Dünya Çocuk Günü İle İlgili Resimler, Görseller, Çocuk Hakları Bildirisi

1
Advertisement

Dünya Çocuk Günü İle İlgili Resimler, çizimler. Dünya Çocuk Günü resimleri, Hakkında görseller, Çocuk Hakları Bildirisi Hakkında Bilgi.

Dünya Çocuk Günü İle İlgili Resimler

Dünya Çocuk Günü ve Çocuk Hakları Bildirisi

Toplumların uygarlık düzeyi çocuklara sağladığı olanaklarla ölçülür.

Çocuklar en iyi biçimde yetiştirmek büyütmek ve topluma yararlı hale getirmek tüm ulusların ortak çabalarıdır. Çünkü, çocuklar ulusunun geleceğidir. Yarınlarımızın umudu onlardadır. Kısaca onlar varlığımızın temel taşlarıdır.

Advertisement

Bugünün büyükleri umudunu, geleceğini, varlığını emanet ettiği çocuklara, en iyi olanakları sunmak, onları yetiştirmek, büyütmek için çok çaba göstermektedirler.

Elbetteki yapılamayanlar, yanlışlar da yok değil. Okulsuz çocuklar, sevgisiz büyümüş çocuklar, kimsesiz ve yaşamın ağır yükü altmda ezilmiş çocuklar da vardır.

Sevindirici olan ise, tüm ulusların çocuklarına gereken önemi verme çabalarının artmasıdır. Çocuklar için sunulan değerler gitgide çoğalmaktadır. Çocuk tiyatroları, çocuk kitapları, çocuk hastalıkları, çocuk edebiyatı, çocuk mahkemeleri, çocuklar için gösterilen çabaların sadece bir bölümünü oluşturur.

Sevgi gelirse tüm eksiklikler biter” Yunus Emre’nin bu sözüyle öncelikle sevginin yürekleri doldurduğu bir dünyada ne savaşlar olur, ne çocuklar olumsuzluklar içerisinde yaşarlar. Bizlerin gerçekleştirmediği barış, dostluk, kardeşlik duygularını çocuklarımız gerçekleştirecektir.

Bugün kutlanan “Dünya Çocuk Günü” bir umut ışığıdır, dünya çocukları için UNICEF, 1954 yılında aldığı bir kararla Ekim ayının ilk pazartesi gününü Dünya Çocuk Günü olarak kabul etti.

Advertisement

İLK ÇOCUK HAKLARI BİLDİRİSİ (1923)

 • 1. Bedence ve ruhça doğal bir gelişme her çocuğun hakkıdır.
 • 2. Aç çocuk doyurulmalı, hasta çocuk bakılıp sağaltılmak, zekaca geri kalmış çocuk, olanaklar ölçüsünde ilerletilmeli, öksüz ve kimsesiz çocuklar kabul ve bakım görmelidir.
 • 3. Sıkıntı ve zorunluluk zamanlarında ilkyardım çocuğun hakkıdır.
 • 4. Çocuk kendi hayatını kazanmaya, geçimini sağlamaya, yetenekli hale getirilmeli, fakat aynı zamanda korunmalıdır.
 • 5. Çocuk etkin insan sevgisiyle eğitilmelidir. Aynı şekilde her çocuğun şen ve neşeli bir çocukluğu olmalıdır.

İKİNCİ ÇOCUK HAKLARI BİLDİRİSİ (1948)

 • 1. Çocuk, ırk, milliyet ve din gibi, her türlü ayırımın dışmda korunmalıdır.
 • 2. Çocuğa, aile bütünlüğüne saygı göstermek suretiyle, yardım edilmelidir.
 • 3. Çocuk madden ve ruhen doğal şekilde gelişebilmek olanaklarına sahip kılınmalıdır.
 • 4. Çocuk aç ise doyurulmalı, hasta ise iyileştirilmeli, geri ise yardımına koşulmalı, uyumsuz ise özel bir eğitime tabi tutulmak, öksüz terkedilmiş ise alınıp bakılmalıdır.
 • 5. Çocuk toplumsal güverdik ve yardım önlemlerinden yararlanmak, zamanı gelince, hayatım kazanma olanaklarına sahip kılınmalı ve her türlü işkenceye karşı ko-runmakdır.
 • 6. Felaket zamanlarında herkesten önce çocuklara yardım edilmekdir.
 • 7. Çocuk, en iyi huylarım, kardeşlerinin yararına kullanması gerektiği duygusu ile yetiştirilmelidir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI BİLDİRİSİ (1959)

1) Çocuk, bu bildiride belirtilen bütün haklara sahiptir. Ayrısız gayrısız bütün çocuklar, kendisi veya ailesi ile ilgili soy (ırk), renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ve öteki düşünce, inanç, milliyet veya toplumsal kaynak, mülkiyet, doğum ve başka durumları bakımından hiçbir ayrım yapılmaksızın bu haklara sahiptirler.

2) Çocuğa, özel koruma gösterilecek ve kendisine bedensel, zihinsel, ahlaksal, ruhsal ve toplumsal bakımlardan sağlıklı ve normal bir şekilde, özgürlük ve onur koşulları içinde gelişmesini sağlamak için, yasayla ve başka araçlarla fırsat ve olanaklar verilecektir. Bu amaçla çıkarılacak yasalarda çocuğun en iyi şekilde yararlanması en çok göz önünde tutulan husus olacaktır.

3) Çocuk doğumdan itibaren bir ad ve milliyet hakkında sahiptir.

4) Çocuk sosyal güvenliğin her türlü yardımlarından yararlanacaktır. Çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüme ve gelişmesi için, kendisine ve annesine, doğumdan önce ve sonra, gösterilecek -yeterli bakım ve özen de içinde olmak üzere- özel bakım ve koruma sağlanacaktır. Çocuk yeterli beslenme, barınma, eğlenme ve her türlü hizmetlerden yararlanma haklarına sahip olacaktır.

5) Bedence, zihince veya toplumsal bakımdan zorluğu olan çocuğa özel durumunun gerektirdiği, özel tedavi, öğretim, eğitim ve özen sağlanacaktır.

Çocuğun Kişiliği

6) Kişiliğinin tam, dengeli ve düzenli gelişmesi için çocuğun sevgi ve anlayışa ihtiyacı vardır. Mümkün olduğu kadar, ana ve babanın özen, bakım ve sorumluluğu altında, herhalde bir şefkat ve maddi, manevi güvenlik havası içinde büyüyecektir.

Gelişme çağlarında her çocuk, olağanüstü durumlar dışında, annesinden ayrılmayacaktır. Ailesi ve yeterli dayanakları bulunmayan çocuklara özel bakım ve özen göstermek toplumun ve kamu makamlarının görevidir. Kalabalık ailelerde çocukların geçimine devletçe ve başka türlü yardımlar yapılması istenir.

7) Hiç olmazsa, ilköğretim düzeyinde, parasız ve zorunlu bir eğitim görmek çocuğun hakkıdır. Genel kültürünü artırmak, yeteneklerini, kişisel muhakeme kabiliyetlerini, ahlaksal ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek ve toplumun yararlı bir üyesi olmak için çocuğa eşitlik koşullarına göre bir öğretim sağlanacaktır. Eğitimde; ona rehberlik eden sorumlulara yol gösterecek ilke, çocuğun yararlarının en iyi şekilde gözetilmesidir; bu sorumluluk ilk önce anne ve babanındır.

Eğitimi gibi aynı amaçla, bu çocuğa oyun oynaması ve eğlenmesi için tam fırsat verilecektir. Çocuğun, bu hakkını tam kullanmasını sağlamak için toplum ve kamu makamları çalışacaklardır.

Advertisement

8) Çocuk, her durumda, ilk koruma ve yardımı görenler arasında olacaktır.

Dünya Çocukları

9) Çocuk savsaklanma, zulüm ve ayırımın her çeşidine karşı korunacaktır, hiç bir şekilde ticaret konusu olamaz. Çocuk en az (asgari) belli bir yaştan önce, herhangi bir işte çalıştırılamaz. Hiçbir halde sağlığma ve eğitimine zarar verecek veya vücut, zihin ve ahlak gelişimini durduracak herhangi bir uğraşı veya işte çalışmasına, kullanılmasına sebep olunamaz ve müsaade edilemez.

10) Çocuk, ırkla, dinle ilgili veya başka türlü ayırım güden uygulamalara karşı korunacaktır. Çocuk, anlayış, hoşgörü, arkadaşlık, barış ve evrensel kardeşlik ruhu içinde, gücünü ve yeteneklerini insanlık hizmetine adamasını tam anlamıyla kavrayarak yetiştirilecektir.

TÜRK ÇOCUK HAKLARI BİLDİRİSİ

14 Şubat 1962 günü 7. Milli Şurası’nda,

8 Mayıs 1962 günü 2. Sosyal Hizmetler Konferansında,

28 Haziran 1963 günü UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 7. Genel Kurulu’nda kabul edilmiş bulunan Türk Çocuk Hakları Bildirisi,

Anayasanın ilgili maddelerinin açık ve kesin hükümleri ile, 1923 Cenevre, 1948 Çocuk Esirgeme Kurumlan Birliği ve 20 Ekim 1959 Birleşmiş Milletler Çocuk Haklan Bildirilerinin ışığı altında Türk çocuğunun hakları, aşağıdaki maddelerde saptanmış ve memleket kamuoyuna sunulması kararlaştırılmıştır:

1. İyi bakım, iyi yetiştirilme ve çocuğa uygun bir eğitim, her yerde ilgi sevgi ve yardım görme her Türk çocuğunun hakkıdır. Resmi, özel her kurum, her yurttaş bu çocuk hakkını tanımak, elindeki imkanlarla onu gerçekleştirme yükümlülüğündedir. Sıkıntı içinde bulunan çocuğun kurtarılmasına öncelik verilir.

2.16 yaşından önce hiçbir çocuk resmi öğreniminden alıkonularak özel işlerde çalıştırılamaz; hiçbir şekilde sömürülemez.

3. Her ana, baba kendi çocuğunun iyi bakımı gibi, bilgili becerikli ve iyi yetiştirilmesini, 7-16 yaşları arasında ilköğrenime ve -orta dereceli bir öğrenime devam etmiyorsa- teknik veya tarımsal bilgi ve beceri kazandıran atölyelere derslere ve kurslara göndererek çalışıp olgunlaşmasını, zamanını değerlendirmesini sağlamakla yükümlüdür. Ana ve babanın olmadığı hallerde, bu ödev çocuğun birinci derecede yakın akrabasına ve ilgili devlet kurumlarına düşer.

Advertisement

Eğitim Hakkı

4. İlköğrenimden sonra orta dereceli okullara veya meslek okullarına devam edemeyen çocuklar için teknik veya tarımsal bilgi ve beceri veren pratik derslerin ve kursların açılması, gerekli eşya, araç ve gereçlerin zamanında sağlanması ve çocukların bunlardan yeteri kadar yararlanmasının temini idare amirlerinin, belediye başkanlarının, muhtarlarının ve Milli Eğitim idarelerinin görevidir.

5. Sakat ve uyumsuz çocukların iyileştirilmeleri, sıkıntı içindeki çocukların kurtarılmalarını, durumlarına uygun bir meslek için kendi hayatlarım kazanacak derecede, başarılı ve güçlü yetiştirilmeleri ve durumlarına uygun işlere yerleştirilmelerini ana, baba ile birlikte, devletin bu amaçla kurulmuş örgütlerinin görevidir. Bu kurumların sayısı artırılmalıdır. Üstün yetenekli çocuklar devletçe ve ailelerinin de yardımı ile en iyi yetişme olanak ve imkanlarına kavuşturulmalıdır.

6. Çocuğun korunması ile ilgili yasalar, bütün hükümler ilgili daire, kurum ve makamlarca geciktirilmeden uygulanmalı, izlenmeli ve tamamlayıcı yasalar öncelikle hazırlanmalı, çıkarılmalıdır.

UNICEF

Çocuklarla ilgili uluslararası bir kurumdur.

Çocukların sağlık, eğitim, beslenme, sosyal yönden gelişmesi için uğraş verir. Bu uğraşının içerisinde çocuğun yetiştiği çevre, ulusal koşullar, aile, annenin eğitimi, çocuğun sağlığı gibi konularda vardır.

Çocukların çeşitli ihtiyaçlarını karşılama çalışmalarında hükümetlerle iş birliği yapar. Yapılan çalışmalar aşağıdaki maddeler halinde yürütülür.

 • 1. Temel Sağlık Hizmetleri
 • 2. Beslenme
 • 3. Sosyal Hizmetler
 • 4. Eğitim
 • 5. Su ve Çevre Sağlığı.


1 Yorum

Leave A Reply