Sivas Kongresi Kararları

0
Advertisement

Sivas kongresi ne zaman toplanmıştır? Milli Mücadele tarihinin önemli bir aşaması Sivas kongresinin önemi ve kongrede alınan kararlar nelerdir?

Sivas Kongresi

Sivas Kongresi esnasında Mustafa Kemal

Sivas Kongresinde Alınan Kararlar Nelerdir?

SİVAS Kongresi, Türk Milli Kurtuluş tarihinde çok önemli yeri olan bir olaydır. Atatürk’ün 19 mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasıyla başlayan milli mukavemet hareketleri büyük kurtarıcının çevresinde, Sivas Kongresi’nde alınan kararlarla, tam bir bütün olarak birleşmiştir.

Atatürk Samsun’a çok güç şartlar içinde ayak basmıştı. Ordusu dağıtılan, toprakları işgal edilen Türk milleti, yaşamak için ölümü göze almak zorundaydı. Milletin bu büyük emelini zorlu bir çarpışma gücü halinde gerçekleştirmek istiyen Atatürk, ilk önce Erzurum, sonra da Sivas’ta birer kongre topladı. Erzurum ve Sivas kongrelerinin kesin amacının ne olduğunu Atatürk şu sözleriyle açıklar:

«… Bu vaziyet Karşısında bir tek karar vardı. O da, hâkimiyet-i milliyeye müstenit, bilâkaydüşart müstakil yeni bir Türk Devleti tesis etmek!» (Nutuk)

Erzurum Kongresi, Atatürk’ün bu açık ve kesin düşüncelerinin ışığı altında 23 temmuz 1919’da toplandı. 14 gün süren görüşmelerden sonra, milli sınırlar içinde yurdun bölünmez bir bütün olduğu, ayrıca, hiçbir himaye sisteminin kabul edilemeyeceği açıklandı. 7 ağustos 1919’da dağılan Erzurum Kongresi Sivas’ta büyük bir kongre toplanmasına karar vererek, Atatürk’le arkadaşlarını bu kongreye «heyet-i temsiliye» üyesi seçti.

Atatürk, 2 Eylül 1919’da Sivas’a vardı. Kongre, 4 eylül perşembe günü saat 14’te lisenin toplantı salonunda açıldı. Görüşmelerde en çok «himaye» ve «manda» fikri üzerinde duruluyordu. Üyelerin çoğunluğu bu fikre kaymıştı. Atatürk ateşli bir konuşma yaparak bu yanlış düşünceyi kafalardan silip attı. Kongre, yurdun bölünmezliğini, bağımsızlığını kabul ettikten sonra, Erzurum Kongresi‘nde alınan kararları görüştü, yeni kararlar aldı.

Advertisement

Sivas Kongresi yurdun bölünmezliğini kabul, «manda» fikrini kesin olarak reddediyordu. Türk kurtuluş tarihinin önemli bir bölümü sayılan bu kongrede alınan kararlar şunlardır:

Kongrenin Kararları

1. — Türk anayurdu parçalanmaz bir bütündür, hiçbir sebeple bunların ayrılması, işgali kabul edilemez.

2. — İstiklalimizin temini için «Kuvva-yi Milli’yi» teşkil ve milli İradeyi hakim kılmak kati esastır.

3. — Türkiye’nin her hangi bir parçası işgal edilirse birlikte müdafaa ve mukavemet edilecektir.

4. — Aynı vatan içinde yaşadığımız azınlıklara, siyasi ve içtimai düzenimizi bozacak imtiyazlar verilmeyecektir.

5. — Memleketimize karşı istila emelleri beslemeyen her hangi bir yabancı devletin iktisadi yardımı memnuniyetle kabul edilecektir. Adaletli bir barışın yapılmasını Türk milleti bir gaye olarak benimsemektedir,

Advertisement

6. — Milletimizin içinde bulunduğu durumdan kurtulması için bir Milli Meclisin derhal toplanması lâzımdır. Milletin mukadderatı, bu Millet Meclisi’nin eline bırakılacaktır.

7. — Milli vicdandan doğan bütün milli cemiyetler birleştirilerek «Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti» adı altında birleştirilmiştir.

8. — Kongrenin seçtiği Temsilciler Heyeti, bütün milli hareketleri ve teşkilatı idare edecektir.


Leave A Reply