Psikolojik Danışma Türleri Nelerdir?

0
Advertisement

Psikolojik danışma türleri nelerdir? Bireysel ve grupla psikolojik danışma, avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi.

Psikolojik Danışma Türleri

Psikolojik danışmanın bir danışana yönelik gerçekleştirdiği danışma, bireyle psikolojik danışma; 8-12 danışana yönelik gerçekleştirdiği terapötik yardımlar ise grupla psikolojik danışma olarak adlandırılır.

1. Bireysel Psikolojik Danışma
2. Grupla Psikolojik Danışma

Psikolojik danışma temelde, bireye yönelik bir psikolojik yardım ilişkisidir. Ancak grubun yarattığı sosyal atmosfer ve grup dinamizmi bazı problemler için bireysel yardım ilişkisinden daha etkili olabilmektedir.

Grupla Psikolojik Danışma

Advertisement

Grupla psikolojik danışma, kişiler arası ilişkilerin geliştirilmesini hedefleyen; üyelerin, duygu, değer ve tutumlarının üzerinde durulduğu; ayrıca her bir üyenin davranışsal amacının gerçekleştirilmesinin sağlanmaya çalışıldığı; bu alanda yetişen bir psikolojik danışman tarafından yürütülen profesyonel, te-rapötik bir yardım etme sürecidir.

Grupla psikolojik danışma ile kişinin, oluşturulan bir grup içinde bireyler arası etkileşim sağlanarak kendisini daha iyi tanımasına problemlerini daha iyi görmesine ve problemlerine en uygun çözüm yolunu bulmasına yardımcı olunmaktadır. Ancak grup içerisinde danışmanın bireye derinlemesine yardım etme olanağı yoktur.

Grupla psikolojik danışmada grubun oluşturulması

Grupla psikolojik danışmanın kimlerle yapılması gerektiği sorusu sorulduğunda cevap, ortak ilgi ve sorunları olan kimselerle (grup homojen olmalı) şeklinde verilebilir. Ancak yaş, sosyal sınıf ve cinsiyet yönünden farklı bireylerle oluşturulan gruplarda (heterojen grup) daha zengin etkileşim ortamı oluşmaktadır.

Gruba alınacak bireyler gruba katılmaya istekli olmalıdır.

Gruba alınacak üyelerin sayısı sınırlı olmalıdır. Kimi kaynaklarda üye sayısının 8-12, kimi kaynaklarda ise 7-10 olması gerektiği belirtilmektedir.

Advertisement

Gruba alınacak bireylerle danışmanın bir ön görüşme yapması ve aşağıdaki özellikleri gösteren bireyleri, grupla psikolojik danışma yerine bireysel psikolojik danışmaya alması yararlı olur.

• Çok karmaşık, kökleri derinlere giden sorunları olan kimseler

• Çok gizli kalması gereken sorunları olanlar

• Ürkek ve içe kapanık kimseler

• Tepkilerini kontrol edemeyen, saldırgan kimseler

• Kendini göstermeye, dikkat çekmeye meraklı olanlar

• Aşırı derecede kaygılı ve kuşkucu olanlar

Grupla psikolojik danışmanın bireysel psikolojik danışmaya göre,

Avantajları
Kısa zamanda çok sayıda bireye yardım sağlar.
Empatik anlayışı geliştirir. (Başka bireyleri tanımayı ve olaylara onların gözüyle bakmayı sağlar.)
Bireyler arası iletişim, hoşgörü ve sorunları paylaşma alışkanlığını geliştirir.
Bir gruba ait olma, benimsenme duygusunu geliştirir.
Ortak problemlere farklı yönlerden yaklaşma becerisi kazandırır.
Bir yetişkinden çok, kişi için daha değerli sayılan bir arkadaş grubundan destek almaya imkan verir.
Birey değerliliğini hisseder.
Başkalarının benzer sorunlar karşısında uyguladıkları çözüm yollarını öğrenme fırsatı yaratır.

Sınırlılıkları
Derin duygulara girilemez.
Yüksek düzeydeki korku ve kaygıları idare etmek zordur.
Gizliliği sağlamak zordur.
Grup dinamiğini sağlayacak uzmanı bulma ve bu süreci zamana yayma zordur.
Grubun bazı üyeleri baskın olarak diğer üyeleri etkileyebilir.
Grubun bazı üyeleri grup basktsı yüzünden bireyselliklerini kaybedebilir; grup, üyelerini kayıtsız uyuma zorlayabilir.
Grup içindeki görüş ayrılıkları, klikleşmeler bireyleri olumsuz etkileyebilir.

Advertisement


Leave A Reply