Normandiya Nerededir? Normandiya Tarihi

0
Advertisement

Normandiya nerededir? Normandiya’nın konumu, tarihteki yeri, tarihçesi, özellikleri, Normandiya hakkında bilgi.

Normandiya

Normandiya; Fransa’nın kuzeyindeki Manche, Calvados, Orne, Eure ve Seine-Maritime illerini (département) kapsayan tarihsel ve kültürel bölgedir. Eski Normandiya iliyle aynı alanı kaplar.

Paleolitik Çağdan beri insan yerleşmelerinin kurulduğu Seine ve Eure vadilerinde yaşayan Keltler, İÖ 56’da Julius Caesar tarafından Roma egemenliği altına sokuldu. Bölge daha sonra Gallia Lugdunensis Secunda adıyla Roma eyaleti yapıldı. İS 3. ve 4. yüzyıllarda Hıristiyanlığı benimseyen bölge halkının 5. yüzyılın sonlarında Merovenj hanedanının egemenliği altına girmesiyle, Neustria (Batı Frank) Krallığı’ nın parçası durumuna geldi.

Normandiya kıyıları 8. yüzyıldan sonra sürekli olarak Vikinglerin saldırısına uğradı ve yağmalandı. Karolenj hanedanı zayıfladıkça Vikingler bölgenin iç kesimlerine de akınlar düzenlemeye başladılar. Fransa kralı III. Charles sonunda Saint-Clair-sur-Epte Antlaşması’nı (911) imzalayarak Rouen çevresindeki topraklarla Sen Irmağının ağzındaki bölgeyi güçlü bir Viking reisi olan Rollo’ya bıraktı. Antlaşmadan sonra büyük gruplar halinde Fransa’ya gelip yerleşen iskandinavyalılar Fransız dilini, geleneklerini ve dinini benimsediler ve zamanla Normanlar olarak anılmaya başladılar. Yaşadıkları topraklara ise Normandiya dendi. Rollo’nun ardılları Normandiya Düklüğü’nün başına geçtikten sonra bir dizi savaşa girişerek komşu toprakları ele geçirdiler ve toprakları üzerinde kurdukları güçlü denetimle fiilen Fransız tahtından bağımsız bir güç durumuna geldiler. Rollo’nun soyundan gelen Normandiya dükü William 1066’da ingiltere’ye düzenlediği saldın sonucunda I. William (Fatih) adıyla İngiltere tahtına çıkmayı başardı ve İngiltere’yle Normandiya’yı yönetimi altında birleştirdi. Ama William’ın 1087’de ölmesinin ardından oğulları arasında baş gösteren taht kavgası aynı hükümdar tarafından yönetilen iki ülke arasındaki birliğin sona ermesine yol açtı. İki kardeş arasındaki mücadele William’in oğullarından İngiltere kralı I. Henry’nin Normandiya dükü Robert’i Tinchebrai Çarpışması’nda (1106) yenilgiye uğratmasıyla sona erdi. Savaşın ardından Normandiya tahtı geçici olarak İngilizlere geçti. 1144’te Normandiya’yı ele geçiren Anjou kontu Geoffrey Plantagenet, düklüğü 1150’de oğlu Henry’ve (1154’ten sonra İngiltere kralı II. Henry) bıraktı.

Böylece Normandiya, II. Henry ve ardıllarının yönettiği dağınık toprakları içine alan Angevin İmparatorluğu’nun parçası durumuna geldi. Ama aynı zamanda Capet hanedanından gelen Fransa krallarının Plantagenet hanedanından gelen İngiltere krallarına karşı yürüttükleri mücadelenin başlıca hedefi oldu. Fransa kralları VII. Louis ve II. Philippe August’un bölgenin denetimini ele geçirmek için yürüttükleri askeri ve diplomatik mücadele, Philippe’in 1204’te Normandiya’yı ilhakıyla sonuçlandı. Ama İngilizler Normandiya üzerindeki hak iddialarından ancak III. Henry’nin 1259’da imzaladığı Paris Antlaşması’yla vazgeçtiler. İngilizler Yüz Yıl Savaşları (1337-1453) sırasında Normandiya’yı yeniden ele geçir-dilerse de, Fransızlar, Formigny Çarpışmasında (1450) kazandıkları zaferin ardından Normandiya’yı geri aldılar ve bu tarihten sonra bölgeyi sürekli olarak denetimleri altında tuttular.

Advertisement

Fransa kralı XI. Louis 1465’te Normandiya Düklüğü’nü kardeşi Charles’a bıraktıysa da, çok geçmeden kararından vazgeçti ve 1468’de Tours’da toplanan États-Généraux’ nun Normandiya’nın Fransa tahtının ayrılmaz parçası olduğunu ilan etmesini sağladı. Böylece Normandiya bir Fransız ili oldu.

XIV. Louis’nin temsilcileri Normandiya’ da krallık otoritesini güçlendirmek ve ticaretle denizciliği geliştirmek için çaba gösterdiler. Nantes Fermanı’nın 1685’te yürürlükten kaldırılması, bölge ekonomisinde ve donanmada önemli yeri olan Huguenotlar’ ın (Fransız Protestanları) Normandiya’dan kitleler halinde göç etmesine neden oldu. 1789 Fransız Devrimi sırasında Normandiya Manche, Calvados, Orne, Eure ve Seine-Inférieure (bugün Seine-Maritime) illerine (département) bölündü (1791). Müttefikler İl. Dünya Savaşı sırasında Alman işgali altındaki Fransa’ya düzenledikleri çıkartmayı (Haziran 1944) Normandiya kıyılarına yaptılar.

Normandiya yer yer alçak tepeler ve tarla sınırlarını belirlemek için kullanılan çitlerle bölünmüş düz otlaklar ve çiftlik arazileriyle kaplı bir bölgedir. Başlıca ekonomik etkinlikler çiftçilik, sığır yetiştiriciliği, balıkçılık ve turizmdir. Bölgenin tarihsel merkezi Rouen’da dokuma sanayisi, Cherbourg ve Le Havre limanlarında ise dokuma, petrol arıtma ve gemi inşa sanayileriyle ticaret gelişmiştir. Doğudaki ovalarda yaşayan kırsal nüfusun çoğunluğu büyük köylerde toplanmıştır.

1528’den sonra çok sayıda kişinin Protestanlığı benimsemiş olmasına karşın, nüfusun ağırlığını Katolikler oluşturur. Rouen, Caen ve Seine-Maritime’deki Luneray köyünde Protestan topluluklar yaşar. Katolik Kilisesi bölge halkının geleneksel yaşamında güçlü bir etkiye sahiptir.

Normandiya’daki yerleşme ve aile adlarında Viking, Anglosakson ve Frank etkileri görülür, ingilizce ve İskandinav dillerinden alınmış birçok deyiş ve sözcüğün kullanıldığı Norman şivesi yavaş yavaş yok olmaktadır.

Advertisement


Leave A Reply