YKS Din Kültürü Konuları 2019

0

YKS – TYT Din Kültürü konuları. 2019 yılında yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarına esas olan Din Kültürü dersine ait YKS konuları ve bu konuların açıklamaları.

2019 yılında yapılacak olan YKS sınavında yani TYT ve AYT sınavında Din Kültürü konu başlıkları altında sorulacak olan soruların hangi kazanımlardan çıkacağı aşağıda belirtilmiştir. Kazanımlar Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı listeden alınmıştır.

Advertisement

2019 YKS Din Kültürü Konuları

2019 YKS DİN KÜLTÜRÜ KONULARI

9. SINIF ÖĞRENME ALANI: AHLAK VE DEĞERLER

 • 1. Değerleri oluşturan süreçleri sıralar ve kendi değerlerini fark eder.
 • 2. Örf ve âdet ve ahlaki değerlerin oluşumuna dinin etkilerine yönelik çıkarımlarda bulunur.
 • 3. Ahlaki değerlerin dinle ilişkisini açıklar.
 • 4. Kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerlerin etkisini açıklar.

9. SINIF ÖĞRENME ALANI: DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET

 • 1. Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar.
 • 2. Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkin olan tarihî şahsiyetleri tanır.
 • 3. Türk bilginlerinin İslam medeniyetine katkılarını örneklerle açıklar.
 • 4. Türklerin İslam medeniyetine katkılarını irdeler.

10. SINIF ÖĞRENME ALANI: İBADET

Advertisement
 • 1. İnsan doğasının maddi ve ruhsal yönünü tanır.
 • 2. Tarih boyunca insanın inanma ihtiyacının nedenlerini kavrar.
 • 3. Dinin, insan doğasının gereksinimlerini karşılayan öğelerden biri olduğunu fark eder.
 • 4. Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi ile ilgili hayattan örnekler verir.
 • 5. İnanmanın çeşitli biçimlerini tanır.
 • 6. Vahye dayanmayan inanç türlerinin sosyal hayattaki tezahürlerini fark eder.

10. SINIF ÖĞRENME ALANI: İBADET

 • 1. İbadet kavramını açıklar.
 • 2. Niçin ibadet edildiğinin önemini vurgular.
 • 3. İbadetleri sınıflandırarak günlük hayattan örnekler ver .

10. SINIF ÖĞRENME ALANI: İBADET

 • 1. Evrenden ve Kur’an’dan örneklerle Allah’ın varlığını ve birliğini delillendirir.
 • 2. Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.
 • 3. Allah’ın insanları koruyup gözettiğini fark eder.
 • 4. Dua ve ibadet yoluyla Allah ile iletişimini güçlendirir.
 • 5. Kur’an okuma ve tövbe yoluyla iç dünyasını Allah’a nasıl açacağını fark eder.
 • 6. Çevresindeki insanların Allah’la iletişim kurma biçimlerini gözlemler.
 • 7. Kendisinin Allah’la iletişimde hangi yollara başvurduğunu nedenleriyle açıklar.
 • 8. İslam’ın temel inanç esaslarını sıralar.
 • 9. İslam’ın temel inanç esaslarının kendi hayatındaki yerini ve önemini fark eder.

10. SINIF ÖĞRENME ALANI: İBADET

1. İnanç-ibadet ilişkisinin farkında olur.

2. İslam’da ibadetleri sınıflandırır, yapılışını ve temel özelliklerini açıklar.

3. Namazın birey ve toplum açısından önemini fark eder.

Advertisement

4. Zekât, sadaka ve kurbanın bireysel ve toplumsal işlevini fark eder.

5. İyi işler yapma, güzel davranışlar geliştirme ve çalışmanın da bir ibadet olduğu bilincine varır.

10. SINIF ÖĞRENME ALANI: HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

1. Hz. Muhammed’in bir insan olduğunu fark eder ve Kur’an’dan örnekler verir.

2. Hz. Muhammed’i diğer insanlardan ayıran en önemli özelliğinin Allah’tan vahiy alması olduğunu fark eder.

3. Hz. Muhammed’in Kur’an-ı açıklayıcı ve insanları uyarıcılık görevlerini örneklerle açıklar.

4. Hz. Muhammed’in insanlık için bir rahmet olmasının nedenlerini örneklerden hareketle açıklar.

10. SINIF ÖĞRENME ALANI: VAHİY VE AKIL

1. Kur’an’ın temel amaçlarını Kur’an’dan örnekler vererek açıklar.

10. SINIF ÖĞRENME ALANI: AHLAK VE DEĞERLER

1. Alkol, uyuşturucu, kumar, sigara vb. zararlı alışkanlıkların, hak ve özgürlüklerin kullanımını engellediğini fark eder.

Advertisement

2. Kul hakkı ihlallerine karşı duyarlı olur.

10. SINIF ÖĞRENME ALANI: DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET

2. İslam’da doğru bilgiye akıl, vahiy ve duyularla ulaşılabileceğini kavrar.

4. İslam’ın bilimi, teşvik ettiğine örnekler verir.

6. İslam medeniyetinde eğitim kurumlarının tarihî süreç içerisindeki önemini fark ederek bunu örneklendirir.

7. Müslüman bilginlerin din bilimlerinin yanı sıra sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri gibi alanlarda sağladığı katkıları örnek vererek açıklar.

10. SINIF ÖĞRENME ALANI: İBADET

1. İslam’da ibadetlerle ilgili bazı temel ilkeleri örneklerle açıklar.

2. İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarını irdeler.

3. İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarına örnekler verir.

4. İbadetlerin bireye iç huzuru sağladığını ve kendine güveni geliştirdiğini fark eder.

Advertisement

5. İbadetin kendi hayatındaki faydalarını irdeler.

6. İbadetlerin ahlakın güzelleşmesine katkısına örnekler verir.

11. SINIF ÖĞRENME ALANI: HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

1. Örnek insanın özelliklerini ayetlerle açıklar.

2. İslam’ı anlamada Hz. Muhammed’in örnek teşkil ettiğini kavrar.

3. Ehl-i beyt kavramının içeriğini açıklar.

4. Kültürümüzde ehl-i beyt sevgisinin çeşitli tezahürleri olduğunu fark eder.

11. SINIF ÖĞRENME ALANI: VAHİY VE AKIL

1. İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının nedenlerini sorgular.

2. İslam’ın dinamik bir din olduğunu, her zaman ve mekânda yenide anlaşılması ve usulüne göre yorumlanması gerektiğini fark eder.

3. Dinin yanlış anlaşılmasının ortaya çıkaracağı sorunları kestinr.

Advertisement

4. Şia, Maturidilik ve Eş’ariliğin inançla ilgili yorumlar olduğunu kavrar.

5. Hanefilik, Malikilik, Şafiilik Hanbelilik ve Caferiliğin amelî-fıkhî yorumlar olduğunu kavrar.

6. İnanç ve fıkıhla ilgili oluşumların dinî düşüncede zenginlik ve dinde çoğulculuk olduğunun bilincine varır.

7. İslam düşüncesinde ortaya çıkan mezhebi yorumların İslam’la özdeşleştirilemeyeceğini kavrar.

11. SINIF ÖĞRENME ALANI: AHLAK VE DEĞERLER

1. Ailenin, birey ve toplumun temeli olduğunu kavrar.

2. Ailenin kurulması, korunması, aile içi iletişim ile ilgili Kur’an’ın ve Hz. Muhammed’in öğütlerinden örnekler verir.

3. Ailenin kurulması, korunması ve aile içi iletişimle ilgili sorunları gözlemleyerek çözüm önerileri geliştirir.

11. SINIF ÖĞRENME ALANI: DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET

İslam medeniyetinde, mimari, edebiyat, musikî, hat, tezhip, minyatür ve ebru sanatlarından, hayatın çeşitli alanlarına yansıyan güzelliklere örnekler verir.

12. SINIF

Advertisement

İSLAM VE BİLİM

Din-bilim ilişkisini tartışır.

islam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir.

islam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır.

Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır.

Fâtır suresi 27-28. ayette verilen mesajları değerlendirir.

ANADOLU’DA İSLAM

Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar.

Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkil olan bazı şahsiyetleri tanır.

Nisâ suresi 69. ayette verilen mesajları değerlendirir.

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR

Advertisement

islam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir.

Tasavvufi düşüncede ahlaki boyutun önemini fark eder.

Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumlan tanır.

Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır.

Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir.

GÜNCEL DİNÎ MESELELER

Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder.

İslam’ın ekonomik hayatla ilgili ahlaki ölçülerini yorumlar.

Gıda maddeleri ve bağımlılık konusundaki dinî ve ahlaki ilkeleri açıklar.

Sağlık ve tıpla ilgili bazı meseleleri dinî ve ahlaki ölçüler çerçevesinde yorumlar.

Enam suresi 151 -152. ayetlerde verilen mesaiprı değerlendirir.

Advertisement

HİNT VE ÇİN DİNLERİ

Hinduizmin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler.

Budizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler.

Konfüçyanizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler.

Taoizm’in doğuşunu ve gelişim sürecir özetler.


Leave A Reply