Osmanlı Padişahları ve Kanunu Kadim: Osmanlı Döneminden İbretlik Hikaye ve Olaylar

0
Advertisement

Osmanlı padişahlarının askerlik ve askeri kanunlara ve nizamlara verdikleri önem ile ilgili, Osmanlı’da Kanun-u Kadim ile ilgili hikayeler / olaylar.

YAVUZ’UN ASKERİ DİSİPLİNE VERDİĞİ DEĞER

Yavuz Sultan Selim askeri disiplin sahibi bir hükümdardı. Babasının yerine padişah olduğu zaman yeniçeri ocağında önemli ıslahat yaptı. Meydana getirdiği kuvvetli ordu ile Çaldıran zaferini kazandı. Bununla birlikte Çaldıran’a giderken ve dönüşte birtakım askeri disiplinsizlikler olmuştu. Yavuz, Çaldıran dönüşünde ilk fırsatta isyancıların elebaşılarını buldurttu. Askeri isyana kışkırtanlardan birisinin çok sevdiği Kazasker Cafer Çelebi olduğunu anlayınca karşısına çağırdı ve kendisine şöyle şer’î bir soru sordu:

  • — Askeri isyana kışkırtanların cezası nedir?

Kazasker, bu sorunun altından ne çıkacağını bilmiyordu. Onun için:

  • — Eğer doğruluğu kesinleşirse cezası idamdır, diye cevap verince, Yavuz derhal:
  • — Kendi fetvanı kendin verdin Cafer! diyerek çok sevdiği arkadaşı Cafer Çelebi’nin boynunu vurdurdu.

—————————————————————-

Yavuz’un bu konudaki titizliğini gösteren bir başka olay da şudur:

Yavuz, Mısır seferine çıkacaktı. Hazinede yeter sayıda para yoktu. O zaman İstanbul’un zengin bir tüccarından, dönüşte verilmek üzere, biraz borç para aldı. Dönüşte, alacaklı, devletten alacağı paraya karşılık oğlunun Yeniçeri Ocağına yazılmasını rica yollu haber gönderdi. Yavuz, tacirin bu haberine çok kızdı. Ona göndermiş olduğu cevapta:

Advertisement

— Para ile asker yazılmaz, «Kanun-u Kadim» (yani, Devşirme Kanunu) bozulmaz. Şimdi onun kafasını vurdururdum ama herkes, Yavuz, taciri parası için öldürttü der, onun için vazgeçiyorum, dedi. Bu suretle askeri disipline ve kanunlara olan bağlılığını gösterdi.

KANUNÎ’NİN ASKERLİĞE VERDİĞİ ÖNEM

Kanuni Avusturya seferlerinden birisine çıkmıştı. Yolda atının gümüş üzengisi kırılmıştı. Padişah, bir kenarda istirahat ederken maiyetindeki yeniçerilerden birisi, kimsenin haberi olmadan üzengiyi onardı.

Atın hazır olduğu Kanunî’ye haber verildiği zaman padişah üzenginin nasıl yapıldığını sordu. Onlar da durumu anlattılar.

Buna çok kızan Kanunî: — Asker arasına esnaf karışmış, diyerek üzengiyi onaran yeniçeriyi ordudan çıkardı.

III. MURAT’IN YENİÇERİ OCAĞINI BOZMASI

Yükselme devrinin padişahları, Türk ordusunun disiplin ve düzenine ve kanunlarına dikkatle saygı gösterirlerken, Duraklama devrinin ilk padişahı olan III. Murat da ordunun bozulması için elinden geldiği kadar çalışıyordu. Yavuz’un üzerinde titizlikle durduğu «Kanun-u Kadim»i, bakın III. Murat nasıl bozmuştur:

III. Murat şehzadeleri için Sultanahmet meydanında büyük ve günlerce süren bir sünnet düğünü yaptırmıştı. Bu düğün için İmparatorluğun her yanından en usta oyuncular, hokkabaz, cambaz ve Perendebaz gibi sanatçılar İstanbul’a dolmuştu. Bunlar gerçekten padişahı ve İstanbul halkını günlerce eğlendirmişler ve hayretten hayrete düşürmüşlerdi. Düğünün sonunda padişah bu gibi sanatçıların memnun edilmesini buyurmuştu. Bunlar, o devirde yeniçerilik iyi bir geçim kaynağı olduğu için, kendilerinin mükâfat olarak, yeniçeri ocağına alınmalarını rica etmişler, padişah da derhal «Yazılsın» emrini vermişti.

Advertisement

Bu emri alan yeniçeri ağası Ferhat Ağa, hemen padişahın katına çıkarak:

Aman padişahım ne yapıyorsunuz ? Bunların ocağa yazılmaları doğru değildir. «Kanun-u Kadim» bozulamaz, dedi. Fakat padişah verdiği emirden dönmemek için bu işte ısrar etti. Onun üzerine yeniçeri ağası:

— Ben bu işi yapamam, diyerek makamından istifa etti. Yerine geçen yeni yeniçeri ağası, padişahın dalkavuklarından olduğu için, bu emrin doğuracağı kötülükleri düşünmeyerek, bütün oyuncuları yeniçeri yazdı. Bu suretle de yeniçeri ocağının bozulmasına ve «Kanun-u Kadim»in ortadan kalkmasına yol açtı.


Leave A Reply