Şeyhi Kimdir?

0
Advertisement

Şeyhi Kimdir? Şeyhi hayatı, biyografisi, eserleri, Harname hakkında bilgi, kısaca özeti.

ŞeyhiŞeyhi; divan şairidir (Kütahya 1371 ?-ay.y. 1431).

Asıl adı: Yusuf Sinanettin. Öğrenimine Kütahya’da başladı, ünlü şair Ammedi’den (1334-1413) ve döneminin bilginlerinden dersler aldı, İran’da tasavvuf, hikmet (felsefe) ve zamanın tıp öğreniminden geçti, Hacı Bayram Veli’ye (1352-1429) bağlandığı için Şeyhi mahlasını seçti.

Germiyan Beyi II. Yakup’un özel hekimi oldu, bir seferde hastalanan Çelebi Mehmet’in bakımını üstlendi (1415), emeğine karşılık olarak verilen tımar yüzünden başı derde girince durumunu padişaha iletebilmek için ünlü Har-nâme mesnevisini yazdı. Yeni padişah II. Murat’ın Edirne’deki sarayında da görev aldı, hükümdarın isteğiyle başladığı Hüsrev ü Şirin mesnevisinin yalnızca 6.400 beyitini yazabildi. Divarh divan edebiyatının ilk ve en kurallı örneği; kendisi de ilk büyük divan şairi sayılır.

Harnâme, (eşek öyküsü, eşek kitabı). Şairin iki mesnevisinden ilki. Feilâtün mefâilün feilün (..//././../) kalıbıyla yazılmış bu küçük mesnevinin ilk 12 beyitinde gelenek ve kural gereği-Tanrı’ nın birliği belirtilir (tevhit), Hz. Muhammed’i yüceltilir (naat), bunu izleyen 26 beyitte padişah övülür (methiye), kalan 74 beyitte de boynuz umarken kulağını ve kuyruğunu yitiren, armağan beklerken dayak yiyip acı çeken bir eşeğin serüveni anlatılır; son 14 beyit padişaha dua ile biter. Kendisine bağışlanan bir tımarın eski sahipleri tarafından dövülüp soyulan Şeyhi, başma gelenleri alegorili, yergili, ölçülü bir mizahla başarıyla anlatır.

Advertisement

Leave A Reply