8. Sınıf Görev ve Sorumluluklarımız İle İlgili Testler

0

8. sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersi, Görev ve Sorumluluklarımız konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 8. sınıf vatandaşlık testleri.

8. sınıf testleri

8. Sınıf Görev ve Sorumluluklarımız İle İlgili Testler

TEST 1

1. Veda Hutbesi;
-Herkesin can, mal ve ırzı tecavüzden korunmuştur.
-İnsanlar ırk ve renk farkı gözetmeksizin birbirlerine eşittirler.
-Kadın ve erkeklerin karşılıklı hak, vazife ve sorumlulukları vardır.
Veda Hutbesi maddelerinin aşağıdakilerin hangisini amaçladığı söylenebilir?

A) Kişilerin yaşam ve onuruna saygı duyulmasını
B) Toplumun yönetim biçiminin değiştirilmesini
C) İnsanlığa karşı sorumlulukların gerektiğinde gözardı edilmesini
D) Kişilerin toplum yaşamında birbirlerine karşı kuşkulu yaklaşmalarını

2. Baba: “Sen, başbelası bir tembelsin. Şimdi, çabuk odana git. Gözüm görmesin seni.”
Babasının Can’a söyledikleriyle ilgili hangi sonuca ulaşılamaz?

A) Onur ve özsaygıyı zedeleyicidir.
B) İnsancıl eylemin gereğidir.
C) İnsan haklarını ihlâl edicidir.
D) Şiddet içeren ifadelerdir.

3. Sınıfımızdaki bir arkadaşımızın oturduğu evin hemen yakınına bir baz istasyonu kurmuşlar. Bu baz istasyonunun kurulması insan haklarına aykırıdır; çünkü herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır. Arkadaşımın sağlıklı çevrede yaşama hakkı ihlâl ediliyor. Onun haklarının ihlâl edilmesini kendi hakkımın ihlâl edilmesi gibi görüyorum ve arkadaşımın evinin yakınındaki baz istasyonunu da istemiyorum.
Yukarıdakileri söyleyen öğrencinin söylediklerinden hangi sonuç çıkarılabilir?

A) Kendisi dışındaki bireylerin sorunları ile ilgilenmemektedir.
B) İnsan haklarına saygılı bir çevrede yaşamaktadır.
C) Özsaygısı düşük olduğundan onurlu davranış sergileyememektedir.
D) Başkalarının haklarını da kendi hakkı gibi görmektedir.

4. Cengiz: “Başkaları ile iletişimde ve ilişkilerimde şuna dikkat ediyorum: Kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmıyorum.”

Söylediklerinden hareketle, Cengiz’in davranışları nasıl adlandırılabilir?

A) Ayrımcı
B) Ön yargılı
C) Empatik
D) Sorumsuz

5. “En uzakta sandığımız bir olayın bize bir gün dokunmayacağını bilemeyiz. Bunun için insanoğlunun hepsini bir gövde ve bir ulusu bunun organı saymak gerekir. Bir gövdenin parmağının ucundaki acıdan öteki bütün organlar etkilenir. Dünyanın bir yerinde bir rahatsızlık varsa, bana ne dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla ilgilenmeliyiz. Olay ne kadar uzak olursa olsun bu ilkeden şaşmamak gerekir;
İşte bu düşünüş, insanları, ulusları ve hükümetleri bencillikten kurtarır.”
Atatürk’ün bu sözü neyin göstergesidir?

A) Ülkede gerçekleştirilecek devrimler için kamuoyu desteği aradığının
B) Bilim adamlarını topluma önderlik edecek kişiler olarak gördüğünün
C) Tüm insanlığa karşı sorumluluklarının bilincinde olduğunun
D) Milli egemenlik kavramına her şeyden çok değer verdiğinin

6. Demokratik ve insan haklarına saygılı bir çevre için bireyler öncelikle kendi haklarına sahip çıktıkları gibi ödevlerini de yerine getirmelidir. Demokrasinin hoşgörü kuralına bağlı kalarak farklı düşüncelere saygılı olmalıdırlar ki, toplumun tüm kesimleri katılımcı bir demokrasinin gereği olarak kendi düşünce ve fikirlerini istedikleri gibi ifade edebilsinler.
Bu metinde, demokratik ve insan haklarına saygılı bir çevrenin oluşması;
I. Haklar ve sorumlulukları dikkate alma,
II. Bireylere sınırsız özgürlükler verme,
III. Herkesi kendi konumunda kabul etme koşullarından hangilerine bağlanmıştır?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I. ile II.
D) I. ve III.

7. Atatürk, ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkabilmesi için milletimize bilim adamlarının da önderlik etmesi gerektiğini düşünüyordu. Çağdaş eğitim almış ve bilimsel bilgilerle donanmış bilim adamlarının yetişmesi için yurtdışına öğrenci göndermiştir. Yurt dışına gidecek öğrencilere gönderdiği telgrafta, “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum, volkan olup dönmelisiniz.” diyerek beklentilerini ifade etmiştir.

Atatürk’ün eğitim almaları için yurtdışına giden öğrencilere gönderdiği telgrafta belirttiği beklentisi neye dönüktür?

A) Başarısız olanlarının yurda geri dönme işleminin gecikmeden yapılmasının sağlanmasına
B) Toplam kalitenin artırılmasında kendilerine düşen sorumluluğun hatırlatılmasına
C) Kendilerine yapılan masrafların azaltılmasına ilişkin önlemleri almalarının sağlanmasına
D) Yapılacak kalkınma çalışmalarında demokratik değerleri hatırlamaları gerektiğinin belirtilmesine

8.

Diyagramdaki “?” işaretinin olduğu yere aşağıdakilerin hangisi yazılmalıdır?

A) Vatandaşlık sorumlulukları
B) Özsaygı ve onurlu davranış ilkeleri
C) Demokratik çevrenin nitelikleri
D) Sorumluluklardan kaçış yolları

ÇÖZÜMLER

1 – A
2 – B
3 – D
4 – C
5 – C
6 – D
7 – B
8 – A

TEST 2

1. Aileyi ilgilendiren bir sorunda başarılı bir çözüme ulaşmanın ön şartı, konuyla ilgili herkesin bir araya gelmesi ve görüşlerini rahatlıkla dile getirebilmesidir. Kararların sadece anne baba tarafından değil, demokratik bir şekilde çocukların da katılımıyla hep birlikte verilmesi çok önemlidir.
Karar almada çocukların da etkin katılımının sağlanmasının aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açacağı söylenemez?

A) Çocuklar, ifade hakkını kullanabildiklerinden özgüvenleri artar.
B) Kendi yaşamlarını denetleyebildikleri düşüncesi çocukların zihnine yerleşir.
C) Çocukların ailelerine bağımlılıkları daha da artar.
D) Çocukların sorumluluk alma isteklerinde artış olur.

2. Öğretmen: “Sizlerin demokratik yaşam becerilerini geliştirmek, demokratik bir okul kültürü oluşturmak amacıyla, sınıf başkanlığı seçimleri yapılacaktır. Demokratik sınıf başkanlığı seçimlerinin ardından ‘Okul Öğrenci Meclisi’ oluşturulacak ve ‘İlçe Öğrenci Kurulu’na okul temsilcisi seçilecektir. Bu nedenle sizleri ilgilendiren bu çalışmada aktif olarak yer almanızı öneriyorum.”

Öğretmenin sözleri, aşağıdakilerden hangisini amaçladığını göstermektedir?

A) Öğrencilerin her isteğinin karşılanacağını duyurmayı
B) Öğrencilerin okul yönetiminde söz sahibi olamayacaklarını kabul ettirmeyi
C) Öğrencilerin ders çalışmalarını sağlamayı
D) Öğrencileri karar alma süreçlerine katmayı

3. İnsanlar arasındaki ilişkilerde, tarafların çıkarları birbirleriyle zaman zaman çatışabilir. İnsanların bu ilişkilerde tamamen başıboş bırakılması halinde toplumsal hayat çekilmez olur. O halde, insanlar arasındaki bu ilişkilerin bir düzen ve dirlik içinde yürütülmesi toplum halinde yaşamanın bir sonucudur. Toplum halinde yaşama bir düzenin kurulmasını gerektirir. Bu düzenin kurulması da belirli bir takım ilkelerin çizdiği sınırlar içerisinde olabilir.
Metinden, toplumsal yaşamdaki düzenin kurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerekli olduğu sonucu çıkarılabilir?

A) Toplumsal kuralların
B) Yüksek gelir düzeyinin
C) Aynı ırka mensup olmanın
D) Belirli bir çoğunluğa sahip olmanın

4. Toplumda iyilik ve kötülük hakkında oluşan değerlere göre davranışları belirleyen nedir?

A) Din kuralları
B) Hukuk kuralları
C) Ahlak kuralları
D) Gelenek ve görenekler

5. Bir borçlu, alacaklısına istemeyerek, sadece icra takibinden kurtulmak kaygısıyla borcunu ödemiştir.
Bu borçlunun davranışının temelinde;
I. Ahlâk,
II. Hukuk,
III. Din
kurallarından hangilerinin bulunduğu sonucuna ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I. ile II.
D) II. ile III.

6. Özgür, üzerinde demokratik, lâik ve sosyal hukuk devletinin görevleri yazılı olan elmaları toplayacaktır.
Hangilerinin yazıldığı elmalar dışarıda kalır?

A) Herkese iş verme – Dışlayıcı davranma
B) Adalet sağlama – Temel eğitim verme
C) insan haklarını koruma – Herkese iş verme
D) Sağlık hizmeti verme – Güvenlik sağlama

7. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz.
Anayasa, Madde 17

Anayasa’nın 17. maddesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletin niteliklerinin anlaşılması
B) Özel hayatın gizliliğinin korunması
C) Ailenin korunması
D) Onurlu yaşama hakkı sağlama

8. Aile yapısı güçlü olan toplumun devlet yapısı da güçlü olacaktır; çünkü aile toplumun özüdür. Değerlerini kaybeden, aile yapısı çöken toplumun kendisinin çöküşü de hızlı olacaktır. Başlarda yalnızca aile ortamlarında yaşanan problemler, zamanla toplumun tüm kesimlerine yayılır. Sevgi, saygı ve sadakat yerine dışlama, aşağılama, şiddet, ayrımcılık gibi kötü davranışlar ortaya çıkar. Bunun sonucunda güven, adalet, şefkat ve merhamet körelince, bireylerin bir arada huzur ve barış içinde yaşamaları da imkansızlaşır.
Metindeki açıklama, devletin aşağıdakilerden hangisini yapmasının dayanağını oluşturur?

A) Eğitim, sağlık, yol, su ihtiyaçlarını karşılamasının
B) Ülke kalkınması için önlemler almasının
C) Aileyi koruma altına almasının
D) Sosyal güvenlik sistemi oluşturmasının

9. “Bizler dünyanın dört ucunun değişik renkte insanlardan oluştuğunu gururla söylüyoruz. Tanrı siyah, kahverengi ya da sarı insanların özgürlüğünü değil, tüm insan ırklarının üstünlüğünü istiyor.” – Martin Luther King
Martin Luther King, söyledikleriyle aşağıdakilerin hangisini reddetmektedir?

A) İnsan haklarının genelliğini
B) Tüm insanların eşitliğini
C) İnsanlar arasındaki ayrımı
D) Farklılıkların zenginlik olduğunu

10. Engelli ve yaşlıların sosyal hayata uyumunun en temel öğesi, içinde yaşanılan çevrenin, kentlerin onlara sunduğu kolaylıklardır. Sözgelimi, engelli çocukların durumları göz önüne alınarak dizayn edilmiş oyun parkları sayesinde oyun ihtiyaçları giderilir, bedensel ve ruhsal gelişimlerinin sürdürülmesine katkı sağlanır. Ne kadar çok tuvalet veya dinlenme noktası var ise yaşlılar sokakta o kadar rahat dolaşabilir.
Bu metin, aşağıda verilen sorulardan hangisine yanıt olabilir?

A) Engelli ve yaşlıların toplumdaki oranı nedir?
B) Engelli ve yaşlılara imtiyaz verilmeli midir?
C) Engelli ve yaşlıların hakları önemli midir?
D) Engelli ve yaşlıların hayatları nasıl kolaylaştırabilir?

ÇÖZÜMLER

1 – C
2 – D
3 – A
4 – C
5 – B
6 – A
7 – D
8 – C
9 – C
10 – D

Leave A Reply