M Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları, Eş Anlamlılar Sözlüğü

0
Advertisement

M harfi, Türkçede bulunan M harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. M Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

M Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Kaynak: pngegg.com

M Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • maalesef: yazık ki.
 • maarif: eğitim,
 • maaş: aylık.
 • maazallah: Tanrı korusun,
 • mabet: tapınak,
 • macera: serüven,
 • maceraperest: serüvenci,
 • madde: 1. cisim. 2. unsur,
 • mafsal: eklem,
 • mağara: oyuntu, in.
 • mağdur: kıygın,
 • mağlubiyet: yenilgi,
 • mağlup: yenik,
 • mahal: yer, yöre.
 • mahalli: yerel,
 • maharet: beceriklilik, ustalık.
 • mahçubiyet: utangaçlık,
 • mahçup: utangaç, sıkılgan,
 • mahdum: oğul.
 • mahfuz: saklı,
 • mahir: becerikli, usta.
 • mahiyet: nitelik,
 • mahlûk: yaratık.
 • mahmurluk: 1. sersemlik. 2.süzgünlük,
 • mahpus: hapsedilmiş,
 • mahpushane: cezaevi, tutukevi.
 • mahrek: yörünge,
 • mahrem: gizli,
 • mahrum: yoksun,
mahsuben: hesabına,
 • mahsul: ürün.
 • mahsur: kuşatılmış, çevrilmiş, sarılmış,
 • mahsus: 1. özellikle. 2. bilhassa.
 • mahvetmek: yok etmek,
 • mahvolmak: yok olmak, bozulmak,
 • mahzun: üzgün,
 • mahzur: 1. salanca. 2. engel,
 • mahzurlu: sakıncalı,
 • mai: mavi.
 • makaslama: 1. kesme. 2. kısaltma,
 • makber: mezar.
 • makbul: beğenilen, geçer,
 • makbuz: alındı,
 • maket: örnek,
 • maksat: amaç.
 • maksatlı: amaçlı,
 • maksimum: azami,
 • maktul: öldürülmüş,
 • makul: mantıklı,
 • makule: takım,
 • makûs: ters.
 • malûl: sakat.
 • malûm: bilinen, bilindik, belli.
 • malumat: bilgi,
 • malzeme: gereç,
 • mamul: yapılmış, işlenmiş,
 • mamur: bayındır,
 • mana: anlam,
 • manalı: anlamlı,
 • manasız: anlamsız,
 • mânen: ruhça, duyguca, gönülce,
 • manevi: tinsel, ruhsal,
 • mâni: engel,
 • mânia: engel.
 • manşet: 1. başlık. 2. kolluk,
 • manzara: görünüş,
 • manzum: nazım.
 • manzume: 1. koşuk. 2. dizge.
 • maraz: hastalık,
 • marifet: maharet, ustalık, hüner.
 • mâruf: bilinen,
 • maskara: 1. eğlendirici. 2.soytarı,
 • maskaralık: soytarılık,
 • maslahat: iş.
 • maslahatgüzar: işgüder,
 • masraf: gider,
 • masraflı: pahalı,
 • masum: suçsuz, günahsız,
 • maşrık: doğu.
 • mat: donuk,
 • matbaa: basım evi.
 • matbu: basılı,
 • matbuat: basın,
 • matem: yas, üzüntü,
 • materyal: gereç,
 • matkap: delgi,
 • matrak: alay, eğlence,
 • mavimtrak: mavimsi,
mayasıl: egzama
 • mayhoş: ekşimsi,
 • mayi: sıvı.
 • mazbata: tutanak,
 • mazbut: düzenli.
 • mazeret: özür.
 • mazi: geçmiş,
 • mazur: mazaretli.
 • meblağ: tutar,
 • mebus: milletvekili,
 • mebusluk: milletvekilliği,
 • mecal: güç, derman, takat,
 • mecbur: yükümlü, zorunlu,
 • mecburiyet: zorunluluk,
 • mecmua: dergi,
 • mecnun: deli, çılgın,
 • meçhul: bilinmeyen,
 • medeni: uygar,
 • medenilik: uygarlık,
 • medet: imdat, yardım,
 • mefhum: kavram,
 • mefruşat: döşeme,
 • meftun: tutkun,
 • meğer: hâlbuki,
 • mehil: vade, mühlet,
 • mehtap: ay ışığı,
 • mekân: yer.
 • mekruh: iğrenç,
 • mektep: okul.
 • melankoli: karasevda,
 • melodi: ezgi.
 • melül: üzgün,
 • memba: kaynak,
 • memleket: ülke.
 • memlûk: köle.
memnu: yasak, yasaklanmış.
 • mendebur: pis, sümsük, sünepe.
 • memnun: hoşnut,
 • memnuniyet: kıvanç, mutluluk.
 • memur: görevli,
 • memuriyet: memurluk,
 • mendebur: sümsük,
 • menetmek: yasaklamak,
 • meneviş: hare.
 • menfaat: yarar, çıkar,
 • menfi: olumsuz,
 • menfur: iğrenç, tiksindirici, nefretlik.
 • menkul: taşınır,
 • mensubiyet: ilişkinlik.
 • mensucat: dokumalar,
 • mera: otlak,
 • merak: kaygı, tasa.
 • meraklanmak: kaygılanmak, tasalanmak, üzülmek,
 • meram: maksat, erek.
 • merasim: tören,
 • merhale: 1. aşama. 2. evre.
 • merhamet: acıma,
 • merhametli: acıması olan, acıyan.
 • merhametsiz: acımasız, gaddar.
 • merhum: rahmetli,
 • merkep: eşek.
 • merkeziyet: merkezcilik,
 • mersi: sağ ol!, teşekkür,
 • mersiye: ağıt.
 • mert: yiğit, sözünün eri, adam.
 • mertebe: aşama,
 • mertlik: yiğitlik,
 • mesafe: ara, uzaklık,
 • mesai: çalışmalar,
 • mesaj: haber,
 • meselâ: örneğin,
 • mesele: sorun.
 • Mesih: İsa Peygamber,
 • mesken: konut,
 • meslek: uğraş,
 • mesnet: dayanak,
 • mesul: sorumlu,
 • mesuliyet: sorumluluk,
 • mesut: mutlu.
 • meşakkat: güçlük, sıkıntı, zorluk,
 • meşgale: uğraş, iş güç.
 • meşhur: ünlü.
 • meşru: yasal, kanunlu.
 • meşrubat: içecekler.
 • meşruhat: açıklamalar,
 • metanetli: dayanıklı,
metazori: zorla,
 • meteliksiz: züğürt,
 • methetmek: övmek,
 • methiye: övgü.
 • metin: sağlam, dayanıklı,
 • metot: yöntem,
 • mevcudiyet: varlık,
 • mevcut: var olan, bulunan.
 • Mevlâ: Tanrı, mevzu: konu.
 • meydan: alan.
 • meydanlık: açıklık,
 • meyil: 1. eğim, akıntı. 2. özlem.
 • mezar: kabir, gömüt.
 • meziyet: nitelik.
 • mezun: 1. bitirmiş. 2. izinli. 3. yetkili,
 • mıntıka: bölge,
 • mısra: dize.
 • mızrap: 1. çalgıç. 2. tezene. 3. pena mihenk taşı: denektaşı,
 • mihnet: sıkıntı,
mihrak: odak.
 • mihver: eksen,
 • miktar: nicelik.
 • mikyas: ölçek, ölçü.
 • millet: ulus.
 • milli: ulusal,
 • miliyetçilik: ulusçuluk,
 • mini: küçük,
 • minimini: küçücük,
 • minimum: asgari,
 • minkale: iletki,
 • mintan: gömlek,
 • minyon: ince, zarif, küçük, sevimli,
 • mirasçı: vâris,
 • misafir: konuk,
 • misal: örnek,
 • misil: 1. kat. 2. eş.
 • miskin: uyuşuk,
 • miting: toplantı, gösteri,
 • mitralyöz: makineli,
 • mizaç: huy.
 • mizah: gülmece,
 • modern: çağcıl,
 • monoton: tekdüze, yeknesak,
 • montaj: kurma,
 • mostra: örnek,
 • möble: mobilya,
 • muafiyet: bağışıklık,
 • muallim: öğretmen,
 • muamma: bilmece,
 • muasır: çağdaş.
 • muavin: yardımcı,
 • muayyen: belirli,
 • muazzam: koskoca, görkemli.
 • muazzez: sevgili,
 • muhabbet: sevgi, yarenlik,
 • muhabere: haberleşme,
 • muhacir: göçmen,
 • muhafaza: saklama, koruma,
 • muhafazakârlık: tutuculuk,
 • muhakeme: yargılama,
muharebe: savaş,
 • muharrir: yazar,
 • muhasara: kuşatma,
 • muhavere: konuşma,
 • muhit: çevre,
 • muhtelif: çeşitli,
 • muhtemel: umulur, beklenir,
 • muhterem: sayın,
 • mukadderat: yazgı, talih,
 • mukaddes: kutsal,
 • mukavele: sözleşme,
 • mukavemet: dayanma,
 • mukayese: karşılaştırma,
 • muktedir: erkli, iktidarlı.
 • munis: uysal, sevimli,
 • muntazam: düzgün,
 • murahhas: delege,
 • murakebe: denetleme.
 • murat: istek, dilek,
 • musibet: 1. felâket. 2. uğursuz,
 • muştu: müjde,
 • mutaassıp: bağnaz,
 • mutabık: uygun, uyuşmuş,
 • muteber: 1. saygın. 2. güvenilir, inanılır,
 • mutedil: ılımlı,
 • mutlaka: kesinlikle,
 • mutlu: mesut,
 • mutluluk: saadet,
 • muvaffak: başarılı,
 • muvakkat: geçici,
 • muvazene: denge,
 • muzafferiyet: zafer, yengi,
muzır: zararlı,
 • muzip: takılgan, şakacı,
 • mübadele: değişme,
 • mübalâğa: abartma,
 • mübarek: kutlu,
 • mücadele: savaşma, uğraş,
 • mücellit: ciltçi.
 • mücerret: soyut,
 • müdafaa: savunma,
 • müdana: minnet,
 • müdahale: karışma,
 • müddet: süre.
 • müdüriyet: müdürlük.
 • müessese: kurum, kuruluş,
 • müfrit: aşın.
 • mühim: önemli,
 • mühimsemek: önemsemek,
 • mühlet: vade.
 • mükâfat: ödül.
 • mükemmel: eksiksiz,
 • mülâyim: yumuşak,
 • mümbit: bitek, verimli,
 • mümessil: temsilci,
 • mümin: inanan, müslüman.
 • mümkün: olabilir, olası,
 • mümtaz: seçkin,
 • münakaşa: tartışma,
 • münasebet: ilişki,
 • münasebetsizlik: saygısızlık,
 • münasip: uygun, yerinde,
 • münevver: aydın,
 • münferit: tek, ayrı.
 • münhal: açık.
 • münhasıran: yalnız,
 • müphem: belirsiz,
 • müptelâ: düşkün,
 • müracaat: başvuru,
 • müreffeh: gönençli.
 • mürettebat: tayfa,
mürettip: dizici,
 • müsaade: izin.
 • müsabaka: yarış.
 • müsamaha: hoşgörü,
 • müsavi: eşit.
 • Müslim: Müslüman,
 • müspet: olumlu, pozitif,
 • müsrif: savurgan,
 • müstahsil: üretici,
 • müstakil: bağımsız,
 • müstehcen: edepsizce,
 • müstesna: ayrıcalı,
 • müsvedde: karalama, taslak,
 • müşavir: danışman,
 • müşfik: sevecen,
 • müşkül: 1. güç. 2. engel,
 • müşkülpesent: titiz,
 • müşterek: ortak, ortaklaşa,
 • müşteri: alıcı.
 • mütareke: ateşkes,
 • müteessir: 1. etkilenmiş. 2.üzülmüş,
 • mütecaviz: saldırgan,
 • müteessir: üzgün, üzülmüş,
 • müthiş: korkunç,
 • mütemadiyen: sürekli, aralıksız.
 • mütevazı: alçak gönüllü,
 • müttefik: birleşik,
 • müvezzi: dağıtıcı,
 • müzayede: artırma,
 • müzmin: süreğen, kronik,
 • müzminleşmek: süreğenleşmek, kronikleşmek.


Leave A Reply