Avam Kamarası Ne Demek?

0
Advertisement

Avam Kamarası Nedir? Avam Kamarası hangi ülkenin yasama organıdır? Avam Kamarası hakkında bilgi.

Avam Kamarası Ne Demek?

Avam Kamerası; Büyük Britanya Parlamentosu’nun halk tarafından seçilen alt meclisidir. İngiliz ulusunun içindeki değişik öğeleri ve siyasal partileri temsil eden Avam Kamarası, yasama görevini yerine getiren iki meclisten (Avam Kamarası, Lordlar Kamarası), biridir.

1911 ve 1949 tarihli yasalarla Lordlar Kamarası’nm etkisinin azalması üzerine ülkenin tüm politik tartışmalarını çatısı altında toplayarak etkinliğini pekiştiren Avam Kamarası hükümeti denetler. Yasa önerme yetkisini de hükümete vermiştir.

Tarihçesi:

Ortaçağda İngiltere’de tek etkin güç ve yasa koyucu kraldı. 1214’te Kral Yurtsuz John, Fransa’da tüm işgal bölgelerini yitirip güçten düşünce 1215’te derebeyleri (Baronlar) ona Magna Carta’yı kabul ettirdiler. 13. yüzyıldaki iç savaşlarda kral artık bazı kararlan alırken ileride Lordlar Kamarası’nm üyeleri (Peer) olacak baronlara danışmaya başladı. Bir tür divan biçimini alan bu danışma işlerine kont ve kontluk temsilcileri de çağrılmaya başlandı. Böylece Avam Kamarası’nın temeli atıldı.

1455’te İki-Gül Savaşları sonucunda krallığı ele geçiren Tudor Hanedanı, Avam Kamarası’na önem vermeye başladı.

Stuart Hanedanı döneminde (1603-1689) Avam Kamarası’nın önemi ön plana çıktı. Otuz Yıl Savaşları sırasında önce kapatılan Parlamento, 1640’ta yeniden toplandı. 1642’de kral yanlılarıyla Püritenler arasında çıkan iç savaşta (1642-1648) Avam Kamarası, Lordlar Kamarası ile birlikte politik hakların sınırını genişletti. Ancak Cromwell tüm yetkileri elinde toplayarak içte askeri diktatörlük kurdu.

Parlamentoyu dağıttı, verilen politik haklar geri alındı. 1660’ta Stuartların yeniden yönetime geçmesiyle Parlamento da yeniden kuruldu. Bu Parlamento’da Avam Kamarası daha da etkili bir rol oynadı. 1679’da Habeas Corpus yasasıyla kişi özgürlüklerinin garanti altına alınması, Kral II. Charles ile halefi 1. James arasındaki taht kavgasında, kral yanlısı Torry (Muhafazakâr) ve krala karşı Whig (Liberal) partilerinin ortaya çılması, 1688 Devrimi sonunda 1689’da Haklar Yasası’ nm benimsenmesi, o dönem hükümetinin desteğe gereksinim duyması  Avam Kamarası’nın etkisini artırdı.

Advertisement

1701’de yürürlüğe giren Veraset Yasası, Avam Kamarası’na soylu ailelerden gelenlerin de temsilci olarak seçilmesine olanak tanıyınca bu etki pekişti. Artık Avam Kamarası’nın çoğunluğunu elinde tutan hükümetler güçlü olmaya başladı. 1793-1815 arasındaki Amerika bunalımı ve Fransa’ya karşı verilen savaşlar sırasında Avam Kamarası’nın etkinliği azaldı. 1911 ve 1949 tarihli Parlamento Yasası ile İngiltere’de siyasal etkinlik tümüyle Avam Kamarası’nın eline geçti.

Günümüzde 630 üyesinin 511’i İngiltere’den, 71’i İskoçya’dan, 36’sı Galler Ülkesi’nden 12’si de Kuzey İrlanda’dan seçilen Avam Kamarası Westminster Sarayında toplanır. İkinci Dünya Savaşı’nda Alman bombardımanıyla yıkıldıktan sonra yeniden, eski salonun tüm özellikleri korunarak yapılan salonda 346 oturacak yer vardır. Avam Kamarası’nı dünyanın birçok yerindeki parlamentolardan ayıran özellik, üyelerin yarım daire biçiminde ve yüzleri başkana dönük olarak değil, karşılıklı dizilmiş sıralara oturmalarıdır.

Westminister Sarayı

Westminister Sarayı

Meclis başkanının sağında çoğunluk partisi üyeleri, solunda ise muhalefet partisi oturur. Speaker adı verilen başkan, bir yasama dönemi için, (5 yıl) oy birliğiyle seçilir. Partiler üstü bir niteliği olduğundan partisinden ayrılır. Avam Kamarası’nda whip (kamçı) diye adlandırılan değnekçiler, parlamento üyeleriyle sürekli ilişki içindedirler; onlara yapılacak işler konusunda bilgi verir. Oylarını parti önderinin önerisi doğrultusunda kullanmalarını ve oylamada hazır bulunmalarını sağlamaya çalışırlar.

Ayrıca, karşı partinin “whip”leriyle bir araya gelerek tartışmaları yönlendirirler.

Avam Kamarası’nda herhangi bir parti başkanı ya da başkanlık yapmış olanların dışındaki üyelere arka sıracılar adı verilir. Bunlar parti disiplinine bağımlıdırlar. Avam Kamarası’nda muhalefeti temsil eden üyelere İngilizler Gölge Kabine adını verirler. Avam Kamarası, kabineyi eleştiri yöntemiyle denetler. Hükümetin çalışması ve yönetimde kalması Avam Kamarası’nın desteğiyle olanaklıdır.

avam kamarası

Avam kamarası

Bakanların eleştirilmesi muhalefetin görevidir.

Haftanın ilk dört günü Avam Kamarası’nın birleşimi başlamadan (soru saati) bakanlar kendilerine önceden yazılı olarak verilen soruları yanıtlarlar. Avam Kamarası muhalefete verilmiş güven oyuna başvurulmasını isteme hakkını kullanarak da denetim görevini yerine getirir. Avam Kamarası önemli görevlere sahip Sürekli Komisyonlar, Bütün Meclis Komisyonu, Özel Komisyonlar aracılığıyla çalışmalarını yürütür.

Bütçe her yıl nisan ayında Avam Kamarası’na sunulur ve burada tartışılır. Avam Kamarası bütçeyi hükümetten geldiği gibi kabul eder. Avam Kamarası’nda bir tasarı üç kez okunur; birincisinde, tasarı üyelerin bilgisine sunulur; ikinci okumada tasarımın özü üzerinde tartışılır ve oylama yapılır. Kabul edilmesi durumunda ilgili komisyona gönderilir ve burada değişikliğe uğrayabilir; oradan da geçmesi durumunda kralın ya da kraliçenin onayından sonra yasallaşır.

Advertisement

Parlamentodan çıkan yasaları kralın veto etme hakkı varsa da buna pek cesaret edemez.  Avam Kamarası’nın üyeleri tek turda ve genel oyla seçilir. Krallık ailesi, lordlar, yüksek dereceli görevliler, hükümler, iflas etmişler ve deliler oy kullanamazlar. Her aday seçimden sonra, seçim sırasında yaptığı harcamaların hesabını vermekle yükümlüdür. Yapılacak harcamalar yasayla belirlenen ölçüyü aşamaz. Seçilen adaylar parlamento üyesi olur ve 5 yıl bu görevi sürdürürler.


Leave A Reply