Özel Nitelikli Kanunlar Nelerdir?

0

Özel nitelikli kanunlar nelerdir? Bütçe kanunları özellikleri, milletlerarası antlaşmalara uygun bulma kanunu özellikleri, hakkında bilgi.

Advertisement

ÖZEL NİTELİKLİ KANUNLAR

1. Bütçe Kanunları

2. Milletlerarası Antlaşmaların Uygun Bulunması Hakkında Kanun

BÜTÇE KANUNU ÖZELLİKLERİ

– Bütçe kanunu yıllık olarak hazırlanır.

Advertisement

– Bakanlar Kurulu, genel ve katma bütçe tasarıları ile milli bütçe tahminlerini gösteren raporu mali yıl başından 75 gün önce  TBMM’ye sunar.

– Bütçe tasarıları ve rapor 40 üyeden kurulu Bütçe Komisyonun’da incelenir.

– Komisyonun kabul ettiği rapor TBMM’de görüşülerek mali yılbaşı (1 Ocak) kadar karara bağlanır.

– Cumhurbaşkanı Bütçe Kanununu geri gönderemez.

– Bakanlar Kurulu’na Kanun Hükmünde Kararname ile bütçede değişiklik yapma yetkisi verilemez.

KESİN HESAP KANUNU

Advertisement

Bütçenin denetimi, gelirlerin ve harcamaların denetlenmesini de içerir.

Denetim TBMM adına SAYIŞTAY tarafından yapılır.

TBMM’nin bütçenin uygulanışı üzerindeki denetimiyse, Kesin Hesap Kanunu tasarılarını kabul etmek suretiyle olur.

Bu tasarılar, SAYIŞTAY’ca hazırlanacak genel uygunluk bildirimine dayanır.

MİLLETLERARASI ANTLAŞMALARI UYGUN BULMA

Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak antlaşmaların onaylanması, meclisin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.

Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve bir yılı aşmayan antlaşmalar, devlet maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu antlaşmmalar yayımlarından başlayarak iki ay içinde TBMM’nin bilgisine sunulur.

Milletlerarası bir antlaşmaya dayanan uygulama antlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, teknik veya idari antlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluluğu yoktur; ancak bu fıkraya göre yapılan ekonomik ticari veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren antlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.

Usulune göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.

Milletlerarası antlaşmaları Cumhurbaşkanı onaylar. Resmi Gazete’de yayımlanır.

Advertisement


Leave A Reply