Kadir Gecesi Ne Zamandır? Ramazan Ayındaki En Kutsal Gece Tam Günü Neden Bilinmiyor?

0
Advertisement

Kadir Gecesi Ne Zamandır? Tam Günü Neden Bilinmiyor? Ramazanın hangi gecesi Kadir gecesidir? Kadir gecesi ne zamandır, önemi ve anlamı nedir?

Kadir Gecesi Ne zamandır

Kadir Gecesi Ne Zamandır? Tam Günü Neden Bilinmiyor?

Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın hangi gecesine tam olarak denk geldiğini söylemek şüphesiz dir ki mümkün değildir. – Bir kere bu mübarek gecenin Ramazan ayında olduğu: Kur’an-ı Kerim ayetiyle sabittir. Çünkü: Bakara Suresi’nin 185. ayeti Kerimesi şu mealdeki Allah Kelamı ile başlamaktadır: “Ramazan ayıdır ki: Kur’an onda indirilmiştir. .. “

Aslında Kadir Gecesi’nin bir bakıma, gizli kalmasının hikmetleri vardır. Büyük tefsircilerden Razi bu konuda şu görüştedir: “Cenab-ı Hakk, taatlerin hangisinden en hoşnut olduğunu gizli tutmuştur. Ta ki hepsine rağbet gösterilsin. isyanlara karşı gazabını gizli tutmuştur. Ta ki isyanların hepsinden sakınılsın. Hakk Taala insanlar arasında dost edindiklerini gizli tutmuştur. Ta ki hepsi hürmet görsün. Kabul ettiği duaları gizli tutmuştur. Ta ki kendisine daima dua edilsin. İsm-i Azam’ını gizli tutmuştur. Ta ki her ismiyle ta’ziz edilsin. Tövbenin kabulünü gizli tutmuştur. Ta ki daima tövbe edilsin. Ölüm anını gizli tutmuştur. Ta ki ölüm daima anılsın. KADiR GECESİ‘ni de gizli tutmuştur. Ta ki bütün RAMAZAN GECELERi ibadetle geçirilsin.”

Amaç:

Ramazan’da her geceyi Kadir Gecesi imişcesine ibadetle geçirmektir, demek hatalı olmayacaktır. Ancak Kadir Gecesinin Ramazan’ın şu veya bu rakamlı gecesi olduğu üzerinde de çok söz söylenmiş, pek çok tartışma ve görüş ayrılığı olmuştur. Eski deyimi ile Cumhur (Halk, toplum, büyük cemaat) Ramazan ayının 27. gecesini: Leyle-i Kadr, (Kadir Gecesi) diye kutlar. Gerçi bu görüş, dayanaksız sayılmaz. Sahabeden Übeyy b. Kab’in, Kadir Gecesinin, Ramazanın 27. gecesi olduğuna yemin ettiğine dair rivayet vardır. Peygamber Efendimiz’den bu konuda bazı hadisler bize kadar gelmiştir.

Ancak rakam bakımından bunlar arasında ufak farklar mevcuttur. Mesela tarih olarak Ramazan’ın 27. gecesinde aramak hususunda hadis nakledildiği gibi, son on günün tekinde, yirmi üçüncü gecede, son on gününde veya son yedi gününde Kadir Gecesini aramak hususunda hadisler mevcuttur. Ancak Peygamberimizin “Arayın, arasın” gibi tavsiyelerinin teşvik ve tertip için olduğunu, gerçekte Ramazanın ve hatta bütün günlerin Allah’ın emirlerine itaat ve ibadet için harcanması gerektiğini de hatırlatmalıyız. Yoksa elbette Hz. Muhammed, Allah’ın en sevgili kulu ve son kitaplı elçisi olarak Kadir Gecesinin hangi gece olduğunu kesinlikle bilir.

Advertisement

Bir de şu noktaya dikkat çekenler olmuştur: Kadir Gecesi kuşkusuz belirlenmiş olsaydı, Müslümanların ifrata (aşırılığa) saparak. ona adeta taparcasına bağlanmaları ihtimali doğabilirdi… Geceye saygılı davranmak, ibadet ve taatte kusur etmemek, dini bir görev olmakla beraber amaç geceye perestiş (tapınma) değil. O gece delaletiyle evreni yaratan, Kur’an’ı indiren Allahu Taala’ya şükran borcunu yerine getirmektir. Allah kelamının ilk ayetlerinin nazil olduğu gecede insanların Hakk’ın bu lütfünü hatırlayıp Allah’ı anmak ve ona kulluk vecibelerini yerine getirmektir, demelidir. Kadir gecesinde, meleklerin yeryüzüne inişi ve milyonlarca Müslüman’ın can-u gönülden Hakk’a yönelişi, o kadar güzel ve’ imrendirici olur ki, belki gökyüzü, yeryüzüne gıpta eder, diyenler doğruyu sezmiş, söylemiş olurlar. inanılır ki: O gece insanları özlemiş olan melekler, onlarla haldaş olarak onların ibadetlerini, temaşa edip, müjdeler ve ödüller ve -tabiatıyla Allah’ın izniyle- haberler getirmiş olmanın sevincini de duyarlar.

İbadet

Bu bahsin sonlarında mübarek Kadir Gecesi’nde namaz, Kur’an-ı Kerim okumak, zikir ve dua ile meşgul olmanın gerekliliğine de işaret etmeliyiz. Gerçi bir iyi Müslüman için bu söylediklerimiz, zaten zevkle yerine getireceği ödevler arasındadır. Fakat “Bin aydan hayırlı olan bu kutsal gece” için bu ibadetler çok daha bereketli sonuçlar verebilir. Nitekim bir hadis-i şeritlerinde Hz. Peygamber şöyle buyurmuşlardır: “Kim Kadir Gecesi’nde -(sevabına) inanarak, ihlas ile- kaim olursa, (o geceyi ibadetle ihya ederse) geçmiş günahları yarlığanır”.

Kadir Gecesi’nde okunacak duaların en çok tavsiye edileni de: Peygamberimizin en çok sevdiği eşi Hz. Aişe’den rivayet edilenidir. Hz. Aişe anamız diyorlar ki: “Ya Resul Allah, Kadir Gecesi’ni bilirsem ne diyeyim diye sordum. Şöyle buyurdu: Allahümme Inneke afüvvün tuhibbu ‘l-afve fa’fu’anni (Ya Allah şüphesiz ki: Sen çok affedicisin, affı seversin. O halde beni affet…)

Unutmamak yerinde olur ki, Hz. Peygamber (S.A.S.) Ramazan geceleri cehd ile çalışır ve tertil (ağır ağır, yöntem ve kuralına göre güzel güzel) ile Kur’an-ı Kerim okurdu. Namazda da kıraat, dua, tefekkür arasını bulur, bunların hepsini cem ederdi. Özellikle Ramazan’ın son on gününde daha çok ibadete sarılır, Kur’an-ı Kerim-i daha fazla tilavet eylerdi. Ayrıca şu anlamdaki hadislerini de hatırlatmalıdır: “Her kim Ramazan ayı çıkıncaya kadar akşam ve yatsı namazını cemaat ile kılarsa Kadir Gecesi’nden daha -çok manevi haz alır.” .


Leave A Reply