Mitoloji Nedir?

0
Advertisement

Mitoloji nedir? Mitolojinin konusu nedir, neyi inceler, Dünyanın en önemli mitolojileri, hakkında bilgi.

Mitoloji; Mythtos: söz, logos: gerçeğin insan sözüyle dile gelmesi; mythologia: söylenceler (efsaneler) bilimidir. Genellikle mit, mitos; doğa güçlerinin ve olaylarının nedenlerini bilemeyen ilkçağ insanlarının onların içyüzünü yorumlayıp açıklamak için yakıştırıp uydurdukları öykü ve masallardır. İlkel insan topluluklarının; evreni, dünyayı ve doğa olaylarını kişileştirerek yorumlamak, gizlerini çözemedikleri yaşamın ve evrenin çeşitli görüntülerini bir anlam kolaylığına bağlamak gereksiniminden doğan öyküler ve onları birleştirip değerlendirilen bilgi kolu anlamına gelir.

Uranüs ve ailesi mozaiği

İlkçağ insanlarında doğa güçlerinin, etkilerini yansıtan mitoslar, dinlerin de başlangıcıdır. Tüm ilkçağ topluluklarının kendilerine özgü mitosları vardır. Eski Mısırlılar düş gücünün neler yaratabileceğini göstermek istercesine Tanrısını kedi başlı bir kadın olarak düşünmüş, taşlardan devler yapmış, cansız, kocaman bir sfenkse tapmıştı. Mezopotamyalılann Tanrılarının da insanla ilgisi yoktur: Kuş başlı adamlar, boğa başlı aslanlar. Yunanlılardan günümüze kalan en eski belge, Homeros’un İlyada’sıdır. Buna dayanarak, Yunan Mitolojisi’nin, İsa’ da bin yıl kadar önce Homeros ile başladığı- söylenebilir. Yunanlının yarattığı Tanrılar insan biçimindedir (İnsan biçimciliği: Antropomorfizm). Yunan-Roma mitoslarının başlıca özellikleri: Mitologyada büyünün yeri yoktur. Babil’den beri süregelen astroloji, yerini astronomiye bırakmıştır, yıldızlar insanları etkilemez. Tanrılarla bakıcılık, bilicilik yoluyla yakınlığı olan rahiplerden korkulmaz. İlk Yunanlı mitologyacılar, bir korku dünyasını bir güzellik dünyasına başarıyla çevrilmişlerdir. Mitologyanın asıl ilgisi dinle değil, doğayladır. “İnsanların, hayvanların, ağaçların, çiçeklerin, güneşin, ayın, yıldızların, fırtınaların, depremlerin nasıl olduğunu anlatır.

Yunan Mitolojisi

Mitolojinin kaynak belgeleri arasında, yukarıda adı geçen Homeros ile (İlyada, Odysseia) Hesiodos’un (Theogonia) eserlerinden başka başlıca şu sanatçılar yer alır: Pindaros (6. yüzyıl sonları), Aiskhylos, Sophokles, Euripides (yaklaşık 5. yüzyıl) ve tragedy alarmın tümü; komedi şairi Aristophanes (5.-4. yüzyıl) tarihçi Herodotos, filozof Platon, İÖ 3. yüzyılda İskenderiyeli şairler diye anılan Theokritos, Bion, Moskhos, Rodoslu Apollonios. Latin şairi Vidius (Augustus dönemi) İS 2. yüzyılda Apuleius, Lukianos yaşamı bilinmeyen Apollodoros, Pausanias, Romalı Vergilius…

Advertisement

Leave A Reply