Kibir Büyüklük Taslamak İle İlgili Kuran Ayetleri ve Hz. Muhammed Hadisleri

0
Advertisement

Kur’an-ı Kerim’de Kibir, büyüklük taslamak ile ilgili olan ayetler hangileridir? Kibir hakkındaki Hz. Muhammed’in sözleri, hadisleri.

Kibir İle İlgili Ayetler

2/34, 87 Bakara
  • 34- Hani biz meleklere (ve cinlere): “Adem’e secde edin.” demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüzçevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kafirlerden oldu.
  • 87- Andolsun ki, Musa’ya Kitab verdik, ondan sonra ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa’ya beyyineler verdik, onu Ruhul Kudüs’le destekledik. Ne zaman ki, bir peygamber, size canınızın istemediği bir şey getirdiyse büyüklük taslamadınız mı? Peygamberlerden kimini yalanlayıp, kimini de öldürüyorsunuz.

Kibir Ayet

4/36, 172,173 Nisa
  • 36- Allah’a ibadet edin ve O’na hiç bir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, yakın komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, sahip olduğunuz kölelere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez.
  • 172- Hiç bir zaman Mesih de Allah’a yakın melekler de Allah’a kul olmaktan çekinmez. Kim O’na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki, Allah, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.
  • 173- İnanıp güzel işler yapanlara gelince, Allah onların mükafatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah, kulluktan çekinip büyüklük taslayanlara da şiddetli bir şekilde azab edecek ve onlar Allah’tan başka kendilerine ne bir dost, ne de bir yardımcı bulacaklardır.
5/82 Maide

82- inananlara en şiddetli düşman olarak, insanlardan yahudileri ve Allah’a ortak koşanları bulursun. Onlardan, iman edenlere sevgice en yakın olanını “Biz hristiyanız.” diyenlerden bulursun. Bu, onların içinde bilginler ve rahipler bulunmasından ve büyüklük taslamamalarındandır.

6/93 En’am

93- Allah’a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken, “Bana da vahyolundu.” diyenden ve “Ben de Allah’ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim.” diyenden daha zalim kim vardır? O zalimler, ölüm dalgaları içinde, melekler de pençelerini uzatmış, onlara: “Haydi canlarınızı kurtarın! Allah’a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve O’nun ayetlerine karşı kibirlilik taslamış olmanızdan ötürü, bugün alçaklık azabı ile cezalandırılacaksınız!” derken onların halini bir görsen!

7/36,40,48,75,76,88,133,146 A’raf

36- Kim de ayetlerimizi yalanlar ve onlara karşı büyüklük taslarsa, onlar cehennemliktirler ve orada ebedî olarak kalacaklardır.

40- Bizim ayetlerimizi yalanlayan ve onlara inanmayıp tenezzül etmeyenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve deve iğne deliğinden geçinceye kadar onlar cennete giremeyeceklerdir. İşte suçluları böyle
cezalandırırız.

Advertisement

48- A’raf ehli yüzlerindeki alametlerinden tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki: “Ne çokluğunuz, ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size hiç bir yarar sağlamadı.”

75- Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler, içlerinden zayıf görünen mü’minlere: “Siz, Salih’in gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini mi biliyorsunuz?” derler. Onlarda: “Evet, doğrusu biz onunla gönderilene inananlarız.” dediler.

76-Büyüklük taslayanlar: “Biz, sizin inandığınızı inkar edenleriz.” dediler.

88- Kavminden ileri gelen kibirliler dediler ki: “Ey Şuayb! Seni ve inananları, seninle beraber kesinlikle memleketimizden çıkaracağız, ya da dinimize döneceksiniz.” Şuayb dedi ki: “İstemesek de mi?”

133- Biz de kudretimizin ayrı ayrı alametleri olmak üzere başlarına tufan, çekirge, haşereler, kurbağalar ve kan gönderdik, yine inad edip direndiler ve çok mücrim bir kavim oldular.

146- Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetlerimi idrakten uzaklaştıracağım. Onlar her ayeti görseler de yine ona inanmazlar. Doğru yolu görseler, onu yol edinmezler, ama azgınlık yolunu görseler, onu yol edinirler. Çünkü onlar, ayetlerimizi yalanladılar ve onları umursamaz oldular.

Advertisement

Kibir Ayet

9/25 Tevbe

25- Andolsun Allah size birçok yerlerde, Huneyn Günü’nde de yardım etmişti. Hani o gün çokluğunuz sizi böbürlendirmiş, fakat size hiçbir yarar da sağlamamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü başınıza dar gelmişti Nihayet bozularak arkanızı dönmüştünüz.

10/75 Yunus

75- Sonra bunların arkasından Musa ile Harun’u ayetlerimizle Firavun’a ve cemaatine gönderdik. İnanmayı kibirlerine yediremediler ve günahkâr bir kavim oldular.

14/21 İbrahim

21- İnsanların hepsi Allah’ın huzuruna çıkarlar. Güçsüzler, büyüklük taslayanlara: “Doğrusu biz size uymuştuk. Allah’ın azabından bizi koruyabilecek misiniz?” derler. Cevap olarak: “Allah bizi doğru yola eriştirseydi biz de sizi eriştirirdik. Artık sızlansak da, sabretsek de birdir. Çünkü kaçacak yerimiz yoktur.” derler.

16/22,23,29,46 Nahl

22- İlahınız bir tek İlah’tır. Ahirete inanmayanların kalpleri inkar edicidir ve onlar büyüklük taslayanlardır.

23- Hiç şüphesiz Allah, onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir. Ve O, büyüklük taslayanları sevmez.

29- Haydi, içinde temelli kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklenenlerin yeri ne kötüdür.

46- Ya da onlar dönüp dolaşırken Allah’ın kendilerini yakalamamasından emin mi oldular? Onlar Allah’ı aciz bırakacak değillerdir.

23/46 Mü’minun

46- Firavun’a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Ama onlar büyüklük tasladılar. Zaten mağrur bir toplulukturlar.

25/21 Furkan

21- Bize kavuşmayı ummayanlar: “Bize ya melekler indirilmeli ya da Rabbimizi görmeliydik?” dediler. Andolsun ki onlar kendileri hakkında kibire kapılmışlar ve azgınlıkta pek ileri gitmişlerdir.

28/39 Kasas

39- O ve askerleri, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar.

Advertisement
31/7,18 Lokman

7- Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, sanki bunları işitmemiş, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak yüzçevirirler. Sen de ona acıklı bir azabın müjdesini ver!

18- “Küçümseyerek insanlardan yüzçevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş öğünen kimseleri asla sevmez.”

32/15 Secde

15- Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanır ki, bu ayetlerle kendilerine öğüt verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rabblerini hamd ile teşbih ederler.


Kibir İle İlgili Hadisler

“Ebu Hureyre’den (R.A.) rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki:”
Allah, Kıyamet günü, kibirlilik belirtisi olarak elbisesinin eteklerini yerlerde sürükleyen kimsenin yüzüne bakmaz.

Kibir hadis

“Abdullah b. Mes’ud (R.A.) der ki:”
Peygamber’imiz (S.A.S.) bir gün kalbinde zerre kadar kendini beğenmişlik bulunan kimse cennete giremez buyurdu

“İyâz b. Hımâr’dan (R.A.) rivayet edildiğine göre Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
” Allah bana —o şekilde alçak gönüllü olunuz ki, hiç kimse başkasına karşı öğünmesin ve hiç kimse başkasına saldırmasın— diye vahyetti.

“Harise b. Vehb’den (R.A.) rivayet edildiğine göre Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
” Hey, size cehennemliklerin kim olduklarını bildireyim mi? Bütün katı yürekliler, varlıklı cimriler ve büyüklük taslayanlar.

Kibir hadis
“Ebu Hureyre’den (R.A.) rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
” Üç kimse var ki, Kıyamet günü, Allah onlar ile ne konuşur ne kendilerini günahdan arındırır ve ne de yüzlerine bakar, onlara acı bir azab vardır: Yaşlı zinakâr, yalancı devlet reisi ve kibirli fakir.

“Iyâz b. Hımâr (r.a) anlatıyor: Bir gün Rasûlullah (s.a.v) aramızda ayağa kalkarak şöyle konuştu:
” “Şüphesiz ki,Allah Teâlâ sizin mütevazı olmanızı bana vahyetti (emretti). Tâ ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve ona taşkınlık yapmasın!”

“Seleme b. Ekvadan (R.A.) rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
” “İnsan nefsinin arzusuna uyup böbürlene böbürlene günün birinde zorbalardan biri olarak yazılır ve zorbaların başlarına gelenler onun da başına gelir.”

Advertisement


Leave A Reply