Azınlık İle İlgili Cümleler, Azınlık Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0
Advertisement

Azınlık ile ilgili cümleler. Azınlık kelimesi içeren “Azınlık” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Azınlık İle İlgili Cümleler

Kaynak: pixabay.com

Azınlık İle İlgili Cümleler

 1. 1980’lerin başında Türkiye’de 61’i Ermeni, 6’sı Yahudi ve 31’i Rum okulu olmak üzere 98 azınlık okulu vardı.
 2. Azınlık hükümeti, parlamentoda çoğunluğu olmayan bir partinin, öbür parti ya da partilerin hükümete fiilen katılmadan dışarıdan destek vermesiyle oluşturduğu hükümet biçimidir.
 3. 1977’de Bülent Ecevit’in kurduğu azınlık hükümeti ise güvenoyu alamamıştır.
 4. Toplumsal ve siyasal içeriğiyle zaman içinde pek çok değişikliğe uğramış olan azınlık kavramını tanımlamak oldukça güçtür.
 5. Birleşmiş Milletler (BM) belgelerinin, “azınlık grubu” ve “azınlık koruması” kavramlarından söz edilebilmesi için genel olarak öngördüğü koşullar bulunmaktadır.
 6. Yalnızca ilgili ülkenin uyrukları azınlık sayılabilir; başka ülkelerin o ülkedeki uyrukları “yabancı” statüsüne girer.
 7. Çoğunluk da bu grubu toplumun parçası olan bir azınlık olarak görmeli ve dışlayıcı ya da yoksayıcı bir tutum almamalıdır.
 8. Toplumbilim açısından ise azınlık tanımı, azınlıktaki topluluğun ayrı bir toplumsal grup oluşturmasını gerektirir.
 9. Toplumun başat güçlerinden farklı sayılan azınlık grubunun üyeleri, genellikle toplumun işleyişine eksiksiz katılmaktan ve toplumun olanaklarından eşit ölçüde yararlanmaktan alıkonulur.
 10. Azınlık grubu karşısında toplumun iki seçeneği vardır.
 11. Azınlık ya eritilecek ya da hoşgörüyle karşılanacaktır.
 12. Azınlık grubunun eritilmesinde, bu grubu toplum dışına itmekten, doğrudan baskı altına almaya kadar çeşitli insani olmayan yöntemlere başvuranlar çıkabilir.
 13. Azınlık grubunun varlığını sürdürmesine izin verildiği durumlarda ortaya çıkan sistem, “çoğulcu” olarak nitelenir.
 14. Azınlık grupları toplumsal hiyerarşinin üst basamaklarında yer almakta her yerde ve tarihin her döneminde oldukça zorlanmışlardır.
 15. Ama azınlık üyelerinin toplumsal hiyerarşide yükselme şansı, toplumun “kapalı” ya da “açık” oluşuna göre değişir.
 16. İlkçağda ve ortaçağda azınlık kavramından söz edilemez, ilkçağda ezilen, yurttaş değil yabancıdır; ortaçağda ise kilise, farklı grupların ortaya çıkmasına izin vermemiştir.
 17. Azınlık kavramı, ancak Reform döneminde, “dinsel azınlık” kavramıyla birlikte doğdu.
 18. Buna koşut olarak, “azınlıkların korunması” da gündeme geldi.
 19. Belli bir ülkedeki azınlıkların, belli bir “büyük devlet” tarafından korunması br çok durumda savaşlara sebep olmuştur.
 20. Osmanlı döneminde azınlıklara, azınlık korumasının dünyada doruğuna ulaştığı 1919-39 döneminde bile tanınmayan bir tüzel kimlik tanındı.
 21. En büyük azınlık grubu Ruslardır.
 22. Oldukça büyük azınlık gruplarından oluştuğu halde ulusal birliği sağlamak gerekçesiyle tek bir öğretim dili benimseyen ülkelere, Bahasa Malay dilini zorunlu kılan Malezya örnek gösterilebilir.
 23. Bir ülke içinde birden çok dinsel azınlığın bulunması, 19. yüzyılda kitlesel ilköğretimin yaygınlaşmasıyla birlikte önemli bir sorun haline geldi.
 24. Ama bu eşitlik uygulamada çok ender gerçekleştiği için, bazı hükümetler, azınlıkların yaranna olmak üzere eğitimde olumlu bir ayrımcılığa yönelmektedir.
 25. Azınlıkları korumaya yönelik bu politika, değişik ülkelerde değişik biçimler almıştır.
 26. Bu ülkede 1950’lerden sonra çeşitli milliyetler için araştırma enstitüleri kurularak, özerk bölge, il ve ilçelerde çalışmak üzere Çinli ve azınlık kökenli öğretmenler yetiştirildi.
 27. Azınlık dilinde öğretimi verimli kılabilmek için, azınlık nüfusunun belirli bir yoğunluğa ulaşması gerekiyordu.
 28. ABD ve Kanada’da 19. ve 20. yüzyıllarda, daha çok göçmenlerden oluşan azınlıkların eğitiminde “özümleme” (asimilasyon) açık bir hedef olarak benimsendi.
 29. Azınlık eğitimi üzerine yapılan toplumbilimsel araştırmaların sonuçları ile azınlıkların ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde eğitim eşitliği yönündeki taleplerinin siyasal ağırlığını, son yıllarda bu iki ülke de kabullendi.
 30. Kanada hukuk sisteminde yapılan değişikliklerle, bazı eyaletlerde Fransızca ve gerektiğinde azınlık dili olarak İngilizce eğitim hakkı güvence altına alındı.
 31. 1964 tarihli Medeni Haklar Yasası da azınlık eğitimine ilişkin birçok alanda ileri önlemler alınmasın; sağladı.
 32. Türkiye’deki azınlıklar da Türkçe ve Türk kültürü dersleri dışında kendi dillerinde eğitim yaparlar.
 33. Kurtuluş Savaşı‘ndan sonra imzalanan Lozan Antlaşması’nın (24 Temmuz 1923) ilgili maddeleriyle azınlık okullarının durumu yeniden düzenlendi.
 34. Buna göre azınlıklar kendi dillerinde eğitimi sürdürecek ve vakıf ya da kurucu aracılığıyla Özel Okullar Yönetmeliği’ne uygun olarak yeni okullar açabilecekti.
 35. Ertesi yıl Maarif Vekâleti’nce hazırlanan Maarif-i Umumiye Kanunu’nun özel öğretimle ilgili bölümünde azınlık okulları için yeni hükümler getirildi ve dinsel propaganda yasaklandı.
 36. 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kanunu’yla yabancıların yanı sıra azınlıkların da yeni okul açmaları yasaklanarak, var olan okulların denetimi de yeni temellere bağlandı.


Leave A Reply