Nüfus Politikaları Neden Uygulanır?

0
Advertisement

Nüfus politikası nedir? Nüfus politikaları neden uygulanır? Türkiye’de uygulanmış olan nüfus politikalarının dayanakları ve sonuçları.

Nüfus Politikaları Neden Uygulanır?

Nüfus, belirli bir zamanda sınırları belirli bir bölgede yaşayan insan sayısıdır.

Demografi, dünyada veya bir ülkede bulunan nüfusun yapısını, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilimdir Nüfus Politikası, ülkelerin kendi insan kaynaklarını daha nitelikli ve işlevsel hale getirmek için uyguladıkları programlardır.

Nüfus

Nüfus artış hızının yüksek olduğu gelişmemiş ülkelerde başta ekonomik olmak üzere sosyal ve kültürel birçok sorun ortaya çıkmıştır. Buna karşın nüfusun çok az arttığı veya azaldığı gelişmiş ülkelerde ise bu durum ülke varlığını ve geleceğini tehdit etmektedir. Bu nedenle ülkeler nüfusun belli oranda, sorun yaratmadan artışını sağlamak için çeşitli nüfus politikaları uygulamaktadır.

* Nüfus politikaları ile ülkeler; nüfusun niteliğini, niceliğini ve dağılımını bilinçli olarak değiştirmeyi hedeflemektedir.

Advertisement

* Günümüzde ülkelerin nüfus artış hızları ve nüfus özellikleri ile kalkınmaları arasında ilişki kurulmaktadır.

* Farklı nüfus özelliklerine sahip olan ülkeler farklı nüfus politikaları uygulamaktadır.

1923-1963 YILLARI ARASINDAKİ NÜFUS ARTIŞ HIZINI ARTTIRMAYA YÖNELİK POLİTİKALAR

Dayanak Noktaları

* Fazla nüfusun bir ülke için askeri ve siyasi güç

* Tarımda makineleşmenin yetersiz olması nedeniyle

* Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı nedeniyle erkek insan gücüne çok fazla ihtiyaç olması

Advertisement

* Türkiye’nin hızla kalkınmak zorunda olması

* Hızlı çoğalma ile ülkedeki sosyal iş bölümü ve ihtisaslaşmayı sağlamak

* Türkiye’de ölüm oranının yüksek olması nedeniyle nüfustaki azalmanın doğumlardaki artışla önlenmeye çalışılması

* Türkiye’nin tabii kaynaklarını işletmek, uygulanan tekniği modernleştirmek nüfus miktarının azalması

* Tifüs ve sıtma gibi hastalıkların yaygın olması

UYGULANAN POLİTİKALAR

* Fazla çocuk sahibi olan ailelerin yol vergisinden muaf tutulması (1929)

* Nüfus arttırma politikası ile doğum evi kurmak, fakir vatandaşlara ücretsiz ilaç dağıtmak (1930)

* Altı ya da daha fazla çocuklu ailelere vergi muafiyetinin getirilmesi (1931)

* Nüfus artışını istenilen seviyeye çıkartmak, anne ve bebek ölüm oranlarını düşürmek için alınması gerekli önlemleri araştırmak üzere nüfus komisyonunun kurulması (1932)

* Göçleri teşvik etmek amacıyla göçmenlere gümrük muafiyeti getirilmesi (1934)

Yurt Dışından Gelen Göçmenlerin;

Advertisement

* Ülke geneline dağıtımı ve yerleştirilmesi

* Ekonomik ilgi alanlarına göre, çok düşük faizli ve uzun dönemli krediler verilmesi

* Çok çocuklu ailelere hazineye ait topraklardan tarla bağışlanması (1936)

* Evlenme yaşının erkekler için 17,kızlar için 15’e indirilmesi (1938)

* Düşük ve gebeliği önleyici ilaç ve araçların satılması, kullanılması ve bu konuda eğitim ve propaganda yapılmasının yasaklanması

1960 SONRASI NÜFUSU ARTIŞ HIZINI AZALTMAYA YÖNELİK POLİTİKALAR

Dayanak Noktaları

* 1950 sonrasında sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle ölüm oranının azalmaya başlaması

* Tarımda makineleşme

* Orduda insan gücünden çok silah gücünün ön plana çıkması

* Nüfus artışı, 1 .Beş Yıllık Kalkınma Planında (BYKP) bir sorun olarak tanımlanmakta ve nüfus artış hızını azaltıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir.

UYGULANAN POLİTİKALAR

* Nüfus planlaması alanındaki hizmetleri yürütmek için 1965 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Advertisement

* Nüfus Planlaması Kanunu ile “kişilere istediği zaman istediği sayıda çocuk sahibi olma özgürlüğü tanınmıştır”.

* 1968’de uygulamasına geçilen İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda politika “aile planlaması” olarak değişmiştir.

* Gebelik önleyici bilgilerin yayılmasını ve gebelik önlemekte kullanılan araç ve ilaçların ithal ve satışını yasaklayan kanun hükümleri kaldırılacaktır.

* Mevcut imkanlardan faydalanılarak nüfus planlaması eğitimi yapılacaktır.

TÜRKİYE’NİN NÜFUS PROJEKSİYONLARI

* Nüfus projeksiyonları, sosyal ve ekonomik politikaları yansıtan aynı zamanda sektörler için gerekli olan üretici ve tüketici kitlenin tespitinde yardımcı bir araç niteliğini taşımaktadır.

* Nüfus projeksiyonu ile; doğum, ölüm ve göç hareketlerinin ilendeki eğilimleri ile ilgili belli varsayımlara dayanarak nüfusun gelecekteki durumu hakkında tahminler yapılabilir.

* Türkiye’nin nüfusunun 2000 yılında 70 milyona yaklaşacağı tahmin edilmiş ve sayım sonucunda 68,5 milyon olduğu görülmüştür.

* Türkiye nüfusunun 2010 Yılında 75 milyon civarında, 2020 yılında da ise 90 milyon civarında olacağı tahmin edilmektedir.

* Doğurganlık oranının 1995-2000 döneminde %o 24’e kadar düşeceği, ölüm oranlarının da gerileyerek %o10 ‘dan,,
%0 5,9’a düşeceği yapılan hesaplarda tahmin edilmiştir.

* 2050’de Türkiye’de yaşlı nüfusun % 17’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Advertisement


Leave A Reply