Poseidonius Kimdir? Stoacı Büyük Yunan Filozofu Hayatı ve Felsefesi

0
Advertisement

Poseidonius Kimdir? Antik Yunan döneminin en önemli Stoacı filozoflarından Poseidonius hayatı, biyografisi, felsefesi, eserleri ile ilgili bilgi.

poseidonius
Poseidonius, posidonios olarak da bilinir (d. İÖ y. 135 – ö. İÖ y. 51), döneminin ve bir olasılıkla tüm stoacı okulun en bilgili üyesi sayılan Yunanlı filozof.

Atlet” lakabıyla anılan Poseidonios Suriye’nin Apameia kentinde doğdu. Yunanlı stoacı filozof Panaitios’un öğrencisi oldu. İspanya, Afrika, İtalya, Galya, Liguria ve Sicilya’ya gitti. Daha sonra Rodos’a yerleşip ders vermeye başladı. Onun ünü pek çok bilgini buraya çekti. Yazıları ve kişisel ilişkileriyle stoacılığın Roma dünyasında yaygınlaşmasında Panaitios’tan sonra en etkili kişi oldu. Dönemin önde gelen ünlüle-riyle tanıştı; bunlar arasında IÖ 78-77’de öğrencisi olan Romalı devlet adamı Cicero da vardı. Yaşamına ilişkin başlıca kaynaklar Strabon ve Seneca gibi öteki Romalı yazarların metinleridir.

Hiçbiri günümüze ulaşmayan 20’yi aşkın yapıtının yalnızca başlıkları ve konuları bilinmektedir. Okulun tarihinde orta dönemin öteki stoacıları gibi Poseidonios da daha eski stoacıların görüşleriyle Platon ve Aristoteles’in görüşlerini birleştiren eklektik bir düşünürdür. Ama insan tutkularının yalnızca yanlış yargılar değil, içsel nitelikler olduğunu savunan etik öğretisiyle çağdaşı stoacılardan ayrılır. Doğa bilimi, coğrafya, astronomi ve matematikle de ilgilenen Poseidonios Yer’in çapını, Ay’ın gelgit üzerindeki etkisini, Güneş’in uzaklığını ve büyüklüğünü hesaplamaya çalışmıştır. İÖ 146-88 arasını kapsayan 52 ciltlik tarih çalışması ilkçağ yazarları için güvenilir bir bilgi kaynağı olmuştur.


Kaynak – 2

Poseidonius;Eski Yunan filozofudur (Apamela/Suriye İÖ 135’e doğru-Roma 50’ye doğru). Uzun süre Rodos’ta yaşadı, Orta Stoa’nın kurucusu Panaitios’un öğrencisi oldu. Onun ölümünden sonra okulun yönetimini eline alarak öğretimin yayılması için çalıştı. Stoa öğretisinin Roma’ya girmesinden önemli rolü oldu. Roma’daki derslerinde dinleyicileri arasında Cicero ve Pomponius da vardı. Yalnız felsefe değil, astronomi tarih, coğrafya ve etnografya alanlarında da çalışmalar yaptı.

Poseidonius

Poseidonius

Felsefede Eski Stoa öğretisinden ayrılarak PlatonAristoteles anlayışlarından kaynaklanan bir görüşü benimsedi ve onları uzlaştırmayla çalıştı. İnsan, evren, Tanrı, ahlâk ve bilgi sorunları üzerinde yoğunlaşan bir sistem niteliğindeki felsefesinde, insanı, bir tanrısal, öteki hayvansı olmak üzere, iki ayrı varlıktan kurulu bir bütün olarak tanımladı. Evreni büyük bir canlı organizma olarak gördü, evrenin canlılığı düşüncesine bu açıdan yeni bir biçim verdi. Psikoloji ve ahlakbilimde (töre-bilim) ruhun akıllı olan (logistikon) ve akıllı olmayan (alogistikon) yönlerini birbirinden ayırdı ve ikisini de ruhun akıllı olan yönünden temellendir-di; akıllı olan yanın akıllı olmayan yan üzerindeki egemenliğini kişiyi erdemli, mutlu, ölçülü ve dengeli kıldığını ileri sürdü.

Advertisement

Leave A Reply