereğini rızasıyla yerine getirmemesi halinde, çocuk velayet hakkına sahip ebeveynden zorla (cebr-i icra yoluyla) alınarak diğer ebeveynle görüştürülebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, alacaklının alacak hakkını kendi eliyle alamamasıdır ki bu açıdan birkaç istisna dışında ihkak’ı hak hukuk sistemimizde yasaktır. Yukarıdaki örnek üzerinden açıklanacak olursa; çocukla görüşme hakkına sahip ebeveynin çocuğu diğer ebeveynden zorla alması hukuka aykırıdır. Böyle bir durumda çocuk velayet hakkına sahip ebeveynden (borçlu), icra memuru, pedagog ve kolluk görevlisinden oluşan bir yetkili grup tarafından (devlet eliyle) gerekirse zorla alınacak ve çocukla görüşme hakkına sahip ebeveyn (alacaklı) ile görüştürülecektir (borcun ifası).


Leave A Reply