Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Atatürk’e Cevabı

0
Advertisement

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe hitabesi ve gençliğin Atatürk’e cevabının yer aldığı sayfamız. Atatürk’e minnet duyguları besleyen her Türk okumalıdır.

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ:

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbâlinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbâlde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleri ile tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbâlinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Advertisement

Kelimelerin Tam Türkçe Karşılıkları
İstiklâl: Bağımsızlık, ilelebet: Sonsuza kadar. Muhafaza: Koruma. Müdafaa: Savunma. Mevcudiyet: Varlık. İstikbâl: Gelecek. Yegâne: Biricik, tek. Dahili: iç, içle ilgili, Harici: Dış, dışla ilgili. Bedhah: Düşman, kötülük besleyen. Şerait: Şartlar. Namüsait: Müsait olmayan, elverişsiz. Tezahür etmek: Belirmek. Kasdetmek: Göz dikmek, kötü gözle bakmak, Emsâl: Benzer, eş. Mümessil: Temsilci. Cebren: Zorla, zor kullanarak. Bilfiil: Doğrudan doğruya. Elim: Acı. Vahim: Korkunç. Gaflet: Dalgınlık. Dalâlet: Sapkınlık. Hıyanet: Hayınlık. Şahsi menfaat: Kişisel çıkar. Müstevli: istilâcı, bir ülkeyi zorla ele geçiren. Tevhid etmek: Birleştirmek. Fakr ü zaruret: Yoksulluk ve sıkıntı. Harap: Yıkık, perişan. Bitap: Bitkin, güçsüz. Ahval: Durum. Asil: Soylu.

GENÇLİĞİN ATATÜRK’E CEVABI:

Ey ölümsüz Ata!

Birinci görevim, Türk bağımsızlığını, Türk cumhuriyetini dünya durdukça korumak ve savunmaktır. Varlığımın ve geleceğimin tek temeli budur. Bu temel, benim en değerli hazinemdir. İleride, beni bu hazineden yoksun bırakmaya çalışacaklar, içerde ve dışarda kötülüğümü isteyecekler olacaktır. Bir gün, bağımsızlığımı ve cumhuriyetimi savunmak zorunda kalırsam, göreve atılmak için, içinde bulunacağım durumun imkân ve şartlarını düşünmeyeceğim. Bu imKân ve şartlar hiç elverişli olmayan bir durumda karşıma çıkabilir. Bağımsızlığıma ve cumhuriyetime kastedecek düşmanlar, bütün dünyada benzeri görülmemiş bir yenginin temsilcisi olabilirler.

Zorla ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve ülkenin her köşesi doğrudan doğruya düşman yönetimi altına girmiş olabilir. Bütün bu şartlardan daha elem verici ve daha kötü olmak üzere, ülke içinde ki yöneticiler, gaflete düşmüş, doğru yoldan sapmış ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu yöneticiler kendi yararlarını, yurdu ele geçirmiş olan düşmanların siyasî emelleriyle birleştirebilirler. Ulus, yoksulluk ve sıkıntılar içinde harap ve bitkin düşmüş olabilir.

İşte, bütün bu hallerde ve bu şartlar altında bile görevim, Türk bağımsızlığını ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğum kudret, damarlarımdaki asil kanda mevcuttur.

Advertisement


Yorum yapılmamış

Leave A Reply