Toplumu Birleştiren Temel Değerler Nelerdir? Örnekler ve Açıklamaları

0
Advertisement

Toplumu birleştiren temel değerler nelerdir? Vatan ve ülkü birliği, bayrak ve istiklal marşı, hürriyet ve bağımsızlık kavramları ile ilgili genel bilgiler.

Her toplumun birtakım temel değerleri vardır ve bu değerler o toplumun en kıymetli varlığıdır. Toplumdaki farklı anlayışları ve bölgesel kültürleri birleştiren, herkesin ortak paydasını oluşturan değerlere temel değerler denir. Örneğin vatan, ülkü, bayrak, bağımsızlık gibi değerler, bir ülkede yaşayan bütün insanları kuşatan temel değerlerdir.

Asırlar boyunca aynı geçmişe sahip oluşumuz, aynı inançları paylaşmamız, aynı yurtta yaşamamız, bizi birbirimize bağlar ve aramızdaki farklılıkları unutturur. Milletimizin sahip olduğu bazı temel değerleri şöyle sıralayabiliriz:

Türk Bayraklı Türkiye Haritası

Vatan ve Ülkü Birliği

Vatan, bir milletin evlatlarının üzerinde yaşadığı toprak parçasıdır. Ancak bu toprağın vatan olması için uzun bir süreçten geçmesi gerekir. Bu süreç o toprağın elde edilmesi, uğruna can verilmesi, üzerinde acı tatlı hatıraların yaşanması, ibadethanelerin yapılması ve ecdadımızın mezarlarının bulunması gibi süreçler bir coğrafyanın vatan olmasını sağlar.

Vatan sevgisi milletimizin en önemli karakteristik özelliklerindendir. Vatan sevgisinin temelinde inançlarımız, ideallerimiz ve şanlı tarihimiz bulunmaktadır. Vatan uğruna gerektiğinde milletin her bir bireyi, seve seve ölümü göze alabilir.

Advertisement

Tarih, milletimizin bu uğurda yazdığı kahramanlıklarla doludur. Ülkü birliğinin anlamı, toplumu oluşturan bireylerin aynı amaç ve ideallerde birleşmesi demektir. Bu idealler toplumda birlik ve beraberliği ve dolayısıyla da güçlü olmamızı sağlar.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ülküsü, çağdaş medeniyetler arasında saygın bir yer edinmek olarak belirlenmiştir.

Atatürk Samsun'a çıkışı

Bayrak ve İstiklâl Marşı

Bayrak bir milletin sembolüdür. Bayrağın gönderde dalgalanması, bayrağın temsil ettiği milletin bağımsızlığını gösterir. Bu nedenle, işgal güçleri bir ülkeyi ele geçirdiklerinde öncelikle gönderdeki bayrağı indirir. Yine bir ülke bağımsızlığını kazandığında ilk iş olarak bayrağını dalgalandırır.

Türk Bayrağı’nın rengi ve üzerindeki şekillerin anlamları vardır. Renginin kırmızılığı, vatan uğruna dökülen şehit kanlarını, hilal islam’ı; yıldız ise ülkümüzü temsil eder.

Bayrağımız ile istiklal Marşımız özdeşleşmiştir. Biri olmadan diğeri olmaz. İstiklal Marşımızı, Mehmet Akif Ersoy’un da dediği gibi gerçekte millet yazmıştır. Hiçbir şiir, milletimizin din, vatan ve istiklal aşkını bu kadar güzel anlatamaz.

Advertisement

Cumhuriyet Atatürk

Hürriyet ve Bağımsızlık

Türk milletini birleştiren temel değerlerden biri de hürriyet ve bağımsızlıktır. Bu konuyu Atatürk en güzel şekilde aşağıdaki sözleriyle açıklamaktadır:

“Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir… Bence bir millette şerefin ve haysiyetin, namusun ve insanlığın varlığı ve varlığının devam edebilmesi, mutlak o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olmasıyla mümkündür.” (Nisan 1921).

“Türk halkı, asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklâli yaşamak için vazgeçilmez bir unsur kabul etmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklâlsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır” (Haziran 1922).

İnsan Haklarına Saygı

İnsan hakları bütün insanların sadece insan olmalarından dolayı sahip oldukları haklardır. Bu haklar doğuştan kazanılmış haklar olup, sonradan elde edilmiş değillerdir.

İnsanların sahip oldukları haklar üç grupta toplanabilir:

  • Birincisi: İnsanın insan olmasından dolayı sahip olduğu haklar. Yaşamak, inanmak, özgürlük, eşitlik, güvenlik vb. haklar.
  • İkincisi: Yaşadığı ülkenin vatandaşı olmakla sahip olduğu haklar. Beslenme, eğitim, sağlık, çalışma, seçme ve seçilme gibi haklar.
  • Üçüncüsü ise: Vatandaş ve devletin ortak sorumluluk ve ödevleri arasında yer alan haklardır. Çevreyi koruma, barışı sağlama ve dayanışma bu tür haklardandır.

İnsanların insanca yaşayabilmesi için bu haklara saygı duyulup korunması gerekir.

Atatürk İnkılapları

Millî Seciye Kavramı ve Atatürk

Millî seciye bir milletin ahlak, karakter ve manevi özelliklerini ifade eder. Nasıl ki insanlar fizikî ve karakterleri itibariyle farklı mizaç ve yapıda iseler, milletlerin de birbirinden ayıran ve kendine has bir takım özellikleri vardır.

Atatürk, Türk Milletinin millî seciyelerini, ona has olan mertlik, minnetsiz yaşama, yiğitlik, hoşgörü, sağlam irade, büyüklere saygı gibi manevi ve ahlakî özellikleri olarak belirtmektedir.

Atatürk “Milletimizin tarihini, ruhunu, geleneklerini, doğru, sağlıklı dürüst bir şekilde görmeliyiz.” sözüyle Türk Milleti’nin geçmişten beri getirdiği değerlerin doğru bir şekilde öğretilip benimsetilmesini istemektedir. Yine Atatürk Türk Milleti’nin hoşgörüsünü şu sözleriyle dile getirmiştir. “Hiçbir millet, milletimizden çok, yabancı unsurların inanış ve âdetlerine saygı göstermemiştir.”

Advertisement

Atatürk, milletimizin sahip olduğu ahlak ve seciyesinin çok yüksek olduğunu belirterek, bağımsızlık mücadelesinde buna güvendiğini şu sözleriyle beyan etmiştir: “Ben 1919 senesi Mayıs içinde Samsun’a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milleti’nin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, Türk Milletine güvenerek işe başladım.”

Atatürk millî seciye kavramının yerine, millî karakter, millî terbiye ve milli ahlak terimlerini de kullanmıştır.


Leave A Reply