İstanbul İsyanları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İstanbul isyanları ile ilgili bilgiler. İstanbul isyanları ne zaman ve neden çıkmıştır? İstanbul İsyanları hangi padişahların dönemlerinde çıkmıştır?

İstanbul İsyanları Hakkında Bilgi

İstanbul İsyanlarını daha çok kapıkulu askerleri denilen yeniçerilerle sipahiler çıkarmışlardır.

Yeniçeri

Yeniçeri isyanlarının da kökü Yükselme devrine kadar çıkar. İlk defa Fatih SUltan Mehmet devrinde Cülûs bahşişi almak için isyan eden yeniçeriler, daha sonra aynı işi Yavuz Sultan Selim zamanında da tekrarladılar. Hatta II. Selim zamanında padişaha da kafa tuttular ve bahşiş istediler. O zaman sadrazam bulunan Sokollu Mehmet Paşa, büyük bir isyanın önüne zorla geçebildi. Fakat bundan sonra her padişah değiştikçe yeniçerilere ve kapıkulu askerlerine cülûs bahşişi vermek bir gelenek haline geldi.

Duraklama devrinde ilk büyük istanbul isyanı III. Murat zamanında (1574-1595), Yeniçerilerin aylıklarının ayarı düşük para ile ödenmesi üzerine patlak verdi. Yeniçeriler sarayı bastılar. Defterdar’ın kafasını istediler. İstekleri yerine getirildi. Bu olay, öteden beri bozuk olan yeniçeri ocağını büsbütün bozdu. Onların daha çok şımarmalarına yol açtı.

Yeniçeriler bundan sonra zaman zaman isyan ve ihtilâller çıkardılar. Birçok sadrazamların makamlarından indirilmesinin ve öldürülmesinin nedeni oldular. Bu isyanlara zaman zaman sipahiler de karışıyorlardı. Nitekim gene III. Murat zamanında yeniçerilerin aylıkları ödenmiş, para yetişmediğinden sipahilerin aylıkları sonraya kalmıştı. Buna kızan sipahiler de yeniçeriler gibi saraya saldırdılar, kendilerine edilen nasihatleri dinlemediler. Fakat bu sırada saray bostancılarının ve öteki muhafız askerlerinin saldırıları üzerine dağıldılar.

Advertisement
Genç Osman

Genç Osman (II. Osman)

Genç Osman’a Karşı Yapılan Ayaklanma

İstanbul isyanlarının en büyüğü Genç Osman‘a karşı yapılan ayaklanmadır. Genç Osman (1618-1622), yeniçeri ocağının artık bir işe yaramayacağını anlamış, bu ocağı yıkarak yerine yeni ve düzenli bir ocak kurmak istemişti. Fakat gençliği ve tecrübesizliği yüzünden düşüncelerini yakınlarına söylemiş, onlar da bunu yeniçerilere kadar duyurmuşlardı.

Padişahın, hacca gitmek bahanesiyle Anadolu’dan, Mısır’dan asker toplayarak kendi ocaklarını yıkacağını anlayan yeniçeriler, Genç Osman’ın hacca gitmesini istemediler. Buna bilginler de katıldı. Padişah gene hacca gitmekte ısrar edince yeniçeriler ayaklandılar. Asiler saraya yürüdüler. I. Mustafa’yı tekrar padişah yaptılar. Bu arada sadrazamla Bab-üs-Saade Ağasını öldürdüler. Bunun üzerine Genç Osman yakınlarının tavsiyeleriyle Ağa Kapısına sığındı. Yeniçeriler kendisini oradan alarak bin bir hakaretle Orta camisine getirdiler. Genç Osman orada yeniçeri ağalarına yalvardı ise de bir sonuç elde edemedi. Yeni sadrazam Davut Paşa ve adamları Genç Osman’ı önce Orta camisinde öldürmek istediler. Fakat başaramadılar. Bunun üzerine onu gene hakaretle Yedikule zindanlarına götürdüler. Orada üzerine kement atarak boğdular. Kulağını keserek Deli Mustafa’nın annesine getirdiler.

Bu facialar, Deli Mustafa’nın yerine geçen IV. Murat‘ın çocukluk zamanında da devam etti. Ancak IV. Murat büyüdükten ve devlet yönetimini eline aldıktan sonra durum değişti.


Leave A Reply