İnâs Darülfünunu Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İnâs Darülfünunu ne zaman, ne amaçla ve nerede kurulmuştur? İnâs Darülfünunu tarihi, özellikleri, hakkında bilgi.

İnâs Darülfünunu; İstanbul’da, kadınlar için kurulan ilk üniversite. Osmanlı Devleti’nde, kadınlara yönelik yükseköğretim 5 Şubat 1914’te, sultani ve kolej mezunları için Darülfünun-ı Osmani’ de düzenlenen “serbest dersler” ile başladı. Batı tarzı eğitimin öncülerinden Süleymanpaşazade Sami, Salih Zeki, Mahmud Esad Efendi gibi aydınların verdiği bu derslerin etkisiyle, Maarif Nezareti 1914-15 öğretim yılında programlı dersler konmasına izin verdi. Haftada dört gün yinelenen konferans niteliğindeki bu dersler basında ve kamuoyunda yankılar uyandırdı; Türk kadınlarına yükseköğretim olanağı sağlanması gerektiği savunuldu. Haziran 1915’te düzenlenen sınavlarda adayların üstün başarı göstermesi üzerine Darülfünun’un bulunduğu Zeynep Hanım Konağı’nın bir bölümü İnas Darülfünunu’na ayrıldı. Edebiyat, riyaziyat ve tabiiyat şubelerinden (fakülte) oluşan okulun toplam 12 öğrencisi vardı. Bir süre sonra açılan İnas Sanayi-i Nefise Şubesi için, I. Dünya Savaşı’nın getirdiği bunalım ortamında öğrenci ve öğretmen bulunamadı. Aynı nedenle öbür şubeler de gelişme gösteremedi.

İnas Darülfünunu 1916’da Cağaloğlu’ndaki bir binaya taşındı. 1917’de Sıhhiye Meclis-i Umumisi’nin kadınların hekimlik yapabileceğine karar vermesi üzerine kadınların tıbbiyeye kabul edilmeleri olasılığı doğduysa da, Maarif Nezareti bunun uygulanmasını erteledi. Aynı yıl Darülfünun-ı Osmani’de karma konferanslara yer verildi. Bu gelişmeyi daha sonraki yıllarda kadınların tıbbiyeye ve Sanayi-i Nefise Mektebi’ne alınmaları izledi. 1921’de Darülfünun-ı Osmani karma eğitime başlayınca İnas Darülfünunu kapatıldı.

Okulun Edebiyat Şubesi’nde Türk edebiyatı, resmi ve hususi kitabet, Osmanlı tarihi, umumi tarih, coğrafya, etnografya, felsefe, terbiye, edebiyat tarihi, sanayi tarihi, içtimai ilimler, iktisat, cari kanunlar; Riyaziyat Şubesi’nde felsefe, terbiye, müsellesat, hesab-ı âli, cebr-i adi, fizik, hendese, cebr-i âlâ, hey’et-i riyaziye, tahlili hendese, mihanik, cari kanunlar; Tabiiyat Şubesi’nde kimya tatbikatı, nebatat, madeni kimya, fizik, hıfzıssıhha, tabakat, felsefe, hayvanat, terbiye, müsellesat, tahlili kimya, uzvi kimya, sınai kimya, teşrih, hey’et-i tabiiye, cari kanunlar dersleri okutuluyordu.


Leave A Reply