Claude Henri de Saint Simon Kimdir? Hayatı ve Sosyalizme Olan Katkıları

0
Advertisement

Claude Henri de Saint Simon kimdir? Fransız iktisatçı ve yazar Claude Henri de Saint Simon hayatı, biyografisi, eserleri, düşünceleri hakkında bilgi.

Claude Henri de Saint Simon

Kaynak : wikipedia.org

Claude Henri de Saint Simon; Fransız iktisatçısı, düşünür ve yazarıdır (Paris 1760 – ay.y. 1825). 17 yaşında orduya girdi, iki yılda yüzbaşılığa yükseldi, birliğiyle katıldığı ABD Bağımsızlık Savaşı’nda hem yaralandı, hem tutsak düştü (1780), Jamaica’da özgürlüğüne kavuşunca Meksika’ya geçti. İlk büyük tasarısını oranın genel yöneticisine sundu: Nikaragua’da gerçekleştirilecek bir kanalla iki okyanusu birbirine bağlamak. Devrim yıllarında edindiği zenginliği enflasyonun körüklediği fiyat artışlarıyla genişletti, iyice varlıklı oldu. Bu yıllar, sanat ve bilim adamları gereğince ağırladığı, eli açık bir rahatlıkla gösterişli bir yaşam sürdüğü dönemdir. Toplumsal yapının düzenlenişini konu edinen eseri: Lettres d’un Habitant de Geneve a ses Contemporians (Bir Cenevre Hemşerisinin Çağdaşlarına Mektupları) 1803. Hesapsız harcamalarla varlığım yitirdikten sonra eski uşaklarından birinin yanında (1805), ölümüne kadar uzanan yoksulluk dönemini yaşadı.

Eski Rejim toplumunun yerini alma sürecinde Sanayi Devrimi ile Fransız Devrimi arasında yarı yolda, onun fikirleri “Saint-Simonizm” olarak bilinen politik ve ekonomik bir ideolojiyi doğurdu. Yeni bir “olumlu” toplumsal yeniden yapılanma tarafından tanınmak ve tatmin edilmek zorundaydı. Bu toplumu elde etmek için, “sanayiciler” (bilim adamları ve sanatçılar) tarafından yönetilen ve “aylak olanlar”ın (rahipler, soylular ve sömürücüler) yerini alacak yeni bir Devletin kurulmasını önerdi. Ayrıca, “sosyal fizyoloji” adını verdiği toplumun bilimsel olarak incelenmesine olan ihtiyacı savundu.

Saint-Simon, “sosyalizmin öncüsü” ve “lordların sonuncusu ve sosyalistlerin ilki” olarak kabul edilir. Onun siyasi önerisi, teknokrasi olarak adlandırılacak şeyin öncülü olan “aristokratik sosyalizm” olarak tanımlanmıştır. Endüstri, toplum ve bilimin teorik çalışması nedeniyle, aynı zamanda öğrencisi Auguste Comte ile birlikte “sosyolojinin babası” ve pozitivizmin kurucusu olarak kabul edilir.

Bu yıllarda basılan eserlerinden:

Introdiction sur Trayaux Scçientifiques du XIX. S’iecle (19. Yüzyılın Bilimsel Çalışmalarına Giriş) 1807, Mémoire sur la Science de l’Homme (İnsan Bilimi Üstüne İnceleme) 1813, felsefe ve toplumbilim konulardaki asıl görüşlerini açıklayan önemle eseri L’Industrie ou Discussions Politiques, Morals et Philosophiques… (Endüstri ya da Politika, Törel, Felsefi Tartışmalar) 1817. İlk dergisini 1819’da kurdu: Organisateur (Örgütleyen), ardından Industrie’yi çıkardı. Bir toplumdaki bilim adamlarıyla iş başarılarını, üreticilerini, esnafım politikacılarla hükümet memurlarının önceliğinde sayan görüşünden ötürü mahkemeye verildiyse de aklandı. Başka bir eseri Système Industrial oldu (Endüstri Sistemi) 1820-1823. Bu yıl içinde bir karamsarlık bunalımı geçirip canına kıyma girişiminde bulunduysa da kurtarıldı, son eserlerini kotarmaya fırsat buldu: Catéchisme des Industriels (Sanayicilerin Kutsal Kitabı) 1824, Nouveau Christianisme (Yeni Hristiyanlık) öl.s.1825. Sağlığında yeterli ilgi görmediği; izleyicilerinden Enfantin ile Bazard’ın, düşüncelerine ekledikleri öznel yorumlarla eserini güçlendirdikleri kabul edilir. Eseri hem pozitivist düşüncenin hem toplumcu bilincin aydınlık kapısı sayıldı.

Saint Simon’un Sosyolojiye Katkıları Nelerdir?

Yaşamında hem Fransız Devrimi öncesine, hem devrime ve Napolyon dönemine hem de krallığa yeniden dönüşe tanıklık etmiştir. “Sanayi Toplumu” kavramını Batı toplum teorisine kazandırmıştır. Devrimden sonra Avrupa’da doğan yeni toplumu, toplumsal sınıfların konumunu, mülkiyetin önemini ve sınıfların meydana gelişinde işbölümünün önemini bu kavram ile vurgulamıştır. Saint-Simon‘un çalışmaları esas olarak yeni ortaya çıkmakta olan devlet-sivil toplum ayrılığı çerçevesinde şekillenmiştir. Devlet yönetimini sanayileşmenin doğurduğu yeni toplumsal sınıfların önünde bir engel olarak gören düşünüre göre, sanayi toplumunun idari kurumları artık devlette değil, sivil toplum kurumlarında odaklanacaktır. Görülebileceği gibi Saint-Simon‘un toplum teorisi, o dönemde yükselen burjuvazinin teorisiydi ve sanayi döneminin sınıfları ile eski sınıflar arasındaki mücadeleyi vurguluyordu.

Advertisement

Saint-Simon, toplumun birbiriyle uyum içinde işleyen ekonomik ve siyasi sistemlerle bilimsel ilkeler çerçevesinde örgütlenmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Sosyolojinin temel ilkelerinin habercisi olan bu görüşler, sosyolojinin kurucusu kabul edilen Auguste Comte üzerinde etkili olmuştur.


Leave A Reply