K Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları, Eş Anlamlılar Sözlüğü

0
Advertisement

K harfi, Türkçede bulunan K harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. K Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

K Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Kaynak: pngegg.com

K Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • kaba: 1. görgüsüz, özensiz,çirkin. 2. hantal,
 • kabadayı: yılmaz, korkusuz, babayiğit, külhanbeyi,
 • kabahat: suç, kusur,
 • kabahatli: suçlu,
 • kabahatsiz: suçsuz,
 • kabarmak: 1. taşmak. 2. şişmek. 3. artmak. 4. kafa tutmak,
 • kabartı: tümsek, çıkıntı,
 • kabız: peklik,
 • kabil: olabilir, olası,
 • kabile: boy, oymak,
 • kabiliyet: yetenek,
 • kabiliyetli: yetenekli, becerikli.
 • kabiliyetsiz: yeteneksiz, beceriksiz,
 • kabir: mezar, gömüt.
 • kabristan: mezarlık, gömütlük.
 • kâbus: karabasan, sıkıntı,
 • kabza: tutak, sap.
 • kaçık: deli.
 • kaçmak: ayrılmak, kaçınmak, sızmak, uzaklaşmak,
 • kademe: basamak, derece,
 • kademli: uğurlu,
 • kader: alın yazısı, baht, mukedderat, yazgı, talih,
 • kadir: 1. güçlü. 2. muktedir,
 • kadirşinas: değerbilir, iyilikçi
 • kafa: 1. baş. 2. zihniyet,
 • kafalı: anlayışlı, bilgili,
 • kafatasçılık: ırkçılık,
 • kâfi: yeter,
 • kâfir: dinsiz,
 • kafiye: uyak.
 • kağan: hakan, han.
 • kahır: üzüntü,
 • kâhil: erişkin.
 • kahraman: 1. batır, alp. 2. yiğit.
 • kahretmek: 1. ezmek. 2. çok üzmek. 3. içlenmek,
 • kahve: kahvehane,
 • kaide: 1. kural. 2. taban.
 • kâinat: 1. evren. 2. acun. 3.el gül. 4. herkes,
 • kakışmak: itişmek, dürtüşmek.
 • kakmak: itmek,
 • kaknem: sıska, kuru.
 • kalbi: içten, yürekten,
 • kalımlı: baki, ölümsüz, zevalsiz,
 • kalımsız: fani.
 • kalıt: miras.
 • kalıtım: 1. soya çekim. 2. irsiyet,
 • kalıtsal: irsi.
 • kalifiye: yetişmiş,
 • kalite: nitelik,
 • kalitesiz: kötü.
 • kalkışma: girişmek,
 • kalp: 1. yürek. 2. düzme, sahte.
 • kalpsizlik: merhametsizlik.
 • kamet: boy.
 • kamga: yonga.
 • kâmil: olgun, erişkin, yetkin.
 • kâmilen: büsbütün, toptan.
 • kampana: çan.
kamu: halk.
 • kamulaştırmak: istimlâk etmek.
 • kanaat: kanı.
 • kanaatkâr: gözü tok.
 • kancık: 1. dişi. 2. dönek,
 • kandırıcı: 1. inandırıcı. 2. aldatıcı.
 • kandırmak: 1. ikna etmek. 2. aldatmak,
 • kanı: kanaat,
 • kanıt: delil.
 • kanıtlamak: ispat etmek,
 • kani: inanmış,
 • kanun: yasa.
 • kanuni: yasal.
 • kapamak: 1. tıkamak. 2. engellemek. 3. örtmek,
 • kapital: anamal,
 • kapitalist: sermayedar,
 • kapitalizm: anamalcılık,
 • kaplıca: ılıca.
 • kapmak: 1. yakalamak. 2. koparmak. 3. bellemek,
 • kâr: kazanç, fayda,
 • kara: toprak, kıta.
 • kara: siyah, esmer,
 • karahumma: tifo.
 • karakter: kişilik, seciye,
 • karalamak: 1. yazmak, çizmek. 2. leke sürmek.
 • karamsar: kötümser, üzgün, bedbin.
 • karar: 1. kesin yargı. 2. azim. 3. ölçülü,
 • kararlı: düzenli,
 • kararlılık: istikrar,
 • kararsız: 1. oynak, düzensiz. 2. ikircimli,
 • karartı: siyahlık,
 • kareli: damalı,
 • kargaşa: fitne,
 • kargı: mızrak, kamış,
 • karışık: düzensiz,
 • karışıklık: düzensizlik, kargaşa.
 • karışma: müdahale,
 • karıştırıcı: bozguncu,
 • karıştırmak: 1. kurcalamak. 2. karmak,
 • karikatürcü: karikatürist,
 • kârlı: kazançlı,
 • karşılamak: rastlaşmak,
 • karşılaştırma: mukayese, kıyaslama,
 • karşılık: 1. mukabele. 2. yanıt. 3. bedel,
 • karşılıklı: mütekabil,
 • karşılıksız: 1. cevapsız, yanıtsız. 2. bedelsiz.
 • karşın: rağmen,
 • karşıt: zıt.
 • karşıtçı: aleyhtar,
 • karşıtduygu: antipati.
 • karşıtlık: zıddiyet,
 • kart: 1. yaşlı. 2. kartpostal,
 • karton: mukavva,
 • kas: adale.
 • kasavet: üzüntü, sıkıntı,
 • kasır: köşk.
 • kasıt: amaç, erek, istek,
 • kasten: kasıtla, isteyerek,
 • kastetmek: 1. amaçlamak. 2.kıymak, kötülük etmek,
 • kasvet: sıkıntı,
 • kasvetli: sıkıntılı,
 • kâşif: bulan, bulucu,
 • katarakt: perde, akbasma.
 • katetmek: 1. bölmek. 2. (yol) almak.
 • katı: 1. sert. 2. şiddetli. 3.acımasız. 4. hoşgörüsüz,
 • katışıksız: saf.
 • kafi: kesin.
 • katileşmek: kesinleşme,
 • kâtip: yazman,
 • katiyen: kesinlikle,
 • katiyet: kesinlik,
 • katkı: ilâve, pay, yardım.
 • katlanmak: tahammül etmek, dayanmak,
 • katletmek: öldürmek,
 • katliam: kırım,
 • katmak: eklemek,
 • katman: tabaka, kavga: dövüş.
 • kavi: dayanıklı, güçlü, zorlu,
 • kavil: sözleşme, kavim: budun,
 • kavis: yay, eğmeç,
 • kavram: mefhum,
 • kavramak: 1. anlamak. 2. sıkıça tutmak,
 • kavurmak: 1. kızartmak. 2.kurutmak,
 • kavuşmak: 1. erişmek. 2. varmak. 3. birleşmek,
 • kavzamak: 1. sıkı tutmak. 2.
 • korumak, kaybetmek: yitirmek,
 • kaybolmak: yitmek,
 • kaydetmek: yazmak,
 • kaygan: kaypak, kayağan,
 • kaygı: tasa, düşünce,
 • kayın birader: kayın,
 • kayın peder: kaynata,
 • kayın valide: kaynana,
 • kayıp: 1. yitme. 2. yitik.
 • kayırıcılık: iltimasçılık,
 • kayırmak: 1. korumak. 2. iltimas etmek,
 • kayıtsız: 1. aldırmaz, umursamaz. 2. ilişiksiz,
 • kaynak: 1. memba, pınar. 2.menşe,
 • kaynamak: fokurdamak,
 • kaynaşmak: 1. birleşmek. 2. sıkı fıkı olmak. 3. hareketlilik,
 • kaza: 1. ilçe. 2. kötü olay.
 • kazara: rast gele.
 • kazanç: kâr.
 • kazı: 1. hafriyat. 2. hâk.
 • kazıbilim: arkeoloji,
 • kazmak: hakketmek,
 • keçilik: inatçılık,
 • keçiyolu: patika,
 • keder: acı.
 • kederlenmek: üzülmek, tasalanmak,
 • kederli: acılı, acıklı,
 • kedersiz: acısız,
 • kefalet: kefillik,
 • kehanet: kâhinlik,
 • kelâm: söz.
 • kem: kötü.
 • kemal: olgunluk, yetkinlik.
 • Kemalizm: Atatürkçülük,
kemirici: kemiren,
 • kemiyet: nicelik,
 • kemlik: kötülük,
 • kenar: kıyı.
 • kendir: kenevir,
 • kent: şehir,
 • kentsoylu: burjuva,
 • kerata: çekecek,
 • kere: defa, kez.
 • kerhen: 1. istemeyerek. 2. iğrenerek,
 • kesafet: yorgunluk,
 • kesif: yoğun.
 • kesilmek: 1. dinmek. 2. yorulmak. 3. bitkinleşmek. 4. makaslanmak. 5. kapatılmak. 6. beğenmek,
 • kesin: değişmez, kati.
 • kesinlik: katiyet,
 • kesinlikle: mutlaka,
 • kestirmek: tahmin etmek,
 • keşfetmek: bulmak,
 • keşif: bulma, bulgu,
 • keşiş: rahip,
 • keyfi: keyfince,
 • keyfiyet: nitelik,
 • keyifli: neşeli,
 • keyifsiz: rahatsız.
 • kez: defa, kere, sefer,
 • kılavuz: rehber,
 • kılık: kıyafet,
 • kımıltı: hareket,
 • kınama: ayıplama,
 • kınnap: sicim,
 • kıraat: okuma,
 • kıraç: çorak,
 • kırgın: gücenmiş,
 • kırıcı: gücendirici.
 • kırıklık: rahatsızlık,
 • kırım: katliam,
 • kırıtmak: cilvelenmek,
 • kırmak: 1. parçalamak. 2. katlamak. 3. öldürmek. 4. azaltmak. 5. yok etmek,
 • kısıtlamak: sınırlamak,
 • kıskanmak: çekememek, imrenmek, haset etmek,
 • kısmık: cimri,
 • kıssa: öykü, fıkra,
 • kıstas: ölçü.
 • kışkırtmak: tahrik etmek,
 • kıt: az.
 • kıtlık: azlık,
 • kıvam: koyuluk, tav.
 • kıvanç: sevinç, haz, övünç,
 • kıvanmak: iftihar etmek, memnun olmak.
 • kıvrak: 1. canlı, atik. 2. derli toplu,
 • kıyafet: kılık.
 • kıyaslamak: karşılaştırmak, oranlamak, mukayese etmek.
 • kıyı: 1 kenar. 2. sahil,
 • kıyıcı: gaddar.
 • kıymak: 1. doğramak. 2. esirgememek,
 • kıymet: değer,
 • kızan: delikanlı,
 • kızışmak: şiddetlenmek,
 • kızmak: öfkelenmek,
 • kibirlenmek: büyüklenmek.
 • kifayet: yeterlik,
 • kile: ölçek,
 • kilitlemek: kapamak,
 • kimisi: bazısı,
 • kimsesizlik: yalnızlık,
 • kimyager: kimyacı,
 • kimyasal: kimyevi,
 • kimyevi: kimyasal,
 • kin: hınç, garaz,
 • kindar: kinci,
 • kiralamak: tutmak,
 • kirli: pis.
 • kisve: kılık,
 • kişi: şahıs.
 • kişileştirme: teşhis,
 • kişilik: şahsiyet,
 • kişioğlu: insan,
 • kişisel: şahsi,
 • kişizade: soylu,
 • kitâbe: yazıt, ki tara: gitar,
 • kitle: yığın,
 • kliring: takas,
 • koca: zevç.
 • kocamak: ihtiyarlamak, yaşlanmak,
 • kocaman: iri.
 • kodes: hapishane,
 • kof: boş, değersiz,
 • koğmak: kovmak,
 • koğuşturmak: takip etmek,
 • kol: dal, branş,
 • kolayca: kolaylıkla,
 • kolektif: ortaklaşa,
 • kolektivizm: ortaklaşacılık,
 • kollamak: korumak, gözetmek.
 • koltuklama: kompliman,
 • komedi: güldürü,
 • komik: gülünç,
 • komite: encümen,
 • kompetan: uzman,
 • komple: 1. dolu. 2. takım.
 • kompliman: koltuklama.
 • komut: emir.
 • komuta: kumanda.
 • komutan: kumandan.
 • komutanlık: kumandanlık.
 • konaklamak: gecelemek.
 • konfor: rahatlık.
 • konkav: içbükey.
 • kontrol: denetim.
 • konu: mevzu.
 • konuk: misafir.
 • konukluk: misafirhane.
 • konuksever: misafirperver.
 • konum: 1. vaziyet. 2. durum. 3. pozisyon.
 • konuşkan: dilbaz.
 • konuşma: konferans.
 • konut: mesken, ev.
 • konvoy: kafile.
 • koridor: aralık.
 • korkak: tabansız, yüreksiz,ödlek.
 • korku: tehlike, kaygı.
 • korkulu: tehlikeli.
 • koruma: himaye.
 • korumak: 1. savunmak. 2.önlemek. 3. esirgemek.
 • koruyucu: hami.
 • koşuk: 1.manzume. 2. nazım.
 • koşul: şart.
 • koşut: paralel.
 • kotarmak: tamamlamak, bitirmek.
 • kovmak: çıkarmak, uzaklaştırmak.
kovuk: oyuk.
 • kovuşturma: soruşturma, araştırma, takibat.
 • kovuşturmak: takip etmek.
 • koyulmak: 1. girişmek, teşebbüs etmek. 2. koyulaşmak.
 • köhne: 1. eskimiş. 2. çağdışı.
 • kök: 1. dip, temel, esas. 2.kaynak, köken.
 • kökleşmek: yerleşmek.
 • kör: amâ, görmez.
 • kör kuyu: susuz kuyu.
 • körpe: taze.
 • kötek: dayak.
 • kötü: 1. fena. 2. zararlı. 3.tehlikeli.
 • kötümser: bedbin.
 • kraliyet: krallık.
 • kriter: ölçüt.
 • kritik: 1. eleştiri. 2. nazik. 3.tehlikeli. 4. endişeli.
 • kroki: taslak.
 • kudret: güç.
 • kudurgan: azgın,
 • kullanmak: 1. çalıştırmak. 2. yararlanmak. 3. değerlendirmek. 4. yönetmek. 5. işletmek. 6. istismar,
 • kumandan: komutan,
 • kumanya: azık.
 • kumluk: kumsal,
 • kundura: ayakkabı,
 • kural: kaide.
 • kurcalamak: 1. karıştırmak. 2. araştırmak,
 • kurk: kuluçka,
 • kurtulmalık: fidye,
 • kuru: 1. sıska. 2. yavan. 3. susuz. 4. nemsiz. 5. çıplak. 6. monoton,
 • kurul: heyet,
 • kuruluş: tesis.
 • kurum: 1. müessese, tesis. 2.büyüklenme.
 • kurumak: 1. zayıflamak. 2. cılızlaşmak. 3. sertleşmek. 4. cansızlaşmak,
 • kuruntu: evham,
 • kuşku: şüphe.
 • kutlamak: tebrik etmek,
 • kutlu: mübarek,
 • kutsal: mukaddes,
 • kutsi: kutsal.
 • kuvvet: 1. güç. 2. derman. 3.mecal. 4. nüfuz. 5. cebir,
 • kuvvetlenmek: güçlenmek,
 • kuvvetli: zorlu, şiddetli, güçlü.
 • kuytu: tenha, sessiz,
 • kuzulamak: yavrulamak,
 • küçücük: ufacık,
 • küçük: ufak.
 • küçülmek: ufalmak,
 • küfretmek: sövmek,
 • küfür: sövgü.
 • kükremek: bağırmak,
 • külfet: sıkıntı, yorgunluk,
 • külliyen: tamamen, büsbütün,
 • kültür: bilgi, ilim, irfan, malumat,
 • kümelenmek: yığılmak,
 • küs: dargın, küsmüş,
 • küsmek: darılmak,
 • küstah: 1. terbiyesiz. 2. kaba. 3. saygısız,
 • kütüphane: kitaplık.


Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  kabarcık, tümsek, uçuk
  kaç, ne kadar, niçe
  kadar, gibi
  kafi, yeter
  kahverengi, kahveyi
  kalemtıraş, kalemyonan
  kalp, yürek
  kamu oyu, içtimai rey
  kanepe, divan
  kanunsuz, yasa dışı
  kapital, sermaye
  kapsamak, ihata etmek, şamil olmak
  karagül, astragan
  karar tutma, istikrar
  karıkmak, bocalamak
  karşı, nazır
  kartbasan, üçkâğıtçı
  kasıt, maksat
  katar, tren
  katılma, iltihak
  kaval, düdük
  kaydiyat, sabıka
  kayıt, not
  kayyum, vasi
  kefalet, zaminlik
  kelepin ucu, ip ucu
  kenetlemek, bentlemek, bitiştirmek
  kere, kez
  kesilmek, dinmek
  keşfeden, kâşif
  kibrit, alışkan
  kılıklamak, oyalamak
  kinaye, ima
  kır vermek, kırıtmak
  kırıştırmak, oynaşmak
  kısım, kesim
  kişilik, benlik
  kıyafet, giyim
  kızamık, kızılca
  kocaman, iri
  kol, bölüm, destek, şube, tutacak
  komplo, kasıt, suikast
  konfor, rahatlık
  konulmak, konmak
  korkmak, yılmak
  koşma, ek
  kovan, arı peteği, arı teknesi
  koza, barama
  köklenme, ayar
  körüklemek, kışkırtmak, tahrik etmek
  kötümser, bedbin, pesimist
  kukla, gelin
  kumbara, gülle
  kurt, canavar
  kusur, arıza, pürüz
  kutlama, tebrik
  kuyumcu, zerger
  küflenmek, küf atmak
  küme, grup, topa
  küs, dargın

Leave A Reply