8. Sınıf Her İnsan Değerlidir İle İlgili Testler, Sorular ve Çözümleri

0

8. sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersi, Her İnsan Değerlidir konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 8. sınıf vatandaşlık testleri.

8. sınıf testleri

8. Sınıf Her İnsan Değerlidir İle İlgili Testler

TEST 1

1. – Düşüncelerimiz, olaylar karşısında gösterdiğimiz tepkilerimiz farklıdır.
– Göz rengimiz, burun yapımız, boyumuz kilomuz hep farklıdır.
– İnsanlar zekâ düzeyleri, gelirleri, yaşam düzeyleri, bulunduktan sosyal tabaka bakımından farklıdırlar.
Yukarıdaki konuşmaları yapan öğrencilerin söylediklerinden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılabilir?

A) İnsanlar her bakımdan birbirlerine benzerler.
B) Her insan özel bir varlıktır.
C) İnsanların sorunları hep aynıdır.
D) Aynı toplumda yaşayan insanlar farklı olamazlar.

2. Kişiler, kendi beklentilerine uygun davranılmasını beklerler. Kendi beklentisine uygun yaşamanın bilincine ve böyle yaşamaktan dolayı kendine layık gördüğü belirli ve haysiyetli muamele beklentisine sahiptirler.
Kişilerin, metinde belirtilen beklentiye sahip olmalarının temelinde aşağıdakilerden hangisi vardır?

A) Yaşam koşulları
B) Eğitim düzeyi
C) Ait olduğu milliyet
D) İnsanlık onuru

3. İnsanların tüm özelliklerinin birbirleri ile aynı olması mümkün değildir. Doğuştan getirdikleri özellikler, başlarından geçen olaylar, aldıkları eğitim, içinde yaşadıkları toplumsal koşullar farklıdır. Bu yüzden insanlar, kendilerine uymayan, kendilerine farklı gelen her şeyi yanlış saymaktan vazgeçip hoşgörülü davranmalıdırlar.
Metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Farklı özelliklere sahip insanlar toplumsal düzene zarar verir.
B) İnsanlar toplum içinde birbirlerini etkilerler.
C) İnsanları farklılıklarıyla kabul etmek gereklidir.
D) Her insana aynı özellikler kazandırılmalıdır.

4. Geleceğin etkin ve demokratik vatandaşının başkalarını olduğu gibi kabul etmesi, onlarla birlikte yaşamak istemesine engel olan ön yargılardan kaçınması; başkalarına bire bir benzemeye çalışmaması, kendini yaşadığı toplumun ve dünyanın insanlarından ayrıştırmaması gerekir.

Metinde, geleceğin etkin ve demokratik vatandaşına aşağıdakilerden hangisinin önerildiği söylenemez?

A) Sadece kendisine benzeyenlerle iletişim kurması
B) İnsanları farklı nitelikleriyle benimsemesi
C) Peşin fikirlerle hareket etmemesi
D) Yaşadığı toplumdan kopmadan, kendisi olması

5. Hepimizin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Toplumda tanıdığımız ve tanımadığımız her insan çeşitli hatalarına rağmen değerlidir. Onları olduğu gibi kabul etmeli ve insanlara değer vermeliyiz.
Bu metinde, insanlarla ilişkilerde;

I. Hoşgörülü olma,
II. Ayrımcılık yapmama,
III. Dışlayıcı olma,
IV. Ön yargılı olma
niteliklerinden hangisi ya da hangilerine sahip olunması gerektiği belirtilmektedir?

A) I ve II
B) II ve III
C) II. ve IV.
D) III. ve IV.

6. İnsanlara verilen değer neyi gerektirir? Hangisi bu sorunun cevabı değildir?

A) Ayrımcılık yapmamayı
B) Onları kendine özgü nitelikleriyle benimsemeyi
C) Ön bilgilerle davranmayı
D) Onları dışlamamayı

7. Vatandaşlık Sorusu
Şemadaki (?) işareti ile belirtilen yer aşağıdakilerin hangisiyle isimlendirilebilir?

A) İnsan gelişiminin aşamaları
B) insan onurunu yaralayan eylemler
C) Bireysel özelliklerin içerikleri
D) Toplumsal yaşamı kolaylaştıran etkenler

8. Orhan: Birey, kendi kararlarını kendi istek, deneyim ve düşüncesine göre istediği gibi belirleyebilir
Semih: Haklardan ve özgürlüklerden yararlanmada tüm bireyler aynı konumda kabul edilmelidir.
Elif: Toplumdaki her bireye hakkı olanı verilmelidir.
Yukarıdaki öğrencilerin sözünü ettiği insani değerler aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

Elif Semih Orhan
A) Özgürlük Adalet Eşitlik
B) Eşitlik Adalet Özgürlük
C) Eşitlik Özgürlük Adalet
D) Adalet Eşitlik Özgürlük

9. Yünün kumaşa ve elbiseye; buğdayın una ve ekmeğe; suyun enerji ve elektriğe dönüşmesi insanların sahip oldukları farklı niteliklerin yaşamın farklı yönlerinde etkili olmasının sonuçlarıdır, insanlar sağlık, hukuk, eğitim ve diğer sosyal sorunları tek başlarına çözemezler. Bu nedenle sağlık sorunlarında doktora, hukuk sorunlarında avukata ve hakime başvururlar.
Metin, aşağıdaki yargılardan hangisini destekler?

A) Kişisel özellikler ve farklılıklar toplumsal düzene zarar verir.
B) Bireysel farklılıkların topluma olumlu katkısı olmaz.
C) İnsanların farklı özellikleri hayatı zorlaştırır.
D) Bireylerin farklı özellikleri toplumsal yaşamı kolaylaştırır.

ÇÖZÜMLER

1 – B
2 – D
3 – C
4 – A
5 – A
6 – C
7 – B
8 – D
9 – D

TEST 2

1.İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’yle, yalnızca demokratik anayasalarla tanınan temel medeni ve siyasi haklar değil, ekonomik, toplumsal, kültürel haklar da genel tanımlarla belirli hale gelmiştir. Yaşama, özgürlük ve kişi güvenliği gibi haklarla birlikte keyfi tutuklama, hapis ve sürgünden korunma, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde adil ve kamuya açık olarak yargılanma hakkı ile düşünce, vicdan, din, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri ortaya konmuştur.
Metinden hareketle İnsan Hakları Evrensel Bildirisi hakkında hangi sonuca ulaşılabilir?

A) İnsan haklarını ulusallaştırmıştır.
B) insanları belirli ölçütlere göre sınıflandırmıştır.
C) İnsanlık onurunu gerektiği gibi koruyamamıştır.
D) İnsan haklarının sınırlarını genişletmiştir.

2. Vatandaşlık Sorusu
Bu diyagrama verilebilecek en iyi başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hammurabi Kanunları
B) Tanzimat Fermanı
C) Islahat Fermanı
D) Magna Carta Libertatum

3. • Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar; akıl ve vicdan sahibidirler, birbirlerine kardeşlik anlayışı ile davranmalıdırlar.
• Herkes ırk, renk, cins, dil, din, siyasi görüş veya inanış vb. farkı gözetilmeksizin bütün haklardan ve bütün hürriyetlerden eşit yararlanır.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin yukarıda verilen ilk iki maddesi;

I. insanın kişiliğini koruma,
II. insanın kişiliğini sınırlama,
III. İnsani değerlerin ortak olduğunu benimsetme amaçlarından hangisi ya da hangilerine yöneliktir?

A) I – II
B) I – III
C) II – III
D) I – II – III

4. Birlikte hareket etmeyen, toplum yaşamına olumlu katkılar yapmayan bireylerin yaşadıkları toplumların huzurlu olması mümkün değildir. Bu toplumlarda bireyler ve gruplararası çekişmeler ve çatışmalar sıklıkla görülür. Huzur ve sûkün ortamı kaybolur.
Metinde sözü edilen toplumlarda;

I. Ayrımcılık,
II. Dayanışma,
III. Ön yargı,
IV. Hoşgörü,
V. Dışlama

davranışlarından hangilerinin görülmesi beklenmez?

A) I. ve III.
B)-II. ve IV.
C) III. ve IV.
D) III. ve V.

5. Atatürk, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında hiçbir renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen bir anlayışla Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetmiştir.
Atatürk’ün bu anlayışı, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) İnsan haklarına duyduğu saygının
B) Askerlik konusundaki dehasının
C) Kitle iletişimine verdiği önemin
D) Bilim ve teknolojiye verdiği önemin

6. 1- Sevgi
2- Peşin fikir
3- Saygı
4- Hoşgörü
5- Ayrıştırma
Hangi özellikler dayanışma içindeki insanlarda görülmez?

A) 1,2
B) 3,4
C) 2,5
D) 3,5

7. Öğretmen: Atatürk, kadın ve erkeklerin haklar usunda eşitlenmesini sağlayan bir dizi çalışma yapmıştır.
Bana, bu çalışmalarla ilgili örnekler verir misiniz?
Hangi öğrencinin verdiği örnek yanlıştır?

A) Didem: Boşanma hakkının tanınması
B) Atıf: Vatandaşlık hakkının tanınması
C) Esra: Seçme ve seçilme hakkının verilmesi
D) Ege: Malları üzerinden tasarruf hakkının verilmesi

ÇÖZÜMLER

1 – D
2 – C
3 – B
4 – B
5 – A
6 – C
7 – B

TEST 3

1. 1- Uymak zorunda olduğumuz kanunlar
2- İlgilenmekten hoşlandığımız şeyler
3- Sahip olduğumuz yetenekler
4- Severek yediğimiz yemekler
Yukarıdaki özelliklerden hangisi farklılıkları belirten özelliklerden değildir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

2. Toplum hayatı aslında bir grup hayatıdır. Grup, birden fazla insanın bir araya gelmesiyle oluşur. Toplum hayatı, grupları oluşturan insanların sahip oldukları farklı özelliklerin, farklı yaşam alanlarının eksikliklerini gidermesi ile devam eder.

Bu açıklamadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal yaşamda herkesin aynı niteliklere sahip olması gerekirse güç kullanılarak sağlanabilir.
B) Toplumsal yaşamın devamı farklılıkların birlikteliğine bağlıdır.
C) Toplumsal yaşamda farklı olan her şey yanlış olarak değerlendirilmelidir.
D) Farklı niteliklerin birlikteliği toplumsal yaşamda huzursuzluğa neden olur.

3. Bir gazete haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan bir kanun taslağında cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, sağlık durumu, özürlük, yaş ve benzeri temellere dayalı her türlü farklı uygulama yasaklanıyor.
Bu gazete haberinde belirtilen kanun taslağının;
I. Dışlama,
II. Ayrımcılık,
III. Farklılıklara saygı

davranışlarından hangilerini önlemeye yönelik olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I. ve II.
D) II. ve III.

4. İnsani değerle hayatımızda etkin bir şekilde yaşandığında, toplumsal düzenin devamlılığı ve bireysel mutluluk sağlanabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi insani değerlerden biri olamaz?

A) Ön yargı
B) Kardeşlik
C) Sevgi
D) Dostluk

5. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. maddesinde, “Her çocuk, görüşlerini serbestçe ifade etme, kendisini ilgilendiren her konuda görüşlerinin dikkate alınması isteme hakkına sahiptir. Herkesin çocukları dinleme, onların fikrini öğrenme ve onlara saygı gösterme zorunluluğu vardır.”
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. maddesinde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmaktadır?

A) Yaşama hakkı
B)Dokunulmazlık hakkı
C) Özel yaşamın gizliliği hakkı
D) Düşünme ve düşündüğünü belirtme özgürlüğü

6. • Devletin, insan hakları karşısındaki gücü sınırsız değildir.
• Devletler insan haklarını korumak için yasal düzenlemeler yapmak zorundadırlar.
• İnsan hakları genel ve evrenseldir.
Yukarıda verilen ve insan haklarıyla ilgili olan kazanımlar aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır?

A) Veda Hutbesi
B) Hammurabi Kanunları
C) İnsan Hakları Evrensel Bildirisi
D) Magna Carta Libertatum

7. -İnsan hakları artık devletlerin, kültürlerin, coğrafyaların çizdiği sınırların ötesinde kabul gören vazgeçilmez değerler sistemidir.
-İnsanın hiçbir canlıda olmayan özellikleri nedeniyle korunması gerekmektedir.
-İnsan hakları bilincine sahip olmak ve insan haklarını benimseyip davranışlara yansıtmak herkesin yükümlülüğüdür.
Yukarıdaki öğrencilerin sohbetinde aşağıdaki konuların hangisinden söz edilmemiştir?

A) İnsanları birbirine benzeştirme
B) İnsan haklarının evrenselliği
C) İnsanın sahip olduğu değer
D) Sorumluluk duygusuna sahip olma

8. Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A) İnsanların sahip oldukları farklı özellikler, onları değersiz yapan yönleridir.
B) Dayanışmanın olmadığı toplumlarda insani değerler zedelenir.
C) Kendimizin ve diğer insanların sahip oldukları farklılıklar doğaldır.
D) Her insan bizimle aynı niteliklere sahip olmak, aynı şekilde düşünmek, olayları aynı şekilde yorumlamak zorunda değildir.

ÇÖZÜMLER

TEST 3 ÇÖZÜMLERİ

1 – A
2 – B
3 – C
4 – A
5 – D
6 – C
7 – A
8 – A


Leave A Reply