Y Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları, Eş Anlamlılar Sözlüğü

0
Advertisement

Y harfi, Türkçede bulunan Y harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. Y Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Y Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Kaynak: pngegg.com

Y Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • yaban: vahşi. 2. yabancı. 3.ıssız kır.
 • yabancı: 1. bilinmeyen, tanınmayan. 2. ecnebi,
 • yabani: 1. vahşi. 2. ürkek, çekingen, sıkılgan,
 • yabansı: garip, acayip,
 • yabansımak: tuhaf bulmak,
 • yad: yabancı,
 • yâd: anma.
 • ya da: yahut, veya.
 • yad el: gurbet,
 • yadsımak: inkâr etmek,
 • yağı: düşman,
 • yağız: esmer.
 • yağlık: çevre, büyük mendil,
 • yağma: talan,
 • yağmur: rahmet,
 • yağmurkuşağı: gökkuşağı,
 • yahşi: iyi, güzel.
 • Yahudi: Musevi,
 • yahut: ya da, veya.
 • yaka: 1. giysilerin boyun kısmı. 2. kıyı, sahil.
 • yakarış: dua, niyaz,
 • yakarmak: 1. yalvarmak. 2.niyaz. 3. tazarru,
 • yakın: 1. beri. 2. yakın taraf. 3. aralarında az mesafe olan.
 • yakınma: şikâyet,
 • yakışık: uygunluk, yaraşma,
yakışıklı: güzel,
 • yakışıksız: münasebetsiz,
 • yakinen: 1. iyice. 2. sağlam olarak.
 • yaklaşık: takribi, aşağı yukarı.
 • yalabık: 1. parlak. 2. parıltı, yalan uydurma: palavra,
 • yalancıdolma: zeytinyağlı dolma.
 • yalandan: düzmece, üstünkörü.
 • yalanlamak: tekzip etmek,
 • yalap yalap: parıl parıl,
 • yalaz: alev.
 • yalçın: düz, çıplak, sarp.
 • yaldızlı: aldatıcı.
 • yalın: sade, çıplak, gösterişsiz.
 • yallah: haydi, yürü, git.
 • yalnız: ancak, sadece.
 • Yalvaç: Resul, Peygamber,
 • yamaç: 1. yan. 2. bayır,
 • yamukluk: eğiklik,
 • yan: yön, taraf,
 • yanardağ: volkan,
 • yandan: profilden,
 • yandaş: taraftar,
 • yandaşlık: taraftarlık,
 • yanık: dokunaklı,
 • yanılgı: hata.
 • yanılmak: hata etmek, kusur etmek,
 • yanıt: cevap,
 • yanıt olarak: cevaben,
 • yankı: akis, aksiseda,
 • yanlış: hata.
 • yansımak: aksetmek,
 • yansız: tarafsız, bitaraf,
 • yapayalnız: tekbaşına.
 • yapı: 1. bina, inşaat. 2. bünye,
 • yapım: 1. inşaat. 2. imal.
 • yapımcı: prodüktör, yapıt: eser.
 • yapmacık: sahte, düzme,
 • yar: uçurum.
 • yâr: sevgili, dost.
Yaradan: Tanrı,
 • yaradılış: mizaç, fıtrat,
 • yaradılıştan: doğuştan,
 • yarar: çıkar, fayda, menfaat,
 • yaraşmak: yakışmak,
 • yaratık: mahluk, canlı,
 • yardımcı: asistan, muavin,
 • yardımsever: hayırsever,
 • yâren: arkadaş,
 • yargı: hüküm, karar,
 • yargıç: hakim,
 • yarımyamalak: gelişigüzel,
 • yarış: 1. müsabaka. 2. rekabet.
 • yas: matem, üzüntü,
 • yasa: kanun, kural,
 • yasal: kanuni,
 • yasallaşmak: kanunlaşmak,
 • yaslamak: dayamak,
 • yaslanmak: dayanmak,
 • yaş: rutubetli, ıslak,
 • yaşam: hayat, ömür.
 • yaşam boyu: müebbet,
 • yaşıt: akran,
 • yaşlı: ihtiyar, kart.
 • yaşlık: ıslaklık,
 • yatır: evliya.
 • yatırım: mevduat, plasman.
 • yatışmak: dinmek,
 • yatıştırmak: bastırmak, teskin etmek,
 • yavan: 1. katıksız. 2. yağsız,
 • yavaşça: usulca,
 • yavuklu: sözlü, nişanlı,
 • yavuz: sert, yaman,
 • yayan: yürüyerek,
 • yayın: neşriyat,
 • yaylak: otlak.
 • yaymak: 1. sermek. 2. duyurmak. 3. otlatmak,
 • yazar: muharrir,
 • yazgı: kader,
 • yazık: günah,
 • yazılma: kayıt,
 • yazılmak: kaydolmak,
 • yazım: imlâ.
 • yazın: edebiyat,
 • yazışma: haberleşme, muhabere,
 • yazıt: kitabe,
yazlık: sayfiye,
 • yazma: kompozisyon,
 • yazman: kâtip, sekreter,
 • yegâne: biricik, tek.
 • yeğleme: tercih,
 • yeis: umutsuzluk,
 • yek: bir.
 • yeknesak: tekdüze,
 • yekten: 1. birden. 2. durup dururken,
 • yekûn: toplam,
 • yel: rüzgâr,
 • yemin: ant.
 • yemiş: 1. meyve. 2. incir,
 • yenen: galip,
 • yengi: galibiyet, zafer,
 • yeni: taze, körpe, turfanda, gıcır gıcır, çiçeği burnunda.
 • yeniden: tekrar,
 • yenik: mağlup, yenileşme: modernleşme,
 • yenilgi: mağlûbiyet,
 • yenme: galibiyet,
 • yer: mahal, mekân,
 • yerel: mahalli, yergi: hiciv,
 • yerleşim: iskân,
 • yerleştirme: iskân,
 • yerme: hiciv, kınama,
 • yersiz: gereksiz, boşuna,
 • yeryüzü: arz.
 • yetenek: kabiliyet,
 • yeterli: 1. kâfi. 2. ehliyetli,
 • yeterlik: ehliyet,
 • yeti: güç, meleke.
 • yetişim: formasyon,
 • yetiştirme: terbiye,
 • yetki: salâhiyet, hak.
 • yevmiye: gündelik,
 • yığışma: izdiham,
 • yığın: kütle, küme, kitle,
 • yıkık: harap,
 • yıkıntı: enkaz,
 • yıl: sene.
 • yıldırımlık: paratoner,
yılgı: korku,
 • yıllık: senelik.
 • yıpranmak: eskimek, aşınmak.
 • yiğit: yürekli, cesaretli, delikanlı,
 • yinelemek: tekrarlamak,
 • yitik: kayıp, zayi.
 • yiyecek: azık, gıda.
 • yoğun: 1. kesif. 2. sıkışık, kalabalık. 3. dolu.
 • yoklama: 1. kontrol. 2. araştırma. 3. sınav,
 • yokluk: fakirlik, kıtlık, açlık,
 • yoksul: fakir,
 • yoksulluk: fakirlik,
 • yoksun: mahrum, muhtaç,
 • yokuş: rampa.
 • yol: 1. uzaklık. 2. çare. 3. sistem. 4. yolculuk,
 • yolculuk: gezi, seyahat,
 • yoldaş: arkadaş,
 • yollamak: göndermek,
 • yolsuzluk: suiistimal, usulsüzlük, gayrimeşruluk.
 • yoluyla: 1. yolundan giderek. 2. vasıtasıyla. 3. aracılığıyla. 4. yöntemiyle,
yom: uğur.
 • yordam: 1. çeviklik. 2. çalım. 3. meleke,
 • yorgun: halsiz,
 • yorum: tefsir.
 • yoz: 1. işlenmemiş. 2. dejenere. 3. kaba, bayağı,
 • yön: cihet, istikamet, tar.
 • yönerge: talimat,
 • yönetim: idare, çekip çevirme.
 • yönetme: idare,
 • yöntem: metot, usul, tarz.
 • yöre: civar, çevre, mahal,
 • yöresel: mahalli,
 • yurt: vatan,
 • yurttaş: vatandaş.
 • yüce: yüksek, ulu.
 • yüceltilmiş: yüce, sayın, muhterem.
 • yük: bagaj, kargo, hamule, külfet, ağırlık,
 • yükseklik: irtifa,
 • yükselti: rakım,
 • yükümlü: mükellef.
 • yürek: 1. kalp. 2. cesaret,
 • yürekli: cesaretli, cesur,
 • yüreksiz: cesaretsiz, korkak,
 • yüz: çehre, sima, surat,
 • yüzey: satıh.
 • yüzsüz: utanmaz, sıkılmaz,
 • yüzünden: nedeniyle,
 • yüzyıl: asır.


Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  yadırgamak, küllenmek
  yakinen, gerçekten, yakşıca
  yakşıca dövmek, tepelemek
  yalpalamak, ırgalanmak
  yanacak, yakıt
  yanlamasına, yanlama
  yapıt, eser
  yaradılıştan, tabiaten
  yardım, kömek
  yarışma, müsabaka
  yasal, kanuni
  yatay, ufki
  yayan, ayakla, piyade
  yazı tahtası, kara tahta
  yekdillik, mutabakat
  yemiş, kavun
  yerel, mahalli
  yetenek, kabiliyet
  yığın, toplu
  yıkıntı, viranelik
  yitmek, yok olmak
  yol, metot, usul
  yolsuzluk, sahtekârlık
  yönetmek, idare etmek
  yumuşak, müsamahakâr
  yük, denk
  yüngül, hafif, üstünkörü
  yüze gülmek, yılışmak

Leave A Reply