Divânü Lûgati’t-Türk Hakkında Bilgi

0

Divânü Lûgati’t-Türk nedir? Divânü Lûgati’t-Türk özellikleri, konusu, hakkında bilgi.

Divânü Lûgati’t-Türk; (Türk Dili Sözlüğü), 1072 tarihinde Bağdat’ta tamamlanarak Halife Ebülkasım Abdullah’a sunulmuştur. Kutadgu Bilig’le hemen hemen aynı zamanda yazılmakla birlikte gerek Yusuf Hâs Hâcib ve gerekse Kaşgarlı Mahmut eserlerini birbirlerinden habersiz yazmışlardır.

Advertisement
Divânu Lügati't-Türk

Divânu Lügati’t-Türk

Dlvânü Lûgati’t-Türk’te 7500’den fazla Türkçe kelimeye Arapça karşılık verilmiştir, Kaşgarlı Mahmut, çeşitli Türk lehçelerindeki kelimeleri harf sırasıyla düzenlemiştir. Kelimeler açıklanırken verilen manzum ve düz yazı örnekleri, bu esere bir ansiklopedi özelliği kazandırmıştır, Dil, edebiyat, tarih, coğrafya, sosyoloji, folklor açısından zengin bir kültür hazinesidir, Eser bu yönüyle Türk kültürü açısından önemlidir.

Eserin bugün İçin elimizdeki tek nüshası İstanbul, Fatih – Millet Kütüphanesi (Ali Emiri Efendi Bölümü)nde bulunmaktadır. Bu nüsha, Kaşgarlı Mahmut’un el yazısıyla olan nüshadan 192 yıl sonra, Şamlı Mehmet adlı biri tarafından çoğaltılmış şeklidir. Bu eseri, Besim Atalay 1939 – 1941 yıllarında dilimize çevirmiştir.

Kitabın yazarı Kaşgarlı Mahmut’un yaşamı hakkında bilgilerimiz ancak eserinden çıkarabildiklerimizle sınırlıdır. Kendi anlattığına göre babası Barsganlı Hüseyin İbni Muhammet’tir. Kaşgar’da doğmuştur. Doğum, ölüm yılları bilinmemektedir. Karahanlılar Döneminde ordu kumandanlıkları yapan yüksek bir aileye, hatta bizzat hükümdar ailesine mensuptu. Eserini bir hayli ilerlemiş yaşlarda kaleme almıştır.

Advertisement

Kaşgarlı Mahmut’un en belirgin özelliği ulusçuluk yönüdür. Eseri Türkçenin Arapça kadar yetkin bir dil olduğunu ispat gibi bir ulusal amaçla yazmıştır. Türkçeyi bütün lehçeleriyle bildiği gibi Arapçası da Türkçesi kadar güçlüdür.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply