10. Sınıf Tarih Konuları

2
Advertisement

10. Sınıf Tarih Konuları anlatımı, özetleri. 10. sınıf Tarih dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

BEYLİKTEN DEVLETE (1300–1453)

1. Konu: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1300 -1453)

1. XIV. yüzyıl başlarında Yakın Doğu ve Avrupa
2. Kayıların Anadolu’ya gelişi ve yerleşmesi
a. Kayılar Anadolu’da
b. Beylikten Devlete
c. İlk Osmanlı Fetihleri

3. Balkanlardaki Fetihler
a. Çimpe Kalesinin alınması (1353)
b. Edirne’nin Fethi (1363)
c. Sırpsındığı savaşı (1364)
ç. Çirmen savaşı ( 1371 )
d. I. Kosova Savaşı (1389 )
e. İstanbul’un kuşatılması
f. Niğbolu Savaşı ( 1396 )

4. Anadolu’da siyasi birliği sağlama faaliyetleri
5. Ankara Savaşı ve Fetret Devri
a. Ankara Savaşı (1402)
b. Fetret Devri (1402 – 1413)
6. Anadolu’da Türk siyasi birliğinin yeniden sağlanması

Advertisement

7.Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyeti’nin güçlenmesi
a. Edirne – Segedin Antlaşması(1444)
b. Varna Savaşı (1444)
c. II. Kosova Savaşı ( 1448)

2. Konu: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453)
1. Osmanlı’da Devlet Anlayışı
2. Osmanlı Devlet Teşkilatı

3. Konu: Osmanlı Ordusu
a. Kara Ordusu
b. Deniz Kuvvetleri (Donanma)
4. Osmanlı Ekonomisi
a. İnsan
b. Toprak
c. Üretim

DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ

1. Konu: İstanbul’un Fethi
a. Yapılan Hazırlıklar
2.İstanbul’un Fethi’nin sonuçları
3. Askeri ve siyasi gelişmeler (1454 -1480)

2. Konu:Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim
1. Osmanlılarda Yönetim
a. Merkezi yönetim
b. Taşra ve eyalet yönetimi
3. Osmanlılarda Eğitim
a. Mesleki Eğitim
b. Saray Eğitimi
c. Askeri Eğitim
ç. Medrese Eğitimi

Advertisement

3. Konu Avrupa’daki Gelişmeler
1. Coğrafi Keşifler
a. Coğrafi Keşiflerin Nedenleri
b. Coğrafi Keşiflerin sonuçları
2. Rönesans

4. Konu: 1. Selim (YAVUZ) Dönemi (1512- 1520)
1. Osmanlı – Safevi İlişkileri
2. Osmanlı – Memluk İlişkileri

5. Konu: Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı
1. Ekonomik Gelişmeler

6. Konu: Kanuni Dönemindeki Siyasi Olaylar
1. 16. Yüzyılda Avrupa
2. Batı’daki Gelişmeler
a. Osmanlı – Macar ilişkileri
b. Osmanlı – Avusturya İlişkileri
3. Doğu’daki Gelişmeler

4. Kanuni Döneminde Denizlerdeki Gelişmeler
a.Osmanlı Deniz Gücü
b.Rodos’un Fethi (1521)
c. Cezayir’in Osmanlı Devleti’ne Katılması
ç. Preveze Deniz Savaşı (1538)
d. Trablusgarb’ın alınması (1551)

7. KONU: Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat Alanındaki Gelişmeler
1. Hukuk alanındaki Gelişmeler
2. Bilim ve Teknoloji
3. Edebiyat
4. Güzel Sanatlar
5. Mimari
6. Osmanlılarda oyun, eğlence, şenlik

2. 17.yüzyılda Osmanlı –Avusturya ve Osmanlı – İran İlişkileri
a. Osmanlı –Avusturya İlişkileri
b.1555 sonrası Osmanlı –İran İlişkileri

3.İÇ İSYANLAR
a. İstanbul Ayaklanmaları
b.Celali Ayaklanmaları
c.Eyalet Ayaklanmaları

4. Avrupa’nın Gelişimine Seyirci Kalan Osmanlı
a. Coğrafî Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne etkileri
b.Avrupa’ya Tavizler Verilmesi
c. Yeni Ekonomik Model: Merkantilizm

8. KONU: 17. YÜZYIL ISLAHATLARI
1. II. Osman (Genç Osman) Dönemi ve Islahatları
2. 4. Murat Dönemi (Siyasi Olaylar- Islahatlar)
3. 17. Yüzyılda Avrupa’da Siyasî Durum
4. 17. Yüzyılda Avrupa’da Bilim ve Teknik alanındaki Gelişmeler

9.KONU: IV. MEHMED DÖNEMİ
( 1648- 1688)
1. IV. Mehmed Dönemi Islahat Çalışmaları
2. IV Mehmet Dönemi Siyasi Olayları
a. Osmanlı – Venedik İlişkileri
b. Osmanlı – Avusturya İlişkileri
c. Osmanlı- Lehistan İlişkileri
ç. Osmanlı – Rusya İlişkileri
d. İkinci Viyana Kuşatması (1683)
e. Kutsal İttifak
f. Karlofça Antlaşması (1699)
g. İstanbul Antlaşması (1700)
3. 17.yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültür, bilim, Sanat ve Mimarî

Advertisement

18. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

1.KONU: 18.Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu

1. Avrupa Devletlerinin Genel Durumu
2.Osmanlı Devleti’nin ve Avrupa Devletlerinin Dış Politikaları

2.KONU: III. Ahmed Dönemi
1.III. Ahmed Dönemi
a. Osmanlı – Rus İlişkileri
b. Osmanlı – Venedik İlişkileri
c. Osmanlı – Avusturya İlişkileri
ç. Osmanlı –İran İlişkileri
d. III. Ahmed Dönemi Islahatları

3.KONU: Avrupa’da Düşünce ve Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
1. Avrupa’da düşünce Alanındaki Gelişmeler
2. Avrupa’da Sanayi İnkılâbı

4.KONU: Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı – Rus İlişkileri
1.Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı – İlişkileri
a. Rus – Avusturya İttifakı ile Osmanlı Devleti Arasındaki Savaşlar ( 1736- 1739 )
b. Lehistan Sorunu ve Osmanlı _Rus Savaşı (1768- 1774)

5. KONU: Amerika Birleşik Devletleri’nin Kurulması ve Fransız İhtilali
1.Amerika Birleşik Devletleri’nin Kurulması
2.Fransız İhtilâli (1789)

6.KONU: III. SELİM DÖNEMİ
1. III. SELİM DÖNEMİ ( 1789- 1807)
a. Osmanlı – Rus ve Osmanlı – Avusturya Savaşları ( 1787- 1792)
b. III. Selim Dönemi Islahatları

7.KONU: 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve Islahatlar
1. 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve Islahatlar
a. Osmanlı Devleti’nde yönetim
b. Taşra Teşkilatıatlar
2. 18. Yüzyıl Islahatlarının amacıslahatlarının amaçları ve Özellikleri ve Özellikleri
a. 18. Yüzyıl Islahatlarının Osmanlı Toplumu ve Kültürüne Etkileri
b. Islahatlar ve Osmanlı Eğitim Sistemi
c. 18. Yüzyılda Islahatlar ve Osmanlı Sanatıüzyıl Islahatlarının amac

EN UZUN YÜZYIL (1800 -1922 )

1.KONU: 19. YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA
1. Asya ve Avrupa’daki Devletlerin Genel Durumu
2.II. MAHMUD DÖNEMİ ISLAHATLARI
a. Sened-i İttifak (1808)
b. Yönetim Alanında Yapılan Islahatlar
c. Askeri Alanda Yapılan Islahatlar
ç. Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Islahatlar
d. Ekonomi Alanında Yapılan Islahatlar

Advertisement

2.KONU: II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları
1.Milliyetçilik Hareketleri ve İsyanlar
a.Sırp İsyanı
b.Yunan İsyanı (Megali İdea)

2.Değişen Şartlara Göre Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları
a. Viyana Kongresi
b. Şark Meselesi (Doğu Sorunu)
3. Mısır Sorunu ve Mehmet Ali Paşa İsyanı
4.Boğazlar Sorunu
5. Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı Devleti’ne Etkisi

3.Konu: Tanzimat’tan Meşrutiyete
1.Tanzimat Fermanı ( 3 Kasım 1839)
2.Kırım Savaşı (1853–1856)
3.Islahat Fermanı (1856)

4. Konu: II. Meşrutiyet ve Siyasî Gelişmeler
a. II. Meşrutiyet’in İlanı
b. 31 Mart Olayı4. Dağılmayı Önleme Çabaları

5.KONU: 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler
1. 19. Yüzyılda Osmanlı Toplum yapısında Meydana Gelen Değişmeler
2.Osmanlı Devleti’nde Basın Hayatında Meydana Gelen Gelişmeler
3.Osmanlı Devleti’nde Eğitim alanında Meydana Gelen Değişmeler
4. Azınlık ve Yabancı Okullar Sorunu
5.19. Yüzyılda Osmanlı devleti’nde Kültür Sanat ve Mimarî Alanındaki Gelişmeler
5.Müzik Eğlence ve Spor

6.KONU: 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar
1.Trablusgarp Savaşı
2.Balkan Savaşları
a.Dömeke Meydan Savaşı
b.1.Balkan Savaşı
c.2.Balkan Savaşı
3. 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Sonu
a. Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına Girmesi
b. Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler
c. Savaşın Sona Ermesi ve Yapılan Antlaşmalar
d. Savaş Sonrası (1918 – 1922)


2 yorum

  1. ben 9.sınıf öğencisiyi ve bence ağır olmasına karşın osmanlı konularının olması çok güzel.

Leave A Reply