Ölümden Sonra Dirilme Nedir?

0

Ölümden sonra dirilme nedir, öldükten sonra dirilme var mıdır? İslam inancına göre ölümden sonra diriliş nasıl olacaktır? Bu konuda bilinenler

Ölümden Sonra Dirilme

Ölümden sonra diriliş, çeşitli dinlerde, insanın ya da tanrısal bir varlığın, ölümden sonra bedensel bir değişime uğrasa bile kişiliğini ya da bireyselliğini yitirmeksizin dirilmesidir. Ölümden sonra diriliş (ba’sü ba’ de’l-mevt) inancı İslam amentüsünün bir parçasıdır.

Eski Yakındoğu dinsel düşüncesinde kutsal bir varlığın (örn. Babil’in Bereket Tanrısı Tammuz) ölümden sonra dirilişi daha sonraki benzer inançlar için bir temel oluşturdu. Ama tek tek insanların dirilebileceği inancı daha sonra gelişti. Eski Yunan-Roma dinsel düşüncesinde ruhun ölümsüzlüğü inancının yaygın olmasına karşın, bedenin ölümden sonra dirileceğine inanılmazdı. Simgesel bir diriliş ya da ruhun yeniden doğuşu gibi inançlara Helenistik Dönemin gizem dinlerinde de rastlanırdı, ama ölümden sonra bedenin dirilişi inancı yaygın değildi.

Bazı Eski Ahit metinlerinde ölümden sonra diriliş beklentisi yer alır. Hz. İsa’nın ölümden sonra dirilişi Hıristiyanlığın temel inançlarından biridir ve onun ölümü yenmesiyle, iman sahibi olanların onun günah, ölüm ve şeytan karşısındaki zaferini paylaşacağı inancından kaynaklanır. Bu olay Paskalya yortusu adıyla kilisenin en büyük yortu günü olarak kutlanır. İsa’nın ölümden sonra dirilişine ilişkin anlatı ve inançlara Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İndileri ile özellikle de Paulus’un mektupları (örn. Korinthoslulara Birinci Mektup) gibi Yeni Ahit metinlerinde rastlanır. Zerdüşt dininde de insanların bedenleriyle birlikte dirileceği yönünde inançlar yer alır.

İslamda ba’sü ba’de’l-mevt inancı, kıyamet gününde insanların ölümden önceki bedenleriyle, ruhları da o bedene iade edilerek diriltileceğim vurgular. Kuran’ın pek çok âyeti bu inancı temellendirir. Kıyamet gününde sura ikinci kez üflenince bütün insanlar kabirlerinden çıkarak Tann’ya koşacaklardır (Yasin 49-51, Zümer 68). Kuran. bütün canlıları yaratan ve yok eden Tanrfnın onları diriltmeye de gücünün yeteceğini kanıtlamak için, kuraklıktan sonra gelen yağmurla toprağın dirilişi örneğine sık sık başvurur (A’raf 57, Hacc 5, Fatır 9). Dirilişin ölümden önceki bedenle ya da onun özsel parçalarıyla gerçekleşeceğinin vurgulanması. İslam öğretisinin ruhgöçümü inancından farklılığını belirtmek bakımından önem taşır.


Leave A Reply