Hak İle İlgili Cümleler, Hak Gerçek ve Mecaz Anlamı ile Kullanımı

0
Advertisement

Hak ile ilgili cümleler. Hak kelimesi içeren “Hak” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Hak İle İlgili Cümleler

Hak Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. BM’nin kuruluşunu izleyen yıllarda “azınlık hakları” yeniden gündeme gelmişse de, 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başına oranla günümüzde bu konu ağırlığını yitirmiştir.
 2. Ama özellikle Avrupa Konseyi bünyesinde yapılan düzenlemeler, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Divanı ile Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’na başvuru hakkının tanınması, azınlıkların korunmasına yönelik yasal güvenceler arasında önemli yer tutmaktadır.
 3. “Negatif’ (öteki yurttaşlarla eşit) hakların yanı sıra, “pozitif’ (grup özelliklerini sürdürmeyi sağlayan, azınlık üyesi dışındaki yurttaşlara tamnmayan) haklar da getiren bu sistem, genel olarak, savaş sonunda yenik düşen devletlerle yapılan antlaşmalara ek bölümler biçiminde formüle edilmişti.
 4. Çalışırsan hak ettiğin yere gelebilirsin.
 5. Bahtiyari kadınları uzun süre pek çok haktan yararlanmıştır.
 6. Mahkeme süreci ile açacağınız davalarla hakkınızı kazanabileceğiniz gibi gerektiği gibi savunma yapılmaması durumunda kaybetme durumunuzda söz konusu olmaktadır.
 7. Böylelikle Meksika bölge üzerinde hak iddia etmeye başladı.
 8. Pek çok farklı konuda hakkını aramak isteyenler bu durumda alanına göre avukat seçerek hizmet alabilirler.
 9. Hak Teala ne derse bu hayatta ve bu evrende o olur.
 10. Açtığımız gibi Google çalışmalarımıza duyarlı olup,hak ettiğimiz yere hızlıca yükseltmeye başladı.
 11. Ekim 1584’te İskoçya’ya döndükten sonra James’ın, mülklerini kendilerine geri vermesini sağladılar ve yönetimde söz hakkı elde ettiler.
 12. Pasamakodilerle Penobskotların Maine Yasama Meclisi’nde, oy hakkı ve sandalyesi olmayan, yalnızca kabileyi ilgilendiren konularda söz hakkına sahip bir temsilcisi vardır.
 13. Bu hayatta neyi hak etmişsen onu yaşarsın.
 14. Benim yönetim kurulundaki oy hakkımı gasp edenlere karşı dava açmaya hazırlanıyorum.
 15. 1960’ların protesto hareketlerine etkin biçimde katılan Baez, UNESCO ve insan hakları örgütleri yararına, aynca Vietnam savaşına karşı düzenlenen toplantılarda parasız konserler verdi.
 16. BM insan Hakları Bildirisi, hükümetlerin eğitim politikalarını açıkça ırk temeline dayandırmalarını zorlaştırıcı hükümler içermektedir.
 17. Azınlık hakları, dernekler, ticari ortaklıklar, kurullar ve meclislerde azınlıkta olanların sahip oldukları hak ve yetkiler Cumhuriyet rejimi garantisi altındadır.
 18. Derneklerin genel kurul kararlarına karşı da, bu kararların alınmasında azınlıkta kalmış olan üyelerin yargı yoluna başvurma hakları vardır.
 19. Kamu hukukunda azınlıkların haklarının korunduğu bu belirgin duruma, yasama meclisinde azınlıkta olan gruplar için, kabul edilen yasalara karşı Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla yargı yoluna başvurma hakkının tanınmış olmasında rastlanır.
 20. 1982 Anayasası’nın 150. maddesine göre TBMM’deki ana muhalefet partisi meclis grubu ile toplam sayının en az beşte biri kadar milletvekilinin bir yasanın Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açma hakkı vardır.
 21. İdare içerisinde yer alan kurulların kararlarına karşı oy kullanarak azınlıkta kalan üyelerin de bu kararlara karşı idari yargıda dava açma haklarının bulunduğu, Danıştay’ın çeşitli kararlarında kabul edilmiştir.
 22. Öte yandan kurul ve meclislerin olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda, kurul üyelerinin azınlığını oluşturan belli sayıdaki üyenin de istemde bulunma hakkı vardır.
 23. BM İnsan Hakları Komisyonu Alt Komitesi’ne göre, azınlık grubunun ilgili devlete bağlılık duyması, ayrılma yoluyla devleti parçalamaya yönelmemesi gerekmektedir.
 24. Bu yöndeki ilk uygulama, 1598 Nantes Fermanı’yla Protestanlara tanınan haklardı.
 25. BM’nin kurulmasıyla birlikte, azınlık haklarını değil, insan haklarını vurgulayan yaklaşımın ağırlık kazanması süreci değiştirmiştir.


Leave A Reply