Laikliğin Kabulü İle İlgili Bilgiler, Laiklik Ne Zaman ve Neden Kabul Edilmiştir?

0
Advertisement

Laiklik ne zaman ve neden kabul edilmiştir? Laikliğin anlamı, amaçları nedir? Laiklik konusunda atılan adımlar ve kabulü hakkında bilgi. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkler için laiklik neden önemli bir ilkedir?

Laiklik

Osmanlı devleti dinsel bir devletti. Padişah, aynı zamanda Müslümanların da en büyük temsilcisi sayılıyordu. Bu durum birçok sakıncalar doğuruyordu. Çünkü Osmanlı toplumunu oluşturanlar yalnız Müslümanlar değildi. Azınlıklar bu yönetimden hoşnut değildi. Bu nedenle devlet içinde birlik ve bütünlük sağlamak zorlaşıyordu.

Devletin dinsel kurallara göre yönetilmesi, Avrupa’daki yeniliklerin yurdumuza girmesini engelliyordu, örneğin matbaanın gelişi, “gâvur icadı”dır diye 270 yıl gecikmiştir. Dar görüşlü birtakım din adamları, padişahı etkileri altına alarak bunun gibi pek çok yeni buluşu uzun yıllar yurdumuza sokmamışlardır. Bu nedenle Avrupa devletleri hızla ilerlerken Osmanlı toplumu geri kalmış, yoksullaşmıştır.

Aynı durum Ortaçağda Avrupa’da da yaşanmıştır. Ne var ki Avrupalılar dinle devlet işlerini birbirinden ayırarak, yani laikliği benimseyerek kurtulmuşlardır. Osmanlı devleti gerilerken, Avrupa devletlerinin hızla kalkınmalarının nedeni budur.

Laiklik

Advertisement

Cumhuriyet yönetimi, özgürlüğe dayanan bir yönetimdir. Bu durum elbette böyle devam edemezdi. Dinle devlet işleri birbirinden ayrılmalı, herkes inancında özgür olmalıydı. Din, bir sömürme aracı, halkı aldatma konusu olmaktan çıkarılmalıydı. Laiklik konusunda ilk adım Anayasa’daki bir maddenin değiştirilmesiyle yapıldı. Anayasa’da yer alan «Türkiye Devletinin dini, İslam dinidir» maddesi 9 Nisan 1928’de kaldırıldı.

Laiklik konusunda atılan ikinci önemli adım, «Eğitim ve öğretim Birliği»nin sağlanmasıdır. Çıkarılan bir yasa (3.3.1924) ile din eğitimi yapan «mahalle okulları» ve «medreseler» kapatıldı. Tüm eğitim ve öğretim işleri devletin denetimi altına alındı. Laiklik, Atatürk devrimlerinin başında gelir, özgür düşünce, laikliğin kabul edilmesiyle gelişebilmiş; kültür ve sanatımız bundan sonra canlanabilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Türkler İçin Laiklik Neden Önemlidir?

Türkiye Cumhuriyeti için laiklik önemli bir ilkedir çünkü laiklik, devletin ve toplumun din ile devlet işlerinin ayrılması anlamına gelir. Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından benimsenen laiklik ilkesi, ülkenin modern bir demokrasi olarak gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. İşte Türkiye Cumhuriyeti ve Türkler için laikliğin önemini açıklayan bazı nedenler:

  1. Din Özgürlüğü: Laiklik ilkesi, bireylerin din ve inanç özgürlüğünü korur. Her birey, kendi inancına göre ibadet etme, dini vecibelerini yerine getirme ve inancını özgürce ifade etme hakkına sahiptir. Bu sayede, farklı dinlere mensup olan Türk vatandaşları eşitlik ve hoşgörü içinde yaşama imkanına sahiptir.
  2. Devletin Tarafsızlığı: Laiklik ilkesi, devletin tarafsızlığını sağlar. Devlet, herhangi bir dini inanca veya mezhebe ayrıcalık tanımaz. Böylece, herkesin eşit bir şekilde hukuk önünde yer alması ve devletin tüm vatandaşlarına adil davranması sağlanır. Devlet, vatandaşların dini inançlarını kabul etme veya onaylama hakkına sahip değildir.
  3. Toplumsal Uyum ve Çeşitlilik: Türkiye, tarihsel olarak farklı dini ve etnik grupların bir arada yaşadığı bir ülkedir. Laiklik ilkesi, bu çeşitliliği ve toplumsal uyumu korumayı amaçlar. Farklı inançlara mensup bireyler, laiklik sayesinde eşit haklara sahip olur ve toplumda birlikte yaşama kültürü desteklenir.
  4. Eğitim ve Bilimsel Gelişme: Laiklik, eğitim sisteminin dini etkilerden bağımsız olarak tarafsız ve bilimsel temellere dayanmasını sağlar. Eğitim kurumları, çocuklara sadece bir dini inancı dayatmaz, aynı zamanda bilimsel düşünceyi teşvik eder. Bu da toplumun bilimsel ve akademik gelişimine katkı sağlar.
  5. Kadın Hakları: Laiklik, kadın haklarının korunmasında önemli bir rol oynar. Kadınlar, laiklik ilkesi sayesinde eşitlik, özgürlük ve adalet talep edebilir. Kadınların eğitim, iş, siyaset gibi alanlarda aktif olması ve toplumsal hayata tam katılımı teşvik edilir.

Tüm bu nedenlerle, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkler için laiklik önemlidir çünkü laiklik, demokratik bir toplumun ve hukukun üstünlüğünün temelini oluşturur. Laiklik ilkesi, farklı dinlere ve inançlara sahip olan bireylerin barış içinde bir arada yaşamasını ve haklarının korunmasını sağlar.

Ayrıca laiklik, dinin siyaset üzerinde baskı kurmasını engeller ve dini kurumların devlet işlerine müdahale etmesini önler. Bu sayede, devlet yönetimi tarafsız bir şekilde halkın çıkarlarını gözetebilir ve herkesin eşit bir şekilde temsil edildiği bir siyasi ortam oluşturulabilir.

Laiklik aynı zamanda bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi destekler. Dinin baskın olduğu toplumlarda bilimsel araştırmalar ve ilerlemeler bazen engellenebilir veya sınırlanabilir. Laiklik ilkesi ise bilimsel çalışmaların özgürce yapılmasını teşvik eder, yeni fikirlerin ortaya çıkmasına olanak tanır ve toplumun genel refahı için gerekli olan yeniliklere kapı açar.

Advertisement

Son olarak, laiklik toplumsal barışı ve uzlaşmayı sağlar. Farklı dini ve etnik grupların bir arada yaşadığı toplumlarda laiklik, herkesin inancını özgürce yaşamasına ve ifade etmesine olanak tanır. Bu da toplumun birlikte çalışmasını ve ortak değerlere saygı duymasını sağlar.

Türkiye Cumhuriyeti ve Türkler için laiklik, demokratik bir toplumun temel değerlerinden biridir. Bu ilke, toplumun çeşitliliğini kabul etmeyi, bireylerin özgürlüklerini korumayı, bilimsel ve akademik gelişmeyi teşvik etmeyi ve toplumsal barışı sağlamayı amaçlar. Laiklik, Türkiye’nin demokratik ve ilerici bir ülke olarak gelişimine katkıda bulunur.


Leave A Reply