Rönesans Hareketi Nedir? Özellikleri Nelerdir? Rönesans Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Rönesans hareketinin tarihi, önemi, nedenleri, sonuçları. Rönesans’ın gelişimi, maddeler halinde açıklaması.

Rönesans Hareketi

Rönesans “yeniden doğuş” anlamına gelir, İtalya’da 15. ve 16. yy.da zirveye ulaşan sanat, mimari ve bilim alanındaki büyük gelişmeler için kullanılan isimdir. Rönesansın etkisi tüm Avrupa’ya hızla yayılmıştır.

Batı Avrupa’da yüzyıllar boyunca öğretim ve sanatın merkezi Katolik Kilisesi olmuştur. Ama 1400’lerin başından itibaren eğitimli insanlar, Eski Yunan ve Roma uygarlıklarıyla ilgili daha fazla bilgi edinmeye başladılar, İtalya’da insanlar Romalılardan kalan etkileyici yapıların kalıntılarını görüyorlardı. Edebiyat araştırmacıları uzun süredir incelenmemiş ve Yunanların büyük keşifler yapmalarını sağlayan belgeleri nasıl okuyacaklarını öğrendiler.

Yunan öğretileri dünyayla ilgili daha fazla bilgiyi öğretiyor gibi görünüyordu. Roma, Milano, Venedik ve Floransa gibi güçlü şehirlerdeki yöneticiler ve güçlü din adamları kendi çevrelerinde bilginlere ve sanatçılara iş vermeye başladıkça öğretim ve sanat daha da yaygınlaştı.

Rönesans

Advertisement

Rönesans mimarları, Yunanlar ve Romalılardan ilham alarak klasik tarzda binalar yapmaya başladılar. İtalyan Rönesans mimarı Filippo Brunelleschi, 1300 yıl önce Roma’da yapılan Pantheon kubbesi de dâhil birçok kubbeyi inceleyerek bu görkemli yapılardan aldığı ilhamla Floransa’da büyük bir katedral yaptı. 1436’da, bugün hâlâ Floransa şehrinde yükselen tamamı kiremitlerle döşeli bu sekizgen kubbeyi kurdu.

Rönesans döneminin insanları bilginin sınırı olmadığını hissetmişlerdir. Ressam Leonardo da Vinci aynı zamanda şair, bilim adamı, mimar ve mühendisti. Hatta silahlar keşfetmiş ve Milano düküne askerî danışman olarak hizmet vermişti.

Rönesansın en büyük sanatçılarından biri olan İtalyan ressam Rafael’in Büyük Dük’ün Madonna’sı (The Crand Duke’s Madonna) isimli resmi. Rönesans sanatçıları, resimlerinde perspektif kurallarını uygulayarak boşluk ve uzaklık yaratmanın yolunu buldular. Ayrıca figürlerin ve cisimlerin, katı ve gerçeğe yakın görünmesini sağlamaya yönelik ışık ve gölgelendirme yollarını da keşfettiler.

RÖNESANS

XV. yüzyılda önce İtalya’da başlayan ve daha sonra Avrupa geneline yayılan edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanlarındaki gelişmelere Rönesans adı verilmiştir.

Rönesans’ın Nedenleri
 • *** Haçlı Seferleri sırasında Avrupalıların doğu kültüründen etkilenmeleri
 • *** Matbaanın kullanımının sonucunda yeni buluşların ve özgürlükçü düşüncelerin yayılması
 • *** Avrupa’da zengin burjuva sınıfının (messen) sanatçıları desteklemesi
 • *** İstanbul’un fethinden sonra Avrupa’ya göç eden Bizanslı aydınların Eski Yunanca’yı öğretmeleri
 • ***Eski Yunan ve Helenistik dönem eserlerinin yeniden incelenmeye başlanması
 • ***Endülüs Emevi Devleti’nin Avrupalılara İslam medeniyetini tanıtması
Rönesans’ın Gelişimi

XV. yüzyılda İtalya’da güzel sanatlar ve felsefe konularında ortaya çıkan Rönesans hareketleri kısa sürede Arupa’nın diğer ülkelerine de yayılmıştır.

Rönesana’ın İtalya’da ortaya çıkmasında;

Advertisement
 • *** İtalya’nın coğrafi konumunun da etkisiyle, önemli bir ticari merkez olması,
 • *** İtalya’nın Katolik Kilisesi’nin merkezi olması nedeniyle çok sayıda mimari eser yapılması, bu nedenle çok sayıda sanatçı ve mimarın İtalya’da çalışma olanağı bulması,
 • *** İtalya’da çok sayıda krallık olması nedeniyle, baskıcı bir yönetim anlayışının olmaması
 • *** Merkezi konumu nedeniyle diğer uygarlıklarla sürekli olarak etkileşim içerisinde olması
 • *** Eski Roma uygarlığına ait çok sayıda sanat eserinin İtalya’da bulunuyor olması etkili olmuştur.

Rönesans’ın temel düşünce sistemi olan Hümanizm düşüncesi de italya’da olgunlaşmıştır. Bu düşünce; skolastik düşünce sistemine karşı, bireyin kendisini tanımasını, ihtiyaç duyduğu yasaları kendi özgür iradesine göre şekillendirmesini ve hiç bir dogmatik temele dayalı dayatma altında ezilmemesini öngören bir anlayışa sahiptir.

İtalya’da Eskiçağ’dan kalan antik eserlerin incelenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurulan akademilerde hümanizm akımı da yayılma imkanı buldu.

1494 – 1559 yılları arasında İtalya’da yapılan İtalya Savaşları sırasında Avrupa’nın diğer krallıkları da Rönesans hareketlerinden etkilenmeye başladılar.

Bunun yanında, ticaret amacıyla veya Papa’yı ziyaret etmek için iİtalya’ya gelenler de İtalyada’ki yenilikleri kendi ülkelerine tanıtmışlardır.

Rönesans hareketleri Avrupa’nın farklı ülkelerinde farklı alanlarda etkili olmuştur. Örneğin Almanya’da din, Fransa’da ve Polonya’da bilim, İtalya’da güzel sanatlar ve edebiyat, İngiltere’de edebiyat, Hollanda’da resim alanlarında daha etkili olmuştur.

Rönesans’ın Sonuçları
 • *** Avrupa’da skolastik düşünce yıkıldı, serbest düşünce önem kazandı.
 • *** Bilim, sanat, edebiyat ve felsefe alanlarında yeni bir dünya görüşü doğdu.
 • *** Deney ve gözleme dayalı araştırma metodu önem kazandı.
 • ** Katolik Kilisesi’nin otoritesi sarsıldı ve Reform hareketlerine ortam oluştu.
 • *** Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sanayinin temellerinin atılmasında etkili oldu.

Rönesans hareketleri Avrupa dışında etkili olmadı. Osmanlı Devleti, XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa’dan çok ileri düzeyde olduğu için Avrupa’da yaşanan bu gelişmelerden yararlanma ihtiyacı duymadı. Ancak Avrupa devletleri, Rönesans’ın etkisiyle oldukça hızlı bir gelişme süreci yaşamaya başladılar.


Rönesans Hakkında Özet Bilgi

rönesans

Leonardo Da Vinci’nin Vitrilius Adamı

 1. XV. yüzyılın sonlarıyla XVI. yüzyılın başlarında Avrupa’da edebiyat, sanat ve bilim alanlarında görülen yeniliklere Rönesans adı verilmiştir.
 2.  Rönesans önce İtalya’da başlamıştır.
 3.  Rönesans hareketleri önce edebiyat alanındaki yenilikle başlamıştır. Buna hümanizma adı verilir. Rönesans devrinin edip ve şairlerine de hümanist denir. Bu devirde yetişen İtalyan hümanistleri içinde Ariosto Ludovico (1474-1533), Niccolò Machiavelli (1469-1527) ve Francesco Guicciardini (1483-1540) eserleriyle büyük bir önem kazanmışlardır.
 4.  Güzel sanatlar alanında yapılan Rönesans’ta ise, önce mimarlık gelişmiş, daha sonra heykel ye resim alanında büyük ilerlemeler olmuştur. İtalya’nın yetiştirdiği büyük ressamlar içinde Michelangelo, ünlüdürler.
 5. Rönesans İtalya’dan sonra öteki Avrupa memleketlerine yayılmıştır.
 6. Almanya’da Rönesans hümanizma hareketleri ile başladı. Erasmus ve Martin Luther gibi dinsel alanda yazı yazan büyük hümanistler yetişti.
 7.  İngiltere’de Rönesans edebiyat alanında gelişti. William Shakespeare gibi ünlü bir İngiliz şairi büyük dramlar yazdı. İspanya’da ve öteki Avrupa memleketlerinde de Rönesans hareketleri görüldü. İspanya’da Cervantes gibi bir hümanist, Velasquez gibi bir ressam yetişti.
 8.  Rönesans hareketleri sonunda Avrupa’da sanat ve edebiyattan anlayan ve yazan, okuyan bir sınıf yetişti. Birçok şaheserler yapıldı; pek büyük dahiler yetişti.
 9.  Rönesans kilisenin skolastik düşünce yapısının ve otoritesinin yıkılmasına ve bunun sonucu olarak pozitif düşünce ve bilimin yerleşmesi, modernleşemenin başlaması ve eğitimde çıtanın iyice yükselmesine sebep olmuştur.


Leave A Reply