Tanzimat Döneminde Gerçekleşen Islahatlar

0
Advertisement

Tanzimat dönemi boyunca gerçekleştirilen yenilikler / ıslahatlar ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. Maddeler halinde gerçekleşen ıslahatlar.

Tanzimat FermanıAbdülaziz, Osmanlı Devleti’nde Avrupalılaşma hareketlerini hızlandırmıştır. Avrupa’nın Osmanlı Devleti’nden üstün olan yönlerini görmek için bizzat kendisi Avrupa seyahatine çıkmıştır. Abdülaziz döneminde padişah ve devlet adamları ülkeyi Avrupa tarzında donatılmış olan Dolmabahçe Sarayından yönetmişlerdir.

Abdülaziz döneminde;

*** Mekteb-i Mülkiye-i Tıbbiye,

*** Eczacılık Okulu,

*** Kaptan ve Çarkçı Mektebi

Advertisement

*** Darülmuallimat (kız öğretmen okulu) öğretime başladı.

*** Yetim Müslüman çocuklar için Darüşşafaka açıldı.

*** 1869’da Maarif-i Umumiye Nizamnamesi (genel eğitim tüzüğü) kabul edilerek öğretim kademeleri sıbyan, rüştiye, idadi, sultani ve darülfünun olarak planlandı.

*** Yeni yasaları bildiren Düstur dergisi yayınlanmaya başlandı.

*** Bahriye Nezareti (Denizcilik Bakanlığı) kuruldu.

*** Büyük ve modern bir donanma oluşturuldu.

Advertisement

*** Deniz Ticaret Kanunu çıkarıldı.

*** Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir kurul tarafından Mecelle adı verilen bir medeni kanun hazırlanmaya başlandı. Mecelle II. Abdülhamit döneminde yürürlüğe girmiştir.


Leave A Reply