Diller Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Dillerin Ortaya Çıkış Teorileri Nelerdir?

0
Advertisement

Diller nasıl ortaya çıkmıştır? Dillerin doğuşu ile ilgili teoriler nelerdir, bu teoriler neyi açıklar, hakkında bilgiler.

Diller Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

dillerin ortaya çıkışı

Dillerin nasıl ve ne zaman ortaya çıktıkları yolundaki araştırmalar tarih boyunca devam etmiştir. Ancak bugün hala bu konu gizemini korumaktadır. Bu soruya kesin bir cevap verilememesinin altındaki nedenlerden biri, yazının ve en eski yazılı metinlerin insanlık tarihinin çok yeni dönemlerine uzanmasıdır. Bilim dünyasının elinde bulunan en eski yazılı belgeler 5500 yıl öncesine, Sümerler dönemine kadar gidebilmektedir. Oysa insanlık tarihi milyonlarca yıl öncesine uzanmaktadır. MÖ 7. yüzyılda Mısır Kralı Psammetchos, dünyada konuşulan ilk dilin hangisi olduğunu tespit etmek amacıyla b:r deney yapar.

Dünyaya yeni gelen iki çocuğu, yanlarında hiçbir şey konuşturmadan büyüttürür. İki yıl sonra çocukların ilk sözcüklerinin bekos olduğu duyulur. Kelimenin Frigcede “ekmek” anlamına geldiği tespit edilir. Ve buradan hareketle ilk dilin Frigce olduğu, diğer dillerin de kaynağını bu dilden aldığı kanaatine ulaşılır. Bugün için bilimsel olmaktan hayli uzak olan bu deneyin bir benzerini 12. yüzyılda Alman Kralı Friedrich yapmıştır. Dünyaya yeni gelen bir grup bebek görevli bakıcılar tarafından sevgi, şefkat ve diyalogun olmadığı bir ortamda büyütülmeye çalışılmıştır. Ancak tüm bebekler öldüğü için bu deneyden hiçbir sonuç alınamamıştır.

Bugün dilin ortaya çıkışı ile ilgili görüşler iki merkezde toplanmaktadır. Bunlardan birincisi dilin tek bir kaynaktan yani tek bir dilden ortaya çıktığı düşüncesi, İkincisi ise dillerin ayn ayrı kaynaklardan doğup geliştiği düşüncesidir.

Dilin doğuşu ile ilgili teorilerden belli başlıları şöyledir:

Yansıma Teorisi:

Alman bilim adamı Max Müler tarafından ortaya atılmış olan bu teoriye göre dil, ses çıkaran bütün yaratıkların seslerinin taklidinden doğmuştur. Hayvanların çıkardığı sesler, rüzgârın uğultusu, suların çağıltısı gibi doğada var olan seslerin taklidiyle insanoğlu ilk kelimesini oluşturmuştur. Müler buna delil olarak da tüm dillerde görülen yansıma sesleri göstermiştir.

Advertisement
Ünlem Teorisi:

Bu teori, dilin duyguları belirten seslerden yani ünlemlerden çıktığı düşüncesinin üzerine kurulmuştur. İnsanların çeşitli olaylar karşısında ruh ve bedenle ilgili duyguların etkisiyle çıkardıkları ünlemlerin sonradan kelimeler dönüştüğü savunulmaktadır.

İş Teorisi:

Birlikte iş yapmanın, ortak çalışmanın dilin doğuşunda etkili olduğunun esas alındığı teoridir. Bu teoriyi benimseyenlere göre ilk insanın kazmak, kesmek, vurmak işleriyle uğraşırken çıkardığı bazı seslerden dildeki ilk kelimeler doğmuştur.

Ruh Bilimsel Teori:

Alman bilim adamı Wunt, ruh bilim verilerinden yararlanarak dilin doğuşunu sesli mimik ve jestlere bağlamıştır. Wunt, başlangıçta konuşmayan çocukta olduğu gibi, ilk insanın da karşısındakilere düşüncelerini, isteklerini anlatabilmek için bazı yansıma sesleri çıkardığını, çıkardığı her ses için ayrı birtakım jest ve mimikler yaptığını iddia etmiştir. Kelimeler de işte bu jest dilinden doğmuştur.

Güneş-Dil Teorisi:

1935-1936 yılları arasında Türk dilcileri tarafından ortaya atılan bu teori, Türk dilinin eskiliği ve başka dillere de kaynaklık ettiği varsayımına dayanır. Dr. Hermann F. Kıvergitsch’in çalışmaları bu kuramın kaynağıdır. Bu teoriye göre dilin doğuşunda ilk etken güneştir. Bu da güneşin insan varlığı üzerindeki ana işleviyle ilgilidir; çünkü dış alanlar denilen evrende insanoğlu, güneşi her şeyin üstünde tutmaktadır. Saçtığı ışık, verdiği aydınlık ve parlaklık, ateş, yükseklik, büyüklük, güç, hareket ve süreklilik gibi özellikleri ile güneş, insanoğlunun kafasındaki birçok kavramın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu kurama göre dillerdeki ilkel kökenler Sümerceden doğmuştur.


Leave A Reply