9. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları

0

9. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları anlatımı, özetleri. 9. sınıf Türk Edebiyatı dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

9. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları

GÜZEL SANATLAR ve EDEBİYAT

1. Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri

* Güzel sanatlar
* Milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolü

Advertisement
 •  Bilim ile güzel sanatların farklılığı
 •  İnsan etkinliklerinin güzel sanatlar içindeki yeri
 •  Güzel sanatların hangi ölçütlere göre sınıflanması
 •  Güzel sanat eserlerinin özelliklerinin açıklanması
 •  Güzel sanatların insan hayatındaki yerini ve önemini belirlenmesi
 •  Sanat ve sanatçı ilişkisini örneklerle açıklanması
 •  Her düzeydeki öğretici ve fayda sağlayan eserlerle sanat eserlerini birbirinden ayrılır
 •  Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yeri
 •  Edebiyatın dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliği olduğunu metinlerden örnekler vererek açıklanması

2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi

 • Edebiyatın insanı konu alan diğer bilim dallarıyla ilişkisini belirlenmesi

3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi

 • İnsanın, her türlü birikimini dil aracılığıyla sonraki kuşaklara aktardığını kavrar.
 • Aynı dili konuşan insan topluluklarının ortak kültür değerlerini paylaştıklarını sezer.
 • Dilin kültür taşıyıcısı rolü
 • Dilin, kültür alanının oluşumundaki rolü ve değeri
 • Dilin bireysel kullanımda kazandığı özellikleri
 • Dilin günlük kullanımıyla bilim, felsefe ve edebiyat eserlerindeki kullanım farklılıklarının sebepleri
 • Dilin farklı kullanıldığı metinler

4. Metin

 • Metnin iletişim aracı olduğunu örneklerle açıklanması
 • Metni meydana getiren unsurları belirler, bu unsurların birbirine nasıl bağlandığını açıklanması
 • Metnin anlamının bağlamla ilişkisini örneklerle açıklanması
 • Metinlerin gruplandırılması

5. Edebî Metin

 • Edebî metinlerin varlık nedenleri
 • Edebî metinlerin kurmaca olduğunu örneklenmesi
 • Edebî metnin gerçeklikle ilişkisini örneklenmesi
 • Edebî metnin tikelde tümeli temsil ettiğini örneklenmesi
 • Edebî metnin özel bir iletişim aracı olduğunu fark eder, edebî metni diğer iletişim araçlarıyla karşılaştırılması
 • Edebî metnin bir sistem olduğunu örneklenmesi
 • Her edebî metnin bir tema etrafında oluştuğunu örneklerle açıklanması
 • Edebî metinlerde dilin hangi işlevde kullanıldığını açıklanması
 • Edebî metnin yan anlam değeri bakımından zengin olduğunu açıklanması
 • Edebî metnin her okunduğunda yeni anlamlar kazandığını açıklanması
 • Edebî metinde anlamın bağlamla ilişkisini açıklanması
 • Edebî metnin kendinden önce ve sonra yazılan metinlerle ilişkisini açıklanması
 • Edebî metnin oluşmasına sebep olan temel ifade tarzlarını belirlenmesi
 • Edebî metnin organik bir birlik olduğunu örneklerle açıklanması
 • Edebî metnin, yazıldığı dönemle ilişkisini açıklanması

COŞKU ve HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)

1. Şiir İnceleme Yöntemi

 • Şiirin oluşmasına imkân sağlayan zihniyet
 • Şiirde yapının oluşumu
 • Şiirin yapısı
 • Şiirin teması
 • Şiirde, temanın hangi yönden ele alındığı
 • Şiirin yazıldığı dönemle temayı ilişkilendirmek
 • Temanın şairle ilişkisi
 • Şiir dilinin özellikleri
 • Şiirde imgenin doğuş nedenleri
 • Şiirde imgenin kullanılması
 • Söz sanatlarının şiirdeki işlevi
 • Şiir dilinde çağrışım ve duygu değerinin önemi
 • Çeşitli dönemlere ait şiirleri şiir dili
 • Şiirde ahenk
 • Her dönemin kendine özgü bir ses ve ritim anlayışı
 • Şiirin gerçeklikle ilişkisi
 • Şiir geleneğinin oluşumu
 • Şair ile şiir arasındaki ilişki

2. Şiir Okuma

 • Şiir okumada ses ve kelimelerin telaffuzunun önemi
 • Ses ve söyleyişi kullanmanın önemi
 • İyi şiir okumada ahenk ve anlam ilişkisinin önemi
 • Şiir ezberlemenin şiiri anlama ve yorumlamadaki önemi

3. Manzume ve Şiir

 • Manzume ile şiir arasındaki fark
 • Manzume ve şiirde kullanılan kavramlar

OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER

1. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve Gruplandırma
2. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi
3. Anlatma Esasına Bağlı Metinleri Okuma
4. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine)
Göstermeye Bağlı Edebî Metinleri Tanıma (Tiyatro)

 • Tiyatronun güzel sanatlar içerisindeki yeri
 • Tiyatro, tiyatro metni, dram, drama, dramatik tür, oyun kelimelerinin anlamları
 • Göstermeye bağlı edebî metinlerin tarih içindeki gelişimi
 • Metinsiz tiyatro
 • Tiyatro metinlerinde olay örgüsü
 • Dramatik örgüyü meydana getiren parçalar arasındaki ilişki
 • Göstermeye bağlı edebî metinleri gruplandırma
 • Konularına göre tiyatro metinleri
 • Tiyatronun özellikleri
 • Modern tiyatro ile geleneksel tiyatro arasındaki farklılıklar

ÖĞRETİCİ METİNLER

1.Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi

 • Öğretici metinlerden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyet
 • Metnin yapısı
 • Metnin ana düşüncesi
 • Metnin dil ve anlatım özellikleri
 • Metnin gelenekle ilişkisi
 • Yazar ile metin arasındaki ilişki

2. Öğretici Metinleri Okuma

a. Tarihî Metinler
b. Felsefî Metinler
c. Bilimsel Metinler
ç. Gazete Çevresinde Gelişen Metin Türleri (Makale, Deneme, Sohbet, Fıkra, Eleştiri, Röportaj)
d. Kişisel Hayatı Konu Alan Metin Türleri (Hatıra, Gezi, Biyografi, Mektup, Günlük)


Leave A Reply