Tutmak İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Tutmak Geçen

0
Advertisement

İçinde ve anlamında tutmak kelimesi geçen deyimler nelerdir, bu deyimlerin anlamları. Tutmak hakkında deyimler ve açıklamaları.

Tutmak ile ilgili deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Tutmak İle İlgili Deyimler

 • “ağzını sıkı (pek) tutmak”
  sır vermemek
 • “ağzını tutmak”
  1) boşboğazlık etmemek; 2) kötü söz söylememek; 3) bir konuda arzu edilmeyen düşüncelerin açığa çıkmasını susarak önlemek.
 • “ağzıyla kuş tutsa..”
  ne yapsa, ne kadar çaba ve ustalık gösterse anlamında kullanılan bir söz
 • “akılda tutmak”
  unutmamak.
 • “aksiliği tutmak”
  güçlük çıkarmak, inadında direnmek.
 • ” alkış tutmak”
  1) topluca el çırparak yüksek sesle yaşa, var ol vb. sözler söyleyerek birini alkışlamak; 2) taraftar olmak, belli bir görüşten yana olmak
 • “ağzı dili tutulmak”
  1) konuşamamak; 2) beklenmedik bir durum karşısında heyecanlanmak, hayranlık duymak
 • “ateşe tutmak”
  1) az ısıtmak; 2) üzerine ateşli silahla mermi atmak.
 • ” atıp (atmak) tutmak”
  1) bir kimse veya bir şey için kötü konuşmak 2) abartmalı konuşmak
 • ” avukat tutmak”
  adli işlemleri gereğince yerine getirmek için bir avukata vekâletname verip onu yetkili kılmak
 • “ayak tutmak”
  1) mâni yarışmalarında karşısındakine uyması gereken uyağı vermek 2) öncülük etmek; 3) söz açmak; 4) ileride söylenecek bir söze önceden zemin hazırlamak.
“ayrı tutmak”
farklı davranmak.
 • “azı çoğa saymak (tutmak)”
  verilen küçük bir armağanı çok beğenmek.
 • “bacakları tutmaz olmak”
  yürüyemeyecek duruma gelmek.
 • “bahse girmek (tutuşmak)”
  görüşünde veya iddiasında haklı çıkacak tarafa bir şey verilmesini kabul eden sözlü anlaşma yapmak
 • “bar tutmak”
  bar oynamak için hazırlanmak ve oyuna başlamak.
 • “bas tutmak”
  ince sesli çalgılara tek perdeden eşlik etmek.
 • “baş üstünde tutmak”
  çok iyi ağırlamak..
 • “başak bağlamak (tutmak)”
  arpa, buğday, yulaf vb. ekinlerde başak oluşmak.
 • ” başı tutmak”
  gürültüden veya üzüntüden başı ağrımak
 • “başını dik tutmak”
  onurunu korumak.
 • “bedduası tutmak”
  ilenci yerine gelmek.
 • “bir dediği bir dediğini tutmamak”
  söyledikleri birbirine uymamak, tutarsız konuşmak.
 • ” (bir işi) sürüncemede bırakmak (tutmak)”
  bir işi sonuçlanıncaya kadar boş yere geciktirmek, uzatmak
 • “(bir işin veya bir şeyin) ucundan tutmak”
  1) bir şeyle meşgul olmak, katkı sağlamak, yardımcı olmak 2) mec. bir işi yeterince ilgilenmeden, önemsemeden yapmak
 • “(bir şey) kir tutmak”
  kirini hemen belli edecek bir renkte olmak, çok kirlenmek.
 • ” (bir şey olmaya) yüz tutmak”
  1) bir şey, olmak üzere bulunmak 2) giderek biçim ve renk değiştirmek
 • ” (bir şeye) yüz tutmak”
  yönelmek
 • “gizli tutmak”
  başkalarına duyurmamak, saklamak.
 • “dümenini elinde tutmak”
  yönetmek, istediği yöne doğru götürmek
 • “yerini tutmak”
  1) bulunmayan bir nesnenin yerini almak, onu aratmamak 2) görevinden ayrılan birinin yaptığı işi yapabilmek.
 • “yolunu tutmak”
  benimsemek, gereğini yerine getirmek
“bir tutmak”
eşit saymak, eşit görmek.
 • “baş tutmak”
  elebaşı olmak
 • “bir yol tutturmak”
  bir davranış, bir tutum biçimi belirlemek
 • ” birbirini tutmaz”
  birbiriyle ilgisi olmayan, tutarsız.
 • ” mum tutturmak”
  aşırı disiplin altına almak.
 • “avucunun içinde tutmak”
  ona istediğini yaptıracak güçte olmak.
 • “cin tutmak”
  bir inanışa göre cinlerin etkisiyle delirmek.
 • “deniz tutmak”
  deniz taşıtlarında sallantıdan etkilenmek
 • ” el üstünde tutmak”
  bir kimseye çok saygı ve sevgi göstermek
 • “hor tutmak”
  birine karşı küçümseyici, incitici davranışlarda bulunmak.
“hoş tutmak”
birine iyi ve sevecenlikle davranmak.
 • “mecbur tutmak”
  zorlamak, yükümlü saymak, mecbur etmek
 • “gözü tutmak”
  güvenmek, beğenmek
 • “kurşun tutmak”
  kurşuna hedef olmak, kurşun değecek gibi olmak
 • “kurşun yağmuruna tutmak”
  çok sayıda ve sürekli kurşun atmak.
 • “ahı tutmak”
  birinin ilenmeleri gerçekleşmek.
 • “sözünü tutmak”
  öğüdüne uymak.
 • “boya tutmak”
  bir şey iyi boyanır olmak.
 • “burusu tutmak”
  sancılanmak.
 • “buz tutmak”
  sıvının üstünde buz oluşmak, buzla kaplanmak.
 • “caddeyi tutmak”
  1) herhangi bir sebeple bir yoldan geçişi engellemek, kapamak; 2) argo korkulu bir durumda başını alıp gitmek, uzaklaşmak.
 • “cihanı tutmak”
  her tarafa yayılmak, dünyayı tutmak.
 • “çanak tutmak”
  davranışları veya sözleriyle kötü bir sonuca yol açmak.
 • “çenesini tutmak”
  ağzını tutmak..
 • ” çeşni tutmak”
  ekmekçilikte una karıştırılacak suyun oranını belirtmek
 • ” çarpıntısı tutmak”
  heyecan, korku veya üzüntüden çarpıntı nöbeti gelmek.
 • “defter tutmak”
  işlem veya hesapları düzenli olarak bir deftere geçirmek
 • “çın tutmak”
  doğru olduğunu söylemek, doğrulamak.
 • “çocukluğu tutmak”
  çocuksu davranışlarda bulunmak.
 • “damarı tutmak”
  kötü huyu, aksiliği depreşmek, inatlaşmak
 • “deliliği tutmak”
  delice davranmak.
 • “dem tutmak”
  bir çalgıya başka bir çalgı veya sesle eşlik etmek
 • “devre dışı tutmak ”
  konudan uzaklaştırmak, ilgilenmemesini sağlamak
 • ” dibini tutmak”
  pişen yemekler tencerenin dibine yapışmak.
 • “dikiş tutturamamak”
  bir işte veya bir yerde herhangi bir sebeple uzun süre kalmamak.
 • ” dilini tutamamak”
  sonunu düşünmeden gelişigüzel konuşmak.
 • “dili tutulmak”
  sevinç, korku, şaşkınlık vb. sebeplerle birdenbire söz söyleyemez olmak
” don tutmak”
buz tutmak, donmak..
 • “dost tutmak”
  erkek veya kadın evlilik dışı ilişki kurmak.
 • “duası tutmak”
  1) duası gerçekleşmek 2) etkili olmak.
 • “dulda tutmak”
  örtünmek, koruyacak biçimde sarınmak
 • ” dümen tutmak”
  teknenin gideceği yolu gözleyerek dümeni yönetmek
 • ” dünyayı tutmak”
  çok yayılmak, her yere dağılmak
 • ” el etek tutmak”
  tarikata girmek, derviş olmak.
 • ” el tutmak”
  bir iş uzun süre uğraştırmak, vakit kaybettirmek.
 • “elde tutmak”
  sahibi olsun olmasın, bir malı mülkiyeti altında bulundurmak, zilyet olmak.
 • ” eli ayağı tutmak”
  beden gücü yerinde olmak
 • “eli ekmek tutmak”
  geçimini kendi emeğiyle sağlayacak duruma gelmek
 • “eli kalem tutmak”
  1) yazı yazmayı bilmek; 2) düşündüğünü güzel bir anlatımla yazmak
 • ” eli silah tutmak”
  silah kullanabilmek.
 • ” elinden tutmak”
  1) yardım etmek; 2) kayırmak.
 • “eline tutuşturmak”
  karşısındakinin isteyip istemediğini düşünmeksizin verivermek
 • “elle tutulur”
  1) çok açık ve belli; 2) somut.
 • “elini çabuk tutmak”
  gerekli önlemi zamanında almak
 • “eteğini tutmak”
  yardım istemek
 • “eş tutmak”
  talimde veya oyunda ikişer olmak için arkadaş seçmek
 • “et tutmak”
  et bağlamak
 • “ev tutmak”
  ev kiralamak
“ferah tutmak”
iç rahatlığını, huzurunu korumak
 • ” fişini tutmak”
  ir kimsenin davranışlarını fiş üzerinde belirlemek
 • ” gâvur inadı tutmak”
  iyiden iyiye inatlaşmaya başlamak.
 • ” gazel tutturmak”
  yüksek sesle şarkı veya türkü söyleme
 • ” gehgeh tutmak”
  nöbetli bir hastalığa yakalanmak.
 • ” gelinliği tutmak”
  gelinlik etmek.
 • ” gemiyi tutmak”
  gemiyi belirli bir yerde bir süre bekletmek, çalışmadan durmak
 • ” gıcık tutmak”
  bir süre boğaz gıcıklamasına yakalanmak
 • ” gönlünü serin tutmak”
  sakin, soğukkanlı olmak, hemen heyecanlanmamak.
 • ” göz önünde tutmak (bulundurmak)”
  herhangi bir durumun nasıl bir sonuca yol açacağını hesaba katmak, dikkate almak
 • ” gözaltında tutmak”
  1) güvenlik kuvvetleri birini belli bir süre, belli bir yerde tutmak; 2) gözetlemek..
 • ” gözden ırak tutmak”
  görmek istememek.
 • “uyku tutmamak”
  uyuyamamak
 • ” günlük tutmak”
  her gün yaşananları, olayları ve anıları bir deftere yazmak
 • ” hamur tutmak”
  hamur hazırlamak.
 • ” hatırında tutmak”
  unutmamak.
 • ” hesap tutmak”
  alışverişle ilgili sayıları bir yere yazmak.
 • “hıçkırık tutmak”
  sürekli olarak hıçkırmak.
 • “heyheyleri tutmak”
  çok sinirlenmek..
 • “ıspazmoza tutulmak”
  aşırı derecede titremeye başlamak


Leave A Reply