Kelam İlminin Konusu Nedir?

0

Kelam İlmi nedir? Kelam İlmi neyi inceler, konusu nedir? Kelam İlmi ile uğraşanlar, Nasıl ortaya çıkmıştır, hakkında bilgi.

Kelam İlmi; Kelâm ilmi, Allah’u tealânın zât ve sıfatlarından, Peygamberlik ve onunla ilgili meselelerden, kâinatın yaratılışı ile ilgili konulardan İslâmî hükümler çerçevesinde bahseden bir ilimdir. Bunu Felsefe ilmi ile karıştırmamak gerekir. Çünkü kelâm ilminde asıl kaynak İslâm’ın kesin ve açık hükümleri olmaktadır.

Peygamberimiz ve ashabı zamanında böyle “Kelâm ilmi” adı altında herhangi bir şey yoktu. Fakat daha sonraları İslâm dini pek çok memleketlere yayılmış, oradaki eski inanç ve kültürlerle karşılaşmış ve bir takım bozuk inançlı kişiler felsefe yoluyla İslâmı yıkmaya çalışmışlardır. Buna karşılık olarak büyük İslâm âlimleri bütün soruları cevaplandıran, Müslümanların itikatlarını kuvvetlendiren kelâm ilmini kurmuşlardır. İlk olarak ehl-i sünnet kelâmını Ebû Hasan el Eşari hazretleri kurmuş, İmâm-ı Matûridi, İmam-ı Gazali, İmam-ı Azam gibi âlimler konuyla ilgili eserler yazmışlardır.

Ehl-i sünnet kelâmcıları, hem Mûtezile isimli bâtıl bir mezheple, hem de felsefe ilmiyle uğraşan bilginlerle mücadele etmiş ve onlara gerçek yolu göstermeye çalışmışlardır.

Kelâm ilmine Tevhid, Akâid veya Fıkh-ı Ekber de denilir.


Leave A Reply