Hürriyet Nedir? Sözlük Anlamları, Hürriyet İle İlgili Cümleler, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Hürriyet nedir, sözlük anlamları, Hürriyet hakkında bilgi. Hürriyet ile ilgili cümleler. İçinde Hürriyet kelimesi geçen cümle örnekleri.

Demokratik hürriyetlerin sadece zenginler için olduğunu unutmamak gerekir

Hürriyet Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. *** Vatanım ve hürriyetim için gerekirse canımı veririm.
 2. *** Hürriyet ile özgürlük eş anlamlı kelimelerdir.
 3. *** Hürriyeti olmayan bir milletin geleceği de yok demektir.
 4. *** Hürriyetimize sahip çıkmak için gereken her türlü mücadeleyi vereceğiz.
 5. *** Bu benim fikir hürriyetim, sen karışamazsın.
 6. *** Düşüncelerimi anlatma hürriyetimin olduğuna inanıyorum
 7. *** Temel hak ve hürriyetlerimize sahip çıkmalıyız ve yeni nesillere bunun önemini öğretmeliyiz.
 8. *** Hürriyeti için savaşan insanların önünde kimse duramaz.
 9. *** Hürriyet ve İtilaf Fırkası, İttihat ve Terakki iktidarından hoşnut olmayan çeşitli muhalefet unsurlarının koalisyonu biçiminde, 21 Kasım 1911’de kuruldu.
 10. *** 1908 Meşrutiyet İnkılâbı’ndaki çalışmaları ile, daha sonra Hürriyet ve İtilâf partisi lideri olarak tanınmıştır.
 11. *** Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir.
 12. *** Hürriyet mücadelesi yapan bir çok Kuzey Afrika ülkesi maalesef emperyalist güçler karşısında çaresiz kalıyorlar.
 13. *** Gene bu tarihlerde Mustafa Kemal (Atatürk) ve arkadaşları da Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti adı ile gizli bir siyasal cemiyet kurmuşlardı.
 14. *** Hürriyet aşığı ve son derece dürüst bir insan idi.
 15. *** Türk Medeni Kanunu demokrasi ve hürriyet ruhu üzerine kurulmuştur.
 16. *** Lozan barış antlaşması, bundan önce imzalanan uğursuz Sevr antlaşmasını parçalayarak, Türk milletine hürriyet, istiklâl ve şeref getirmiştir.
 17. *** Hürriyet, müsavat diye herkesin ağzına bir parmak bal çaldılar.
 18. *** Bu devirde memleketimizde her türlü hürriyet kaldırılmış, devlet II. Abdülhamit tarafından koyu bir istibdat ile yönetilmiştir.

Hürriyet Nedir?

Hürriyet (erkinlik) başkasının baskısı, yasağı altında olmamaktır. «Hürriyet» in zıt anlamlısı, «esaret» tir; kulluk, kölelik, savaşta düşman eline, düşmek anlamına gelir. Hukukta «hürriyet» ferdin, dilediği gibi davranabilmesi, fiillerini yasaklayan veya sınırlıyan bir kuralın bulunmaması halini anlatır. Bu anlamda «hürriyet» ahlak, din ve hukuk kuralları sınırlandırılmış olan hareket serbestliğidir. Hürriyetle sorumluluk şuuru birbirleriyle kaynaşmalı, her insan hukuka ve vicdanının emirlerine uymalıdır.

Hürriyet, iç ve dış güvenle ayakta durabilir. Demokrasilerde hürriyet, Devlet meşruluğunun belli başlı şartıdır. Devletlerin iç düzenlerinde hürriyet, anayasalarla belirtilir.

Tarihte Kölelik ve Hürriyet

Esirlik (kölelik) ise «insan» dediğimiz varlığın, bir mal gibi, hak konusu olabileceği düşüncesine dayanır. Bu düşünce İlkçağ’da yaşamış, Ortaçağ’da ahlâk ve din bakımından reddedilmiş, fakat bazı ülkelerde ve bölgelerde fiilen devam etmiş , Yeniçağ’da ise hukuken de meşruluğunu kaybederek kanun dışı bırakılmıştır. Bugün bütün dünya kanunlarında, insanı hürriyetlerinden yoksun bırakan her türlü hareketler suç sayılmaktadır. İnsanın bir hak konusu olmaktan çıkışı yüzyıllar olmuştur. Köleliğin var olduğu çağlarda savaşta yenilenler yenenlerin, borcunu ödeyemeyen alacaklısının, suç işleyen de devletin yahut suçtan zarar görenin kölesi olurdu. Esir ana babadan doğanlar da köle sayılırlardı.

İktisatçılar köleliği, iktisadi hayattaki zorunlu şartların sonucu olarak kabul ederler: Çobanlık çağında doğan kölelik, tarım çağının ağır çalışma şartları dolayısı ile gelişmişti. İktisadi hayatta ticaret ağır basmaya başlayınca, kölelik düzeni zayıfladı. Kölelikle iktisadi şartların sıkı ilintisini açıklamak için iktisatçılar Amerika’yı örnek gösterirler: Avrupa’da kölelik ortadan kalktıktan sonra da Amerika’nın zengin topraklarında büyük tarım işlerini yürütmek için Amerika’nın Güney eyaletleri, köleliği devam ettirdiler hattâ bu yüzden acı bir iç savaşı bile göze aldılar.

Advertisement

Dünyada işlenmiş taze topraklar azalınca, köleliğin zararlı tarafları meydana çıkmaya başladı. Bu türlü topraklardan bereketli ürün elde etmek, canla başla çalışmaya bağlıydı. Köleler ise, isteksiz iş görüyorlardı, çok defa gördükleri işte usta değillerdi. Bundan dolayı, köle çalıştırmak, toprak sahipleri için zararlı hale gelmişti. Köleye, çalıştığı topraklardan bir parça ayırıp onu kısmen serbest bırakmak, üründen bir miktarını, toprak kirası olarak, almak daha karlı görüldü. Böylece, «serflik» sistemi ve «feodalite» (derebeylik) doğdu.

Kölelikten hürriyete geçiş birdenbire olmadı. Once kölelerin sahipleri onlara bazı haklar tanıdılar, boş zamanlarında çalışıp kendileri için para kazanmak müsaadesi verdiler. Evlenme izni de hürriyete doğru yeni bir adım oldu. Bundan sonra, «toprağa bağlı serflik» çağı gelir. En sonunda, kölelerin yükümleri, çalıştıkları toprak için mal sahibine para ile kira ödemekten ibaret kaldı.

Bu yavaş ilerleme de gösteriyor ki, insanlık, hürriyeti, pek büyük savaşlar sonunda ele geçirebilmiştir. Bugün dahi, insanlar, hürriyeti korumak için ağır fedakârlıklara katlanmaktan kaçınmamaktadır.


Leave A Reply