Ekoloji (Çevrebilim) Nedir? Neyi İnceler? Ekoloji Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ekoloji nedir? Ekoloji ne demek, neyi inceler? Örnekleri ve tanımlamaları ile birlikte ekoloji ile ilgili olarak bilgiler veren sayfamız.

Canlıların çevreyle olan ilgilerini inceleyen bir bilimdir. Biyolojinin bir kolu olan ekoloji, bitki ve hayvanların yapılışlarını, yaşayışlarını, özelliklerini, üzerinde bulundukları çevrenin etkilerini inceler. Öte yandan, bunların çevrelerine yaptığı etkiler de bu bilim dalının konusuna girer.

Ekoloji, genel olarak, 1 ) Bitki Ekolojisi, 2) Hayvan Ekolojisi olarak ikiye ayrılmakla beraber, tdoğal şartlar altında bitki ve hayvanlar daima bir arada bulunduğundan, bu iki kısım kesin olarak birbirinden ayrılamaz.

Bugün bir çiftçiye daha iyi ve bol yonca yetiştirebilmesi için çiftliğinde fazlaca kedi beslemesi gerektiğini söylesek belki de bize inanmaz. Halbuki ekoloji bize bunun doğru olduğunu gösterir. Çünkü kediler tarla farelerini öldürürler. Bu sayede yabanî arıların kurtçukları, yuvaları bozulmaktan korunmuş olur, çünkü fareler bunların yuvasını bozar. Arılar ise yoncaların döllenmesini sağlar. Sayıları çoğalınca daha çok yonca döllenmiş olur, böylece daha çok tohum elde edilir, yonca verimi bol olur.

Ekoloji’nin önemini belirten bir olay A. B. D. nde geçmişti.’ Yıllarca önce Grand Canyon Millî Parkı’nda birçok geyik ve puma bulunuyordu. Pumalar geyikleri avlıyarak beslendiğinden bunların avlanması serbest bırakıldı, buna karşılık, geyik avı da yasak edildi. Çok geçmeden puma sayısı yok denecek kadar azalmıştı. Geyikler çoğalınca bulundukları çevredeki ağaçlara büyük zararlar vermeye başladılar. Ağaçların alçak yapraklarını yiyor, kabuklarını soyuyorlardı. üstelik, sağlıkları da bozulmuştu, çoğu zayıf ve hastalıklı doğuyorlardı. Bunun üzerine geyik avı serbest bırakıldı, nesli korumak için muhafaza edilen pumalar da parka salıverildiler. Böylece, bu yırtıcı hayvanlar kendini koruyamayan geyikleri öldürerek geyik sürülerini normal bir hale getirdiler,

Advertisement

Ekoloji bilginleri iklimi ve bölgenin özelliklerini inceler, bu bölgelerde yaşayabilecek hayvan ve bitki çeşitlerini tâyin ederler. Bundan ormancılıkta, çiftçilikte faydalanılır. Hangi bölgelerde nelerin yetiştirilebileceği, hangi hayvanların besleneceğinin bilinmesi verimin bol olmasına yol açar.

Kaynak 2

Ekoloji (Çevrebilim); canlılarla çevreleri arasındaki karşılıklı etki ve ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Yunanca oikos (konut) ve logy (bilim) sözcüklerinden türemiştir. Önceleri canlıların yaşadıkları çevrelerin özelliklerini, iklim ve toprağı inceleyip çevreyi fiziksel olarak tanıtırken sonraları canlı ve çevresiyle ilişkileri bu bilim dalının inceleme alanına girdi. Organizmaların yaşadıkları çevredeki gereksinimleri, davranış ve tepkileri de araştırma konusu oldu. Doğanın yapı ve işlevini araştıran bilim olarak da tanımlanabilen çevrebilim, bir doğa bilimi olup botanik, zooloji, mikrobiyoloji, fizyoloji, toprak, jeoloji ve jeomorfoloji, fizik, kimya, meteoroloji ve klimatoloji bilim dallarıyla ilişkilidir. Onu ilgili olduğu bilim dallarından ayıran en önemli özelliği, araştırma konusu, yöntem ve amaçlarındaki ayrılıktır. Tüm canlılar için ortak olan ve canlılar üzerinde etki yapan temel konularla ilgilenir. Ayrıca canlıyı ya da onun herhangi bir organını değil, canlının içinde bulunduğu ortamı ve bu ortamı oluşturan öğelerle ilişkilerini inceler. Çevrebilimin bağımsız bir bilim dalma dönüşmesi 20. yüzyılda oldu. Başlangıçta özellikle bitki ekolojisi büyük gelişme gösterdi. Giderek öteki canlıları da kapsamına aldı.

Gelişen çevrebilim, fizik, kimya, matematik ve bilgisayardan yararlanmaya başladı. Konular çeşitlendikçe birey ve toplum ekolojisi olarak dallara ayrıldı. Günümüzde insan, hayvan ve orman ekolojisi konularında çalışmalar yapılmaktadır. Son zamanlarda tıbbi ekoloji, deniz ve kara ekolojisi gibi dallar doğdu. Örneğin; orman ekolojisi, ormanın yaşama ve gelişmesini sağlayan tüm etmenlerin oluşturduğu sistemi inceleyen ve bu sistemdeki karşılıklı etki ve ilişkileri araştıran bilim dalı haline gelmiştir.


Leave A Reply