Empresyonizm (İzlenimcilik) Nedir? Empresyonizm Açıklaması ve Önde Gelen Sanatçıları

17
Advertisement

Empresyonizm nedir? İzlenimcilik olarak da bilinen Empresyonizm akımını kim kurmuş ve mantığı nedir? Empresyonist sanatçılar ve empresyonist eserler (örnekleri) nelerdir?

Empresyonizm 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Fransa’da başlayıp öteki ülkelere yayılan sanat akımı. Empresyonizm, “bir izlenimin uyardığı duyumların, duyulduğu biçimde üretildiği bir resim yöntemiydi” ve sanatçının nesneleri kendi kişisel izlenimine göre resimlemesini amaçlıyordu.

Bu akım resim sanatında gerçek bir devrim olarak nitelendirildi. Bu yenilikçi akıma öncülük etmiş pek çok sanatçı vardır. Öncelikle İngiliz resim okulu etkin oldu. 1870 Savaşı sırasında Monet, Sisley ve Pissarro, ünlü İngiliz manzara ressamları Constable, Bonington ve Turner’i inceleme fırsatını buldular. Monet’in çevresindeki kimi sanatçılar, Poussin, Watteau, Boucher ve Fragonard gibi Fransız sanatçılarından da etkilendiler. Ancak Delacroix’nin Kuzey Afrika ve Etretat manzaralarında izlenimciliğin habercisi olan belirtiler vardı.

19. yüzyılın ikinci yarısında “Barbizon Okulu” nu oluşturan manzara ressamları da izlenimciler üstünde etkin oldu. Özellikle Daubigniy ve Diaz açık havada çalışan ressamlardı. Corot ve Courbet de doğa karşısında edindiğimiz izlenimlerle arınmış gerçeğe inanan sanatçılar olarak akımın sonucunda etkin oldular. Bunların izleyicileri Honfleur yakınında bir hana yerleşerek açık havada resim yapmaya karar verdiler. Boudin, Jongkind daha sonra Monet, suluboya ve pastel çalışmaları yaptılar. Bu arada resminde uyguladığı lekecilik ve seçtiği modern konularla dikkat çeken Edouard Manet’nin 1863’te sergilediği “Kırda Öğle Yemeği” adlı eseri izlenimciliğin başlangıcında rol oynadı. 1866-1870’de Cafe Guerbois da Monet ve Emile Zola‘nın önderliğinde toplantılar düzenleniyordu. Sanattaki yeni eğilimlerin tartışıldığı bu toplantılara yazar, eleştirmen, ozanların yanı sıra fotoğrafçı Nadar ve Claude Monet, Degas, Renoir, Sisley, Pissarro, Cezainne gibi ressamlar da katılıyordu. Sanattaki yeni eğilimleri benimseyen sanatçılar, eserlerini sergilemekte güçlük çekiyorlardı.

1874’te fotoğrafçı Nadar’ın önerisiyle atölyesinde açılan sergiye 30 kadar sanatçı katıldı, empresyonizm deyimi, Claude Monet’in sergideki “impression, Soleil Levant” (İzlenim: Gün Doğumu) adlı eserinden alınmıştı. Empresyonizm yeni bir görüşü izleyen resim yöntemiydi. Resimler tek tek fırça vuruşlarıyla, saf prizmatik renklerin kullanımıyla, açık havada ışığın değişen etkilerini yakalamak amacıyla gerçekleştirildi. İzlenimciler ilk sergilerinden sonra değişik sanatçıların katılımıyla sekiz sergi açıtlar. 1886’daki Sekizinci Sergi’ye katılan bazı sanatçılar empresyonizm kuramlarını sürdürmek amacıyla Yeni izlenimcilik (Neo-Empresyonizm) adıyla bir sanat kuramı ortaya attılar. İzlenimci düşünceleri benimsemesine karşın hiçbir sergilerine katılmayan Edouard Manet ve yedi sergiye katıldığı halde Degas kendilerini izlenimci saymayıp “bağımsız” olarak nitelediler.

Akımın başlıca sanatçıları ve ünlü eserleri:

Empresyonist (İzlenimci) Sanatçılar
Frédéric Bazille (1841–1870)
Gustave Caillebotte (1848–1894)
Mary Cassatt (1844–1926)
Paul Cézanne (1839–1906)
Edgar Degas (1834–1917)
Armand Guillaumin (1841–1927)
Édouard Manet (1832–1883)
Claude Monet (1840–1926)
Berthe Morisot (1841–1895)
Camille Pissarro (1830–1903)
Pierre-Auguste Renoir (1841–1919)
Alfred Sisley (1839–1899)

Advertisement

Empresyonist (İzlenimci) Ünlü Eserler

Claude Monet "Impression, Soleil Levant" (İzlenim, Gün Doğumu) 1872 Paris

Claude Monet “Impression, Soleil Levant” (İzlenim, Gün Doğumu) 1872 Paris

Mary Cassatt, The Child's Bath (The Bath), 1893, oil on canvas, Art Institute of Chicago

Mary Cassatt, The Child’s Bath (The Bath), 1893, Art Institute of Chicago

Mary Cassatt - Lydia Leaning on Her Arms - 1879

Mary Cassatt – Lydia Leaning on Her Arms – 1879

Claude Monet - The Cliff at Étretat after the Storm - 1885

Claude Monet – The Cliff at Étretat after the Storm – 1885

Müzikte Empresyonizm

Konudan çok izgiye önem veren bir müzik akımıdır. Modern Fransız bestecisi Claude Debussy’nin eserlerine «empresyonist» eserler dinlenilmişti. Daha sonra bir kısım modern Fransız bestecilerinin eserleri aynı ad altında toplanmıştır. Müzikte «empresyonizm» kelimesi, ilk defa, 1894’te Brüksel’de empresyonist ressamların eserlerini teşhir ettikleri bir konser salonunda çalınan Debussy’nin Yaylı Sazlar Kuarteti’nden dolayı kullanılmıştı. Daha sonra Debussy, empresyonist besteci olarak ün saldı. XX. yüzyıl basında yaşayan ve eser veren Fransız bestecilerinin birçoğu empresyonist besteciler denilmiştir.


Kaynak – 2

Resimde, XIX. yüzyılda Fransa’da doğmuş bir sanat akımıdır. «İmpression» (izgi) kelimesinden gelir. Ünlü Fransız ressamı Claude Monet güneşin deniz üzerindeki izgisini gösteren bir tabloya «İmperession» adını vermişti. Bu tablo 1874 yılı mayısında Paris’te bir sergide teşhir edilirken tabloyu gören bir Fransız gazetecisi bu kelimeyi umumi bir deyim haline getirdi. Daha sonra, yenilik taraftarı ressamların eserleri «empresyonist» deyimiyle anılmaya başlandı.

Empresyonizm öncüleri arasında Manet, Degas, Monet, Pisarro, Sisley, Cezanne, Guillaume ve Berthe Morisot başta gelir. 1870 yıllarında yaygın bir hale gelen empresyonizm 1880’den sonra eski önemini kaybetmeye başladı. Empresyonist ressamların her biri artık kendi kendine bir yol tutturmuş gidiyordu. 1886’da empresyonistler 8. sergilerini açtılar, ondan sonra empresyonizm devresi kapandı.

Empresyonizmde ressamın konuya önem vermeden çalışması gerekiyordu. Bu devir ressamlarının eserlerinde her ne kadar belli bir konu aranmazsa da, empresyonist ressamların büyük şehir manzarası, kırda, deniz kıyısında yemek gibi konulara önem verdikleri görülür. Yenilik meraklısı bu ressamlar, kırlarda, açık havada resim yapma geleneğini geliştirmişlerdir. Klâsik devir ressamlarının kullandıkları renkleri de bir kenara atmışlar, tabiatın parlak renklerine önem vermişlerdir. Bu ressamların yaptıkları manzara resimleri gerçek manzaraya pek benzemiyorsa da kullandıkları renkler tabiatın kendinden alınmaydı. Empresyonist ressamların gayesi doğrudan doğruya göze hitap etmek değildi. Onlar bilinç altında birtakım izgiler uyandırmak istiyorlardı. Serbest fırça vuruşları ile elde edilen şekiller, gözden çok, ruha hitap ediyordu.

Empresyonizmi benimseyen ressamlar arasında Van Gogh, Georges Seurat, Paul Gauguin, Courbet, Corot başta gelir. İlk zamanlarda, Paris’in meşhur galerileri empresyonist ressamların eserlerini teşhir etmek istememişlerdi. Onlar da kendi eserlerini ayrı salonlarda teşhir etmişler, çok ilgi toplamışlardır.

Advertisement


17 yorum

Leave A Reply