Valide Sultan Ne Demek?

0

Valide Sultan ne demektir? Valide Sultan ne anlama gelir? Valide Sultan terimi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Mahpeyker Kösem Sultan

Osmanlı Türkleri’nde padişahın anasına verilen unvandır. Saray protokolünde padişahtan sonra gelir ve imparatoriçe sayılırdı (padişah zevcelerinin hiçbiri imparatoriçe sayılmazdı).

Advertisement

Anne, padişahın tahta çıkmasından önce ölmüşse, tabiî padişahın saltanat devresinde valide sultan olmazdı. Yalnız II. Abdülhamit, asıl annesi Tîr-i Müjgân Kadın-Efendi’ yi çocukken kaybettiğinden, padişah olunca, kendisini büyüten üvey anası Perestû Kadın-Efendi’yi «valide-sultan» ilân etmişti. Padişah çocuksa valide-sultan, nâibe-i saltanat olurdu. Osmanlı hanedanında bu şekilde iki valide sultan vardır: IV. Murat’ın çocukluğunda saltanat naibesi olan annesi Kösem Mahpeyker Valide-Sultan bu padişahın yeğeni IV. Mehmet’in çocukluğunda saltanat naibesi olan annesi Hatice Turhan Valide-Sultan. İkincisi makamını liyakatla doldurmuş, ilki görevini kötüye kullanmıştır.

Valide Sultanlar’ın vezirler gibi hasları vardı; bunların geliriyle geçinirlerdi. Hemen hepsi, hele bazıları, pek muhteşem ve sayılamayacak kadar çok hayır eseri bırakmışlardır. O zaman, içlerinde, içtimai yardım ve dindarlık duygusu olmayan büyükler bile, geleneklerin ve umumi efkârın baskısı ile, kendilerini böyle eserler yapmaya mecbur hissederlerdi.

XVIII-XX. yüzyıl padişahlarının hemen hepsinin annesi Çerkez veya başka Kafkas kavimlerindendir, çünki XVIII-XX. yüzyılda Saray’a yalnız Çerkez, Abaza ve Gürcü cariye alınmıştır.

Advertisement


Leave A Reply