Kahramanmaraş Şehrinin Yüzölçümü, İlçeleri, İklimi, Bitki Örtüsü ve Yüzey Şekilleri

0
Advertisement

Kahramanmaraş şehri nerededir? Kahramanmaraş ilinin ilçeleri, iklimi, bitki örtüsü, yüzey şekilleri, özellikleri ile ilgili bilgi.

  • Yüzölçümü: 14.327 km2.
  • İlçeleri: Merkez, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksün, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu.

Büyük bölümü Akdeniz Bölgesi’nin kuzeydoğusunda, kuzey bölümü Doğu Anadolu’nun Yukarı Fırat Bölümü’nde, doğusundaki küçük bir parçası Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Orta Fırat Bölümü’nde yer alan il ve bu ilin merkezi kent. 36°-15′ – 37°-42′ doğu boylamlarıyla, 27°-11′ – 38°-36′ kuzey enlemleri arasında kalan il toprakları, kuzeybatıdan Kayseri, kuzeyden Sivas, kuzeydoğudan Malatya, doğudan Adıyaman, güney-güneydoğudan Gaziantep, batıdan Adana ve Osmaniye illeriyle çevrilidir.

Yüzey Şekilleri

Yüksek dağlar ve ırmakların yardığı derin vadiler ve dağlar arasında yer alan ovalarla yaylalar, ilin yer şekillerini belirler.; güneydoğu Toroslar’ın batı uzantıları doğu ve kuzeyden, Amanos Dağları güneyden il topraklarına sokulur. Amanos Dağları’nın il sınırları içinde kalan bölümü Çimen Dağı (1.700-2.000 m) adıyla anılır. Toros Dağları’nın uzantısı üzerinde yer alan, Elbistan İlçesi’nin 30 km güneybatısındaki Berit Dağı’nın (3.014 m) kuzey yamaçları üzerinde buzul dönemi kalıntısı buz yatakları görülür. İl merkezinin kuzeybatısında Kahramanmaraş (Ahır) Dağları (2.345 m), daha kuzeyde Engizek Dağları uzanır. Engizek Dağı (2.841 m), Aktepe Dağı (2.562 m), Armutyücesi Dağı (2.410 m), Keş Dağı (2.503 m), Kandil Dağı (2.478 m), Engizek Dağlan üzerindeki başlıca yükseltilerdir. Binboğa Dağları (2.755) m) kuzeydoğu Malatya-Adıyaman sınırı yakınında Güneydoğu Toroslar’ın uzantısı Nurhak Dağları yer alır. Nurhak Dağı (3.081 m) ve Killi Tepe (3.038 m), 3.000 m’yi aşan önemli yükseltilerdir. İlin en önemli ırmağı olan Ceyhan’ın yukarı havzası ve ana kolları il toprakları içerisindedir. Ceyhan’ın en önemli kolu olan Aksu Irmağı ise Engizek Dağı eteklerinden doğar. İlde göl yoktur. Aksu Irmağı barajın oluşturduğu yapay gölün yüzölçümü 11.2 km2’dir. Irmakların yardığı vadiler boyunca sıralanan en önemli düzlükler Kahramanmaraş, Elbistan, Göksün, Türkoğlu, Narlı, Andırın, Afşin ve Mizmilli ovalarıdır.

İklim ve Bitki Örtüsü

İlde Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin iklim etkileri gözlenir. İç ve kuzey kesimlerde karasal iklim özellikleri belirgindir. Yüzey şekillerine bağlı olarak iklim değişim gösterir. Yıllık ortalama yağış tutarı Türkiye ortalamasının üzerindedir. En çok yağış alan aylar aralık, ocak, şubat, en az yağış alan aylar temmuz, ağustos ve eylüldür. Genelde doğal bitki örtüsü zengin olan ormanlar; düzensiz yararlanma, hayvan otlatma ve tarım alanı kazanma amacıyla büyük oranda daralmıştır. Ormanlar ilin kuzey ve batısında yoğunlaşır. Meşe, kızılçam, göknar, sedir, ardıç, başlıca orman ağcı türlerini oluşturur. Andırın, Göksün, Elbistan, Ekinözü, Nurhak ilçeleri ormanca zengindir. Ormanın ortadan kaldırıldığı yerlerde Akdeniz çalı türlerinin (maki) yaygınlaştığı görülür. Orman örtüsü 2.000 m’nin üzerine kadar çıkar.

Kahramanmaraş İlçeleri Haritası

Toplumsal Yapı ve Ekonomi

Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Tarımsal etkinliklerin gerçekleştirildiği alan, il topraklarının % 27’sini kaplar. Verimli toprakların büyük bölümü, güneyde Amanos Dağları’nın eteklerinden kuzeye doğru uzanır. Bu düzlüklerde Akdeniz ikliminin etkisi altında yetişen tarım ürünleri alınır. Tarım alanlarında en büyük payı tahıl ekili alanlar kaplar. Tahıl (buğday, arpa, çavdar, mısır) ve baklagiller (nohut, fasulye, mercimek) üretimi yapılan başlıca ürünlerdir. Türkiye’nin nohut üretiminin %20’si ilde yapılır. Endüstri bitkileri (pamuk, şekerpancarı, kırmızıbiber, ayçiçeği) sebzeler öteki ürünlerdi. Meyvecilik, önemli bir gelir kaynağıdır. Bağcılık da oldukça gelişmiştir. İlin hemen her yerinde bağlara rastlanır. Aksu Irmağı üzerinde 1972′ de işletmeye giren Kartalkaya Barajı, sulu tarıma geçiş olanağı sağlamış; Ceyhan Irmağı üzerinde yapımı tamamlanan Menzelet Barajı sulama olanaklarını artırmıştır.

Advertisement

İl topraklarının yaklaşık 1/4’ünü çayır ve otlaklar oluşturur. Hayvancılık, genelde otlak hayvancılığı biçiminde yapılır. Dağlarda kılkeçisi, otlaklarda koyun ve büyükbaş hayvancılık yaygındır. Kümes hayvancılığını ve arıcılığı geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. Ormanlardan elde edilen tomruk, maden, tel direk ile yakacak odun üretimi ve ağaçlandırma çalışmalar; il ekonomisine ek bir gelir sağlar. Afşin-Elbistan arasında 100 km’lik bir alan kaplayan zengin linyit yatakları vardır. Kırmızıbiber ilçede önemli ve yaygın bir iş koludur. Halı, kilim dokumacılığı, ağaç oymacılığı, mobilya, bakır işçiliği gelişmiş el sanatları arasındadır.


Leave A Reply