Ergenekon Destanı Nedir?

0
Advertisement

Ergenekon Destanı nedir? Ergenekon Destan kime aittir, ne zaman yazılmıştır? Ergenekon Destan hakkında bilgi.

Ergenekon Destanı; İlhanlı tarihçisi Reşidüttin Tabib’in (1248-1318) Camiü’t-Tevarih (Tarihler Derlemesi) eserinde Moğollarla Türklerin türeyişiyle ilgili olarak özetlenen destan konusudur.

Bütünü ortadan kalkmış, unutulmuş bir destanın eksik ve çeşitli yorumlara elverişli kalıntısı olabilir. Moğollarla Türklerin düşmanları tarafından toptan yok edilmesinden sonra Kıyan ile Tokuz ve eşlerinin dağ başında bir sığınakta (Ergenekon) üreyip çoğalarak demir bir dağı eritip ortaya çıkışlarını, 4 yüzyıl aradan sonra hanları Börteçine’nin (Bozkurt) önderliğinde düşmanlarından öç alışlarını anlatan konu, her iki kavimce benimsenen ortak motiflerle doludur, başka da yazılı bir kanıtı yoktur; ulusal değerler ve kaynaklar arayışının bir simgesi olarak benimsenmiştir.

Hun Devleti’nin kurucusu Mete’den başlayarak Göktürk, Cengiz ve Osmanlı kaynaklarında değişik anlatı biçimlerini bulan bu destan, Çin kaynaklarında da (Çu Hanedanı tarihi) yerini bulur. Göktürklerin otaya çıkışını anlatan bu Çin kaynaklarına göre, türeyiş destanı bütünüyle kurt motifine dayanır. Mete’nin soyundan gelen Asena (Aşine) boyu Lin adlı bir devlet tarafından yok edilir. Sağ kalan, ancak el ve ayakları kesilen ve kamışlığa atılan 10 yaşlarında bir çocuğu dişi bir kurt besler. Düşmanları çocuğun yaşadığını haber alınca kurt, çocuğu Altay Mağaranın gerisindeki geniş ovada çocuktan 10 erkek çocuk doğuran kurt daha sonra onlara dışarıdan kızlar getirerek evlenmelerini sağlar. Her birinden bir boy türeyen ve içlerinden biri Asena (Aşine) adı alan boy, Asen-Lie adlı bir önderin buyruğu altında mağaradan çıkarak Juan Juanların (Avarlar) yanında demirci olurlar. Türklerin İslâmlığı benimsemesiyle kurt motifi, yadsınarak anlatı Moğollara maledildi. Cengiz Han dönemi kaynaklarında da demircilik motifi işlenir. Bu kaynaklara göre 5. yüzyılda Avarlar tarafından demir ocaklarında çalıştırılan bir Türk boyunun ayaklanarak tutsaklıktan kurtulması anlatılır. Demirci motifinin tüm kaynaklarda işlenmesi destanda temel oluşturur.


Leave A Reply