Name Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Name ne anlama gelir? Name kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Mektup
“Ertesi sabah tam demir alırken kaptanıderyanın bir namesini aldı.” – N. Hikmet
herkesin bildiği deyimleri veya sözleri söylemek
Antlaşma belgesi
İslam devletlerinde düşmana güvenlik içinde olduğunu bildirmek üzere verilen belge
İçinde cinsel konularla ilgili açık saçık yazıların, resimlerin bulunduğu eser
1. Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, bildirge
“Gemilere mal yükleten tüccarlardan beyanname istiyorlarmış.” – M. Ş. Esendal
2. Vergi yükümlülerinin belli zamanlarda, bağlı oldukları vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi
Çağrı belgesi
Yasal bir iş için gönderilen davetiye
1. Ehliyet, yeterlik belgesi
2. Sürücü belgesi
Yazılı buyruk
“Kaptanlar böyle bir seyahate çıkmak için bir de emirname istiyorlardı.” – F. F. Tülbentçi
Fala bakmanın inceliklerini ve yorumlama özelliklerini anlatan kitap
Bir yerin alındığını müjdelemek için hükümdarların yabancı devlet adamları, şehzadeler, valiler vb.ne yazdıkları resmî mektup
Aklama belgesi
1. İzin belgesi, onay belgesi
2. Diploma
Savcılığın soruşturma sonunda elde ettiği kanıtları ve iddialarını içinde topladığı, mahkemede okunan yazı, savca
Haber verme kâğıdı, bildirim, ihbariye
Resmî ihtar yazısı, protesto
Resmî bir makama yazılan dilekçe yazısı
Bir görevden kendi isteğiyle ayrıldığını belirten dilekçe, istifa
“İstifanameyi okuyanın yüreği parça parça olurdu.” – Y. Kemal
İthaf yazısı
Suçlama yazısı
Güven mektubu, itimat mektubu
1. Bırakma veya çıkarma kâğıdı
2. Bir nikâhın kıyılması için kadı tarafından verilen izin kâğıdı
“Bir izinname çıkacak, iki imam beş on mecidiye alıp nikâh kıyacaklar.” – A. Gündüz
Yasa kitabı
“Alaydan yetişen mutlaka talimnameyi, dâhiliye kanunnamesini vesaireyi bilir.” – Ö. Seyfettin
1. Cumhurbaşkanının onayladığı hükûmet kararı
“Bir sabah bir kasabada uyanırsınız o gün bir kararname imzalanır, akşama bir şehirli olursunuz.” – Ü. Dökmen
2. Bakanlar Kuruluna verilen yetkilere dayanarak alınan karar
“Hükûmetin çıkardığı kararnameden söz ediyorlar.” – N. Cumalı
3. Bu kararı bildiren resmî yazı
“Tayin ve terfi kararnameleri.”
Bir kimsenin kefil olduğunu gösteren belge, kefillik kâğıdı
1.Bir ülkenin veya bir dönemin giysilerini anlatan kitap
2. edebiyat Yüze veya dış görünüşe bakılarak ruhsal durumu anlama bilgisinden söz eden kitap
Menkıbeleri konu edinen eserlerin ortak adı
Antlaşma metni
Eleştiri yazısı ve kitabı
1. Aşk mektubu
2. Arkadaş, dost mektubu
Sözleşme
İzin verildiğine ilişkin üzerinde bilgi bulunan yazılı belge
Savunmanın yazılı olduğu belge
Dinî konularda öğüt veren eser
Tüzük
“Olsa olsa, bu şirketin nizamnamesinde yazılı olacak.” – N. Hikmet
Öğüt kitabı
Belli etkinliklerde bulunabilmek, kamu hizmet ve mallarından yararlanabilmek için kişilere, önceden belirlenmiş bazı şartlara uyma kaydıyla idarece verilen izin, ruhsat
1. Günlük olayların yazıldığı defter
2. Gündem
3. Olayların zaman sırasına göre yazılmış bulunduğu defter
“Bugün elimde bir ruznamem olsaydı belki hakikati anlayabilecektim.” – Ö. Seyfettin
Yıllık
Bir yazarın gezip gördüğü yerlerden edindiği bilgi ve izlenimlerini anlattığı eser
“Seyahatname okumanın tadını öteden beri bilirim.” – A. Haşim
Bir kimsenin silsilesini gösteren çizelge
Siyaset bilimini anlatan ve bu konuda öğüt veren eser
Satın alma, satma, yaptırma, kiralama vb. işleri gerçekleştirmek isteyen tarafın düzenlediği, her iki tarafın da uymayı üstlendikleri şartların tespit edildiği resmî belge
Soyağacını gösteren kitap veya yazı
1.Diploma, sertifika
“Benim lise şehadetnamem -diplomam- koskoca bir kâğıttır.” – B. Felek
2. Bir işin yapıldığını gösteren, yetkilisi tarafından verilmiş olan onaylanmış belge
“Aşı şehadetnamesi. İyi hâl şehadetnamesi.”
1. Hükümdarların niteliklerini, üstün başarılarını anlatan, mesnevi biçiminde yazılmış manzume
2. Manzum olarak yazılmış tarih
Bir görevlinin, yanlış ve kötü hareketleriyle davranışlarını ilgili ve yetkili makama bildiren yazı, şikâyet mektubu
Bir şeyi yapmayı üstüne aldığını bildiren yazılı kâğıt
Rüyaların yorumunu yapan kitap
1. Yapılan bir işin beğenildiğini belirtmek amacıyla verilen yazılı belge, takdir
2. Okullarda belli bir başarı düzeyinin üzerine çıkan öğrenciye karnesiyle birlikte verilen belge, takdir
İstek bildiren belge
Yönetmelik
Savaşta uygulanan türlü manevraları, araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını, her sınıfın görev ve davranışını belirten kuralların toplandığı kitap
1.Tandır başında oturulurken söylenen veya okunan masal
2. Bilgisiz kimselerin inandığı saçma fikirler ve bu fikirlerin yazıldığı sanılan kitap
Bir işin yapılışını, bir aletin çalışmasını açıklayan yazı veya broşür
1. Verilen onayı gösteren belge
2. Okulunu bitirmeden ayrılan öğrenciye okul yönetimi tarafından verilen, son öğrenim düzeyini gösteren belge
3. Başka bir öğrenim kurumuna geçen öğrenciye okul yönetimi tarafından verilen, son öğrenim düzeyini gösteren belge
“Aldığım tasdiknameleri göstere göstere mektep değiştirdiğim için artık son sınıflardayım.” – N. F. Kısakürek
Tavsiye mektubu
Başsağlığı dileme yazısı
Telgraf metni
“Bu mülahazaya binaen, padişaha hitaben bir telgrafname hazırlandı.” – Atatürk
Bir hakkın diğer bir kimseye geçirildiğini gösteren belge
Okullarda belli bir başarı düzeyinin üzerine çıkan öğrenciye karnesiyle birlikte verilen belge, teşekkür
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
Vakfiye
Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge, vasiyet
“Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk’ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir.” – Anayasa
Bir kimsenin vekil olduğunu bildiren, noterlik tarafından onaylanmış belge
Tarikat ileri gelenlerinin hayatlarını ve menkıbelerini anlatan kitap
Ek poliçe

Advertisement

Leave A Reply