Daha İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Daha ile ilgili cümleler. Daha kelimesi içeren “Daha” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Daha İle İlgili Cümleler

Daha İle İlgili Cümleler

 • *** Daha sonra, bu hastalık yapan faktör tütün mozaik virüsü olarak adlandırılmıştır.
 • *** Daha iyi bir alternatif sunamazsanız eğer rakip şirkete geçeceğim.
 • *** Bağımsızlıktan sonra Sünnilerle Şiiler arasındaki gerginlikler artmış, İran’daki İslam Devrimi sonrasında Şiiler yönetimde daha fazla söz sahibi olma yolundaki baskılarını artırmışlardır.
 • *** No Gölünden geçerek Bahrü’l-Cebel ile birleşir, daha sonra doğuya doğru yol alarak Beyaz Nil (Bahrü’l-Ebyaz) adını alır.
 • *** Daha sonra altın madenleri ile Kızıldeniz limanlarının giderek önem kazanması, bölgeye daha büyük bir Arap nüfus çekti.
 • *** Çünkü hem talep azalmış, hem de daha kazançlı iş olanakları ortaya çıkmıştır.
 • *** Azerbaycan’daki ırmakların çoğu ulaşıma elverişli olmadığından yük taşımacılığı daha çok demiryoluyla yapılır.
 • *** Roma Döneminde Eski Baf’ın yerini 16 km daha batıdaki Yeni Baf aldı.
 • *** 19. yüzyılla birlikte eğitim sistemleri daha çok hükümetlerce finanse edilmeye başladı.
 • *** Biri İskenderiye, öbürü (daha uzun sürmüş olan) Bizans geleneğine ait iki biçimi günümüze değin gelmiş olan Aziz Basileios ayininin en az bir bölümü Aziz Basileios tarafından yazılmış olabilir.
 • *** Anaphora (ayinin orta bölümü) dışında (günlük kullanımda daha kısa bir biçim olan) Aziz İoannes Khrysostomos ayiniyle aynıdır.
 • *** 1699 Karlofça Antlaşması daha ileri gidiyor ve Polonya elçisinin, Katoliklerin sorunları dolayısıyla padişah nezdinde girişimde bulunabilmesine olanak tanıyordu.
 • *** Azilien kültür daha zengin ve karmaşık olan Magdalenien kültürü izler.
 • *** Sodyum azotür ile bir açil klorürün tepkimesinden elde edilen açil azitler, genellikle alkil azitlerden ve azotürlerden daha kararlıdır.
 • *** Buna karşılık Neckar ve daha doğudaki Tauber vadilerinde, yağış genellikle 600 mm’nin altında kalır.
 • *** Daha çok Frank kökenlilerin yaşadığı Kuzey Württemberg’de Protestanlar çoğunluğu oluşturur.

Devamı

 • *** 20. yüzyılın sonlarına doğru birçok kişi, kiraların yüksekliği yüzünden, çalıştığı yerde oturmaktansa, küçük yatakhane kentlerde daha ucuza konut yapma ve her gün iş ile konut arasında gidip gelme yolunu seçti.
 • *** Önemli yeraltı kaynaklarının olmaması yüzünden eyalet halkı geçimini daha çok el sanatları ve buna bağlı ek işlerden sağlar.
 • *** Stuttgart yakınındaki uluslararası havalimanının yanı sıra, eyaletin çeşitli yerlerinde çok sayıda, daha küçük havaalanı vardır.
 • *** Son yıllarda yerel mahkemeler daha geniş bölgeleri kapsayacak biçimde yeniden düzenlenmiştir.
 • *** SSCB parçalanıp da Kafkas ülkeleri 1991 sonuna doğru bağımsızlıklarını ilan edince, Türkiye daha da rahatladı.
 • *** Bölgede daha önce hüküm süren Mamikonlu hanedanının zayıflaması üzerine, Bagratlılar en güçlü soylu ailelerden biri oldu.
 • *** Daha sonra valiliğe getirilen Smbat (Sembat) Ablabas da (Ebu’l-Abbas) halifeye bağlılığı sürdürdü.
 • *** Daha sonraki yapıtlarında Sovyet rejiminin amaçlarıyla uyum içinde olduğu görülmekle birlikte, resmen benimsenen sosyalist gerçekçilik yerine kendi romantik üslubunu korudu.
 • *** Bu ikinci kullanım biçimine Türkiye’de çok daha seyrek rastlanır.
 • *** Şükûh daha sonra amcası Evrengzib tarafından yakalattırılıp idam edildi.
 • *** Kışları uzun ve sert olan daha yüksek kesimler, yazın hayvan otlatmaya elverişlidir.
 • *** Büyük ölçüde vergilere dayanan kamu gelirleri genellikle harcamalara denk ya da biraz daha yüksektir.
 • *** 1940’lara değin küçük bir pamuk üretim merkezi olarak kalan kent daha sonra olağanüstü bir gelişme gösterdi.
 • *** paratifo, tifoya benzemekle birlikte sıklıkla daha hafif geçen bulaşıcı hastalık.
 • *** Yöntemin amacı işçiyi belli bir sürede daha çok üretmeye özendirmektir.

Devamı

 • *** Boru içindeki elektromagnetik dalganın faz hızı ışığın boşluktaki hızından daha büyüktür; boru içine hirkaç santimetrelik aralıklarla yerleştirilen ortası delik metal perdeler aracılığıyla bu hızın düşürülmesi sağlanır.
 • *** Bu tür hızlandırıcılarda elde edilen protonlar, çevrimsel hızlandırıcılara beslenerek çok daha yüksek enerji düzeylerine yükseltilebilirler.
 • *** Bu fark parçacıkların her dönüşünde biraz daha büyür ve böylece oluşan faz farkı, hızlanma yerine yavaşlamaya neden olacak düzeye erişebilir.
 • *** Protonların, pratikte elde edilebilen enerji düzeylerinde, ışınım yoluyla yitirdikleri enerji miktarı çok daha küçük olduğundan proton senkrotronlarında maliyeti belirleyen ana öğe halka mıknatısın büyüklüğü olmaktadır.
 • *** Bu nedenle proton senkrotronlarıyla çok daha büyük enerji düzeylerine (örn. 800 GeV) çıkılabilmektedir.
 • *** En çok okunan Fransız dergilerinden biri olarak daha çok alt orta sınıfa seslenir.
 • *** Mayıs 1968’de öğrencilerin Sorbonne’da başlattığı protesto, okullardaki merkezi yapıyı değiştiren, öğrencilerin üniversite yönetimine daha fazla katılmasını sağlayan büyük bir eğitim reformunun gerçekleştirilmesini sağladı.


Leave A Reply