Orta Asya ve Yakın Doğu’da Kurulan Devletler (Liste Halinde)

0
Advertisement

Orta Asya’da ve Yakın Doğu’da kurulmuş olan devletler ve bu devletlerin önemli özellik ve olaylarının listeler halinde verildiği sayfamız.

Orta Asya ve Yakın Doğu'da Kurulan Devletler

Fatımîler (909-1171)

 • Ebu Muhammet Ubeydullah tarafından Tunus’ta kurulmuştur.
 • El-Ezher Camii en önemli eserlerindendir. (Kahire’de)
 • El-Ezher Üniversitesi bu dönemde kurulmuştur.
 • Türk – İslam devleti değildir.
 • Selahattin Eyyûbî (Eyyûbîler) tarafından yıkılmıştır.

Harzemşahlar (1097-1231)

 • Kuruldukları bölgenin adını devlet adı olarak aldılar.
 • Kendilerini Büyük Selçukluların mirasçısı olarak kabul etmişlerdir.
 • Büyük Selçukluların askeri teşkilatını örnek almışlardır.
 • Otrar Olayı bu döneme aittir.
 • Moğol istilasının başlamasında etkili olmuşlardır.
 • Anadolu Selçuklu Devleti’yle Moğollar arasında tampon bölge oluşturmuşlardır.
 • Anadolu Selçuklularıyla 1230’da Yassı Çimen Savaşı’ndan bir yıl sonra yıkılmışlardır.
 • İkta sistemini uygulamışlardır.
 • Zemahşeri (Mukaddimetü’l Edeb adlı eseri vardır), Necmeddin Kübra, Safi-yüddin, Fahreddin Râzi bu dönemde önemli bilimsel çalışmalar yapmışlardır.

Eyyûbîler (1174 -1250)

 • Selahaddin Eyyûbî tarafından Mısır’da kurulmuştur.
 • 1187 Hıttin Savaşı’yla Küdüs’ü Haçlılardan geri almışlardır. Bu durum beraberinde III. Haçlı Seferi’ni getirmiştir.
 • İkta Sistemini uygulamışlardır.
 • Kölemenlerin komutanı, Aybek tarafından yıkılmıştır.
 • Abdüllatif el Bağdadi, İbn Şeddat ünlü tarihçileridir. Felsefede Şahabeddin el Suhreverdi Tıp’da ibn Meymun önemli bilim adamlarıdır.

Memlükler (1250 -1517)

 • Aybek tarafından Mısır’da kurulmuştur.
 • Abbasi halifelerini 1258’den 1517’ye kadar korumuşlardır. Halifeleri himaye etmeleri İslam dünyasında prestijlerinin artmasında etkili olmuştur.
 • İkta sistemini uygulamışlardır.
 • Moğolları 1260 Ayn-ı Calut Savaşı’yla yenmişlerdir. 1277’de Memlüklü hükümdarı Baybars Elbistan’da Moğolları tekrar yenmiştir.
 • Fatih (II. Mehmet) zamanında Osmanlı Devleti’ye ilişkileri bozulmuştur. II. Bayezit zamanında Osmanlı – Memlûk savaşları görülmüştür. I. Selim (Yavuz) 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye Savaşları’yla bu devlete son vermiştir.
  Bu savaşlar sonucunda halifelik Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.
 • Memlüklülerde belirgin bir veraset anlayışı yoktur. Her emirin hükümdar olma hakkı vardır.
  Bu durum beraberinde sık sık hükümdar değişikliğini de getirmiştir.
 • Kalatü’l Cebel Sarayı, Baybars Camii, Kalavun Camii, Sultan Hasan Camii, Ka-yıtbay Camii, Berkuk Türbesi, Kayıtbay Türbesi, Halep, Şam ve Trablusşam Camileri önemli eserleridir.

Moğollar (1196-1227)

 • Cengiz Han (Temuçin) tarafından kurulmuştur.
 • Moğollara Türkler Tunguz adını vermiştir.
 • Moğolların Türkleşmesinde Uygurlar etkili olmuştur.
 • Cengiz Han’ın ölümüyle devlet parçalanmıştır. Otrar Olayı’ndan sonra Moğol istilası başlamıştır. Moğol istilası Türk – İslam kültür ve medeniyetini olumsuz yönde etkilemiştir. Çünkü Moğollar geçtikleri yerleri yakıp-yıkmışlardır. Ayrıca Moğol istilâsı Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması açısından da önemlidir. Çünkü Moğol istilâsından kaçan Türkler Anadolu’ya göç etmişlerdir.
 • İlhanlı veziri Reşidüddin’in “Camiu’t Tevarih” adlı dünya tarihi kitabı ile Cüveyni’nin “Tarih-i Cihangüşa” adlı kitabı önemli eserler arasındadır.

Timur Devleti (1370-1507)

 • Timur tarafından Türkistan’da kurulmuştur.
 • 1402 Ankara Savaşı‘nı Osmanlılarla yapmışlardı. Ankara Savaşı’yla Osmanlı Devleti yıkılma tehlikesi geçirmiştir.
 • Çağatay Türkçe’sini kullanmışlardır.
 • Sultan Hüseyin Baykara ve Ali Şir Nevai bu dönemin önemli isimlerindendir. Ali Şir Nevai Muhakemet’ül Lugateyn adlı eseriyle Türkçenin Farsçadan daha zengin olduğunu ispatlamak istemiştir.
 • Timur Devleti hükümdarı ve aynı zamanda astronomi alimi olan Uluğ Bey’in Semerkant’ta açtığı medresede Ali Kuşçu önemli araştırmalar yapmıştır. Şeybaniler (Özbekler) tarafından yıkılmıştır.
 • Ak Saray, Bibi Hanım Mescidi ile Gök Saray önemli yapıtlar arasındadır.

Babür Devleti (1526 -1858)

 • Timur’un torunu Babür tarafından Hindistan’da kurulmuştur.
 • Babür Şah’ın Babürname eseri önemlidir.
 • Şah Cihan eşi Mümtaz Mahal için Tac Mahal’i yaptırmıştır.
 • Devlet işleri Divan-ı Ala’da görüşülürdü.
 • 1858’den itibaren Hindistan İngiltere’nin sömürgesi haline gelmiştir.
 • Hümayun Türbesi, Ataka Han Türbesi önemli yapıtları arasındadır.
 • Tarihçi Ebul Fadl Allâme’nin Ekbername ve Âyin-i Ekber adlı eserleri bu döneme ışık tutmaktadır.

Karakoyunlular (1365 -1469)

 • Bayram Hoca tarafından Erzürum, Erciş, Musul dolaylarında kurulmuştur.
 • Kara Yusuf Timurla mücadelelerinden sonra Osmanlı’ya sığınmıştır.
 • Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan bu devlete son vermiştir.

Akkoyunlular (1365 -1469)

 • Akkoyunlular Oğuzların Üçok kolunun Bayındır boyundandır.
 • Devletin kurucusu Kara Yülük Osman Bey’dir.
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kurulmuşlardır.
 • Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan 1473’te Fatihle (II. Mehmet) Otlukbeli Savaşı’nı yaparak kaybetmiştir. Bu savaş sonunda Doğu Anadolu Bölgesi Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir.
 • Safevi hükümdarı Şah İsmail bu devlete son vermiştir.

Safeviler (1502-1736)

 • Şah İsmail tarafından İran’da kurulmuştur.
 • Osmanlıyla 1514’de Çaldıran Savaşı’nı yapmışlardır. Bu savaşta yenilmişlerdir.
 • Osmanlı Devleti’ne doğudan tehdit unsuru oluşturmuşlardır.
 • Avşarlar tarafından son verilmiştir.

İran’da 1925’e kadar Türk hanedanları yönetimde etkili olmuştur.


Leave A Reply