Tarih Nedir Özet

0
Advertisement

Tarih ne demektir? Tarih öncesi ve sonrası dönemler, tarihin özellikleri, tarih ile ilgili bilgi.

Tarih

Kaynak: pixabay.com

Tarih; toplumları, ulusları, kuruluşları etkileyen eylemlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan; bu olaylar arasındaki nedensel ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her ulusun kurduğu uygarlıkları, kendi iç sorunlarını inceleyen bilimdir.

Genel olarak tarih, insanlığın geçmişini kâğıda dökmek diye de tanımlanabilir. Tarihin özünü, insanlığın kendi geçmişini merak etmesi oluşturur. Ancak geleneksel olarak tarih, devletlerin ve ulusların eylemleri, önderleri, birbirleriyle çatışmaları, ilişkileri her konuda alışverişlerini içerir. Tarih kapsadığı alan olarak tüm öteki bilimlerin desteğine gereksinme duyar. Sosyoloji, antropoloji, filoloji, siyaset bilimi, insanbilim, ekonomi, arkeoloji, dilbilim ve daha birçok bilim dalıyla yalandan ilişkilidir. Tarih araştırmaları çok yönlüdür. Tarihi yazmaya kalkışan bir tarihçinin öncelikle birinci elden kaynaklara, arşiv belgelerine, anılara, günlüklere, mektuplara vb, çeşitli benzeri belgelere başvurması gerekir. Tarihçi bu malzemeyi süzgeçten geçirerek sınırını kurduğu tarih dilimi için gerekli bilgileri sınıflar, tarih yöntemleri yardımıyla analiz ve sentezler yaparak sonuca gitmeye çalışır Bu çalışmaları sırasında tarihçi, elindeki kaynaklardan doğru bilgiyi etmek için eleştiri nesnel yargılama ve akıl yürütme yöntemlerini kullanır. Ancak tüm bu çalışmalar sırasında tarihçi, elden geldiğince nesnel olmaya çalışmalıdır. Çünkü kendi inanç ve değer yargılarından uzaklaşıp nesnel davranamazsa yanlışlıklara sapabilir. Ayrıca tarihçi kendi ulusal ve politik önyargılarından da sıyrılmalıdır.

Tarih, tarihsel çağların başladığı yazının icadıyla başlar. Ondan önceki dönemleri tarih öncesi adını taşıyan bilim inceler. Tarihçiler inceleme kolaylığı elde edebilmek için tarihi göreli olarak çağlara ayırmışlardır. Bu çağlar şöyle sıralanabilir.

İlkçağ: İÖ 3100 (çiviyazısının icadı) -İS 476 (Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı).
Ortaçağ: 476-1453 (İstanbul’un Osmanlılar tarafından fetih).
Yeniçağ: 1453-1789 (Fransız Devrimi).
Yakınçağ: 1789-Günümüz. Bazı tarihçiler zamanı daraltmak için bu ana çağları da bazı dönemlere ayırmışlardır.

TARİH ÖNCESİ:
Yazının bulunmasından önceki insan topluluklarının evrimini inceleyen bilim prehistoryadır. İÖ 4. binyılın sonlarında yazının bulunmasına kadar geçen dönem de tarih çağları gibi kendi içinde bazı çağlara ayrılarak incelenir. Sırasıyla Paleolitik Çağ; kendi arasında da üçe ayrılır: Alt Paleolitik Çağ, Orta Paleolitik çağ, Üst Paleolitik Çağ. Mezolitik Çağ (Orta Taş Çayı, Neolitik Çağ).

Advertisement

Leave A Reply