Sosyolojide İstatistikten Neden ve Nasıl Yararlanılır?

0
Advertisement

Sosyolojik veri toplama tekniklerinden istatistikten neden ve nasıl yararlanılır? Sosyolojide istatistik tekniği hakkında bilgi.

Sosyolojide İstatistikten Neden ve Nasıl Yararlanılır?

İstatistik; ölçülebilen olayların sayı, şekil ve grafiklerle gösterilmesine ve yorumlanmasına dayanan tekniğin adıdır. Sosyolojide çeşitli tekniklerle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesinde ve çözümlenmesinde istatistikten yararlanılır. Bir ülkede çalışan nüfusun genel nüfusa oranı, okuma yazma oranı, milli gelir, nüfus artış oranı istatistik verilerle ortaya konur. Ülkenin çeşitli gereksinimlerinin saptanması ve bunların nasıl karşılanacağının planlanması bu verilere göre yapılır.

İstatistik analizlerin kullanılması, sosyal problemlere ilişkin net sonuçların alınması ve genellemelere ulaşılmasını mümkün kılar. İstatistikler, olayların niteliğini değil olaylar arasındaki ilişkilerin sayısal ifadesini verir. İstatistiğe dayalı sonuçlar “İlişki vardır veya yoktur.”, “Güçlü veya zayıf bir ilişki vardır.” ifadeleriyle anlamlandırılır. Ayrıca genelleme yapılabilmesi için örneklemin geniş olması gerekir. Örneklem genişledikçe olay ve olgular arasındaki ilişkiler de netleşir.

İstatistik tekniğinde toplanan verilerin analizi (çözümlenmesi) için korelasyondan, tablo ve grafiklerden yararlanılır.

İki cins veri arasındaki ilişkiye korelasyon adını veriyoruz. Korelasyon, korelasyon katsayısıyla gösterilir. Bu katsayı ile veriler arasındaki ilişkiler matematiksel olarak ifade edilir.

En yüksek korelasyon katsayısı +1 ve -1’dir. İki değişken arasında olumlu yöndeki (birlikte artıyor ya da birlikte azalıyorsa) en yüksek ilişki +1, olumsuz yöndeki (biri artarken diğeri azalıyorsa) en yüksek ilişki -1 ile gösterilir. Korelasyon katsayısının sıfır olması, iki veri arasında hiçbir ilişki bulunmadığını gösterir. Örneğin; sanayileşmeyle toplumsal değişme arasındaki korelasyon katsayısı 0,80 ise bu iki veri arasında yüksek bir ilişki var demektir. Bir ülkedeki çimento üretimiyle okuryazar oranı arasında ise hiç korelasyon yoktur. Dolayısıyla korelasyon katsayısı sıfırdır.

Advertisement

Tablo ile gösterme işleminde araştırma sonuçları tablolara işlenir. Tablo, bir bakışta verilerin görülebilmesini sağlar. Tabloda Türkiye’de kırmızı et üretiminin yıllara göre durumu görülmektedir. Veriler, tablonun yanı sıra grafikle de gösterilebilir. Bu yolla verilerin daha kolay kavranarak yorumlanmaları sağlanır. Grafikte, Türkiye’de kırmızı et üretimine yönelik veriler gösterilmiştir.


Leave A Reply